Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iconografia

Codi de l'assignatura: 360188

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Tania Alba Rios

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el desenvolupament del curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(Direcció i tutorització d’exercicis i treballs que han de dur a terme els alumnes.)

Aprenentatge autònom

53

(Elaboració dels exercicis i treballs, consulta de la bibliografia, cerca i anàlisi d’imatges.)

 

 

Recomanacions

 

És indispensable tenir coneixements de mitologia clàssica, religió cristiana i literatura del món occidental.


Altres recomanacions

És important poder llegir textos en els idiomes bàsics de la cultura occidental: francès, anglès, italià. També és útil el llatí.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE7 - Adquirir nocions d'iconografia, i aprendre a interpretar-la en l'obra d'art.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament històric del pensament estètic.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els temes principals de la creació artística d’Occident.
• Identificar els processos de creació, transformació i significació de les imatges en els diversos períodes.
• Reconèixer la bibliografia i els repertoris bàsics de la iconografia d’Occident.

 

Referits a habilitats, destreses

• Classificar una imatge dins el repertori de temes de l’art d’Occident.
• Analitzar els elements significatius d’una imatge i situar-la en el període en què es va crear.
• Relacionar imatges amb els textos literaris que els han pogut servir de base.
• Utilitzar la bibliografia i els repertoris que permeten accedir a la identificació dels temes i a la seva formació i transformació així com als seus significats.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Entendre la iconografia com un enfocament de la història de l’art que es complementa amb altres metodologies.
• Aprendre que per aproximar-se al significat d’una obra cal tenir en compte tot l’àmbit sociocultural en què ha sorgit.
• Valorar el rigor metodològic en l’anàlisi d’una obra.
• Valorar el coneixement i la utilització de la bibliografia i dels repertoris d’imatges.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Els temes de la creació artística d’Occident

*  La figuració i la no-figuració en l’art. Una classificació general dels temes. Textos i contextos

2. Teoria. El mètode iconogràfic

*  Origen, definició i objectius del mètode iconogràfic. Evolució i desenvolupament dels estudis iconogràfics

3. Fonts i models

*  Fonts i models de la cultura grecollatina. Fonts i models de la cultura judeocristiana

4. Els grans temes

*  L’anhel de transcendència. Els enigmes de la vida i de la mort. Models de comportament humà. La representació de la natura

5. Anàlisi de programes iconogràfics

*  Programes iconogràfics dels diversos grans períodes de la creació artística d’Occident

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, equips de protecció individuals previstos i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

• Classes magistrals per explicar els conceptes fonamentals del programa.

• Material docent a disposició de l’alumnat a partir del qual es poden proposar diferents exercicis tutoritzats (recerques bibliogràfiques, ressenyes i anàlisi iconogràfica d’obres, debats), sincrònics i/o asincrònics, per resoldre tant presencialment com per mitjà del Campus Virtual, en funció del grup, a partir de l’elaboració de bases de dades, la participació conjunta en tallers, debats al fòrum, etc.

• Exposicions a l’aula i en l’entorn virtual.

• Visites virtuals o presencials a museus i monuments.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada es valoren distintes evidències. A continuació es detallen en funció dels grups docents:  

A1. Dos treballs (ressenya d’un article de les lectures obligatòries proposades: 20 %; comentari iconogràfic d’una obra d’art: 30 %); activitats/qüestionaris breus dels diferents punts del temari: 10 %; prova escrita consistent en la identificació de temes iconogràfics, preguntes breus relacionades amb imatges i anàlisi iconogràfica de dues imatges (a escollir entre tres): 40 %.

B1. Exercicis pràctics que inclouen comentaris d’imatges (20 %), treball de grup sobre programes iconogràfics (40 %) i prova amb preguntes teòriques i anàlisi d’imatges (40 %).

C1 i D1. Diversos exercicis i treballs d’anàlisi (60 %) i un examen (40 %) que inclou reconeixement de temes i models iconogràfics, preguntes breus sobre fonts i anàlisi d’una o dues imatges.

 

Avaluació única

Els alumnes que s’acullin a la modalitat d’avaluació única han de fer un únic lliurament final (100 %) en la data oficial indicada. Aquesta decisió s’ha de comentar prèviament amb la professora i cal presentar la sol·licitud abans del dia 31 d’octubre.

La prova final consisteix, segons grup:

A1. Examen (50 %) en què s’inclourà la identificació de temes iconogràfics, preguntes breus relacionades amb imatges i l’anàlisi iconogràfica de dues imatges (a escollir entre tres). Lliurament de dos treballs: ressenya d’un article de les lectures obligatòries proposades (20 %) i comentari iconogràfic d’una obra d’art (30 %).

B1, C1 i D1. Prova única consistent en preguntes, comentaris i reflexions sobre el programa desenvolupat a classe. Inclou material visual.


Reavaluació


La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGHION, Irène; BARBILLON, Claire; LISSARRAGUE, Françoise. Guía iconográfica de los héroes y dioses de la antigüedad. Madrid: Alianza, 1997. 380 p. ISBN 8420694797.  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1405011*  Enllaç

BARING, Anne. El Mito de la diosa: evolución de una imagenMadrid: Siruela, 2005. 851 p. ISBN 8478447326.  Enllaç

BARRAL I ALTET, Xavier (dir.). Dictionnaire critique d’iconographie occidentale. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2003. 860 p. (Collection "Art & Societé") ISBN 2868476449.  Enllaç

BELTING, Hans. Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la edad del arte. Madrid: Akal, 2009. 744 p. ISBN 9788446013310.  Enllaç

BURKE, P. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2008  Enllaç

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio. Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 1998. 251 p. (Ariel Patrimonio Artístico) ISBN 8434466023.  Enllaç

ELVIRA BARBA, Miguel Ángel. Arte y mito. Manual de iconografía clásica. Madrid: Sílex, 2008  Enllaç

FLOR, Fernando R. de la. Emblemas: Lectura de la imagen simbólica. Madrid: Alianza, 1995. 422 p. (Alianza Forma; 132) ISBN 8420671320.  Enllaç

GRABAR, André. Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid: Alianza, 1985. 342 p. (Alianza Forma; 49) ISBN 8420670499.  Enllaç

GRIMAL, Pierre. Diccionario de la mitología griega y romana. Barcelona: Paidós, 2000.  Enllaç

HASKELL, Francis. La historia y sus imágenes: El arte y la interpretación del pasado. Madrid: Alianza, 1994. 538 p. (Alianza Forma) ISBN 842069049X.  Enllaç

MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. Bestiario medievalMadrid: Siruela, 1986. 292 p. ISBN 8485876504.  Enllaç

MARLE, Raimond van. L’art profane au Moyen Âge et à la Renaissance et la décoration de demeures. Nova York: Hacker Art Books, 1971. 2 v. ISBN 0878170499.  Enllaç

OVIDI NASÓ, Publi. Les metamorfosis. Barcelona: Quaderns Crema, 1996. 429 p. (Biblioteca Mínima; 45) ISBN 8477271585.  Enllaç

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E. De pintura y pintores: La configuración de los modelos visuales en la pintura española. Madrid: Alianza, 1993. 195 p. (Alianza Forma; 119) ISBN 8420671193.  Enllaç

PRESTON, Percy. A Dictionary of pictorial subjects from classical literature: A guide to their identification in works of art. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1983. 311 p. ISBN 068417913X.  Enllaç

RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. 6 v. (Cultura Artística; 3-8) ISBN 8476281641.  Enllaç

REID, Jane Davidson.The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, 2 volOxford University Press, 1993  Enllaç

SAXL, Fritz. La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre el arte occiddental. Madrid: Alianza, 1989.  Enllaç

SCHILLER, Gertrud. Iconography of Christian Art. Londres: Lund Humphries, 1971-1972. 2 v.  Enllaç

IACOPO, da Varazze, La leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1982. 2 v. (Alianza Forma; 29-30) ISBN 8420679984.   Enllaç

WITTKOWER, Rudolf. La alegoría y la migración de los símbolos. Madrid: Siruela, 2006.  Enllaç

Capítol

PANOFSKY, Erwin. "Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte en el Renacimiento". A: PANOFSKY, Erwin. El significado en las artes visuales. Madrid: Alianza, 1985, p. 45-75.  Enllaç