Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Teoria de la Literatura

Codi de l'assignatura: 360116

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antoni Marti Monterde

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


El caràcter introductori d’aquesta assignatura fa que sigui essencial per poder seguir totes les assignatures del grau d’Estudis Literaris, en què les qüestions teòriques tenen un lloc principal, sobretot les relacionades directament amb la matèria de gèneres literaris.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de comprensió i d'utilització pertinent de la terminologia científica en l'àmbit dels estudis literaris.

   -

Actitud reflexiva i especulativa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els textos i autors principals que han anat configurant la història del pensament i de la crítica literaris des dels orígens fins al segle xix, per conèixer de primera mà les qüestions que s’han considerat més rellevants en l’àmbit dels estudis literaris.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i saber emmarcar-la en una perspectiva teòrica.

— Ser capaç de relacionar els diferents aspectes de la teoria literària i la literatura comparada.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’estudi de la literatura en el conjunt de la cultura

2. Delimitacions i connexions entre les principals disciplines configuradores dels estudis literaris (teoria de la literatura, crítica literària, història de la literatura, crítica textual i literatura comparada)

3. Trets específics de la llengua literària: la literarietat

4. La teoria literària i les ciències del llenguatge: conceptes fonamentals

5. La noció d’ideologia

6. La ficcionalitat

7. Teoria dels gèneres literaris

8. Sociologia de la lectura

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa fonamentalment en la combinació de classes teòriques, el comentari crític de textos i debats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consisteix en dues proves. La primera es fa durant el període lectiu (50 % de la nota) i la segona, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (50 %).

Per aprovar aquesta assignatura s’han d’haver aprovat les dues proves.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Docència presencial i no presencial.