Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria de l'Art

Codi de l'assignatura: 360187

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Laura Mercader Amigo

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es donin al llarg del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament històric del pensament estètic.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Identificar els diferents aspectes i els processos més importants de la teoria de l’art, comprendre’ls i relacionar-los. 

Identificar les relacions que la contemporaneïtat estableix amb el decurs històric en relació amb els aspectes centrals de l’assignatura i entendre-les.

Identificar les imbricacions entre els discursos teòrics i plàstics en l’art i entendre-les. Aplicar el que s’ha après a la interpretació de les manifestacions artístiques i al plantejament dels projectes de recerca propis.

Identificar els estudis teòrics i les manifestacions artístiques més rellevants en relació amb la matèria de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar les fases principals d’un projecte acadèmic i saber organitzar-lo. Proposar un calendari d’actuació.

Identificar les fonts d’informació més reconegudes en relació amb l’assignatura i saber-les manejar amb destresa.

Discriminar la informació segons uns criteris de qualitat.

Identificar els aspectes centrals i els recursos d’una exposició oral, i millorar les habilitats en aquest sentit.

Identificar els problemes habituals del treball en grup, preveure’ls i solucionar-los.

 

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar el respecte per la persona i harmonitzar la crítica bel·ligerant de les idees.

Anticipar els efectes de les pròpies accions i responsabilitzar-se’n.

Exercir l’autocrítica.

Equilibrar les accions de cooperació, negociació i lideratge en el treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’art i els seus discursos: crítica, història, estètica i teoria

2. Horitzons del pensament contemporani: teoritzar l’art avui

3. El terme i el concepte art: història d’una invenció cultural

4. Nocions clau de les teories de la producció: mimesi, creació, expressió i representació

5. Nocions clau de les teories de la recepció: experiència estètica, interpretació, percepció i visualitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En funció del grup, la metodologia de l’assignatura pot incloure les activitats següents:

1. Classes magistrals virtuals síncrones (a través d’una plataforma de videoconferència), en les quals la professora o professor introdueix i desenvolupa algun dels continguts de l’assignatura, o asíncrones, en què la professora o professor penja els materials (textos, PowerPoint, vídeos, etc.) al Campus Virtual del grup.

2. Classes expositives virtuals (a través d’una plataforma de videoconferència), en les quals l’alumnat presenta un treball individual o en grup, preparat prèviament; debats virtuals (a través d’una plataforma de videoconferència o del xat o del fòrum del Campus virtual) dirigits pel professorat o per l’alumnat per promoure l’expressió oral i la comprensió crítica.

3. Aquest curs s’inclou un seminari presencial tutoritzat dividit en tres dies (9 h en total) per orientar l’alumnat en els treballs de recerca o en el desenvolupament metodològic del projecte/treball que estigui duent a terme i també proves escrites (no presencials) al llarg del quadrimestre.

Totes aquestes modalitats organitzatives estan encaminades cap a la comprensió d’un tema teòric o una problemàtica que afavoreixi les competències de comprensió crítica del sistema de l’art i del pensament, així com l’obra dels artistes, i desenvolupi en l’estudiant la capacitat de relacionar els diferents discursos disciplinaris al voltant de les arts amb les obres o fenòmens artístics.

Per la situació d’excepcionalitat a causa de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB. S’ajustarà a les directrius que demanin les administracions sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera no presencial, segons les possibilitats del moment. Es preveuen algunes sessions presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor o professora.

Les sortides culturals i de camp, si fos el cas, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, equips de protecció individual previstos i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada. Es fa a partir de les activitats d’aprenentatge desenvolupades al llarg del semestre i varia en funció del grup.

Grup de la professora Tania Alba:

– resolució i exposició d’exercicis (60 %)

– una prova escrita (40 %)

 

Grup del professor Vicenç Furió:

– un treball (40 %)

– un examen (60 %)Grup de la professora Laura Mercader:
 

− una crítica textual (20 %)

− una ressenya (15 %)

− una presentació oral (20 %)

− un examen escrit (40 %)

 

Avaluació única

L’alumnat que hagi sol·licitat l’avaluació única dins del termini establert té dret a un examen al final de curs (el dia oficial d’examen). Aquesta prova representa el 100 % de l’avaluació. La data límit per sol·licitar-la és la fixada per la mateixa Facultat.


Reavaluació

La reavaluació té lloc el mes de març per a les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. L’aula, la data i l’hora de la prova es publiquen al web de la Facultat.


La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única