Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de les Idees Estètiques

Codi de l'assignatura: 360115

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antoni Marti Monterde

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

46

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de comprensió i d'utilització pertinent de la terminologia científica en l'àmbit dels estudis literaris.

   -

Actitud reflexiva i especulativa.

   -

Sensibilitat per interpretar textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els problemes i conceptes fonamentals de l’estètica en la tradició occidental des de l’antiguitat fins als nostres dies i els pensadors més importants que ha tingut.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar textos filosòfics i de relacionar-los amb la literatura o amb altres fenòmens artístics o culturals de la seva època i de l’actual.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

— Millorar les tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

— Desenvolupar la sensibilitat vers les diferents manifestacions històriques dels conceptes estètics i vers aquells aspectes de l’obra d’art, del procés creatiu o de la recepció que han estat objecte de reflexió teòrica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació dels pensadors i dels conceptes fonamentals de l’estètica tenint presents els diferents factors que intervenen en el procés artístic com són l’obra mateixa, la creació i la recepció

2. Durant el curs es posarà un èmfasi especial en dos moments fonamentals del pensament estètic: la Grècia clàssica com a inauguració de la reflexió sobre els principals problemes de l’estètica (mitjançant l’obra filosòfica de Plató i Aristòtil) i la tradició alemanya de finals del segle XVIII i XIX, amb la seva contribució a la construcció d’un discurs específic sobre l’estètica (a través de figures com Kant o Nietzsche)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació d’explicacions teòriques (l’exposició a les classes) i la lectura i el comentari de textos rellevants de la matèria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en dos exàmens parcials. El primer examen es fa cap a la meitat del període lectiu, i el segon, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

Per aprovar aquesta assignatura cal haver aprovat tots dos exàmens.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única i s’especifica al programa de l’assignatura.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Docència presencial i no presencial.