Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Histņria del Cinema: dels Orķgens al Cinema Cląssic

Codi de l'assignatura: 360195

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Jose Enrique Monterde Lozoya

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: No definit

Més informació enllaƧ

 

 

Consideracions prčvies

 

En alguns dels grups, els alumnes tindran a la seva disposició un conjunt de PowerPoints presentats a les classes presencials.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstąncies sanitąries que es donin al llarg del curs. )

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

3

 

-  Altres prąctiques

Presencial

 

6

 

(Comentari de pel·lķcules.)

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autņnom

53

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anąlisi, de sķntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la prąctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalą, castellą i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE5 - Interpretar els fonaments de la teoria de l'art i del desenvolupament histņric del pensament estčtic.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement prąctic dels processos bąsics de la metodologia cientķfica en histņria de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el procés que ha seguit el mode de representació cinematogràfic des del mode de representació primitiu (MRP) fins al mode de representació institucional (MRI).

 

— Obtenir els coneixements necessaris sobre precinema i cinema primitiu per poder-los transmetre en l’àmbit acadèmic o de la comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reconèixer les obres dels diferents autors, els moviments, els gèneres, les escoles i les cinematografies del període.

 

— Interpretar documentació de primera mà relacionada amb el període.

 

— Conèixer els arxius, les biblioteques, les filmoteques i els museus especialitzats més importants i saber accedir a la informació que contenen.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar en el seu context les aportacions que representen aquestes obres així com les diferents innovacions tecnològiques que en alguns casos les han fet possibles.

 

— Desenvolupar l’esperit crític en relació amb la bibliografia sobre història del cinema.

 

— Valorar el patrimoni precinematogràfic i cinematogràfic, així com la seva conservació, com una part inherent de la cultura.

 

 

Blocs temątics

 

Histņria del cinema: dels orķgens al cinema cląssic

  

1. La naturalesa del cine

2. De la historiografia del cinema

3. Abans del cinematņgraf: de la fotografia al cinetoscopi

4. El cinematņgraf abans del cinema

5. La consolidació d’un model industrial hegemņnic

6. Cap al relat cinematogrąfic

7. L’evolució de les indśstries europees

8. Els modes de representació alternatius

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que demanin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera no presencial, segons les possibilitats del moment. Es preveuen algunes sessions presencials per al desenvolupament d’activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, equips de protecció individual previstos i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En la modalitat d’avaluació continuada es poden valorar diversos treballs de tipus bibliogràfic, la recensió de llibres, la ressenya d’activitats cinematogràfiques i també una anàlisi fílmica i una prova escrita.

Cap de les proves avaluades té un valor superior al 60 % de la nota final.

Grup A1. L’avaluació continuada consisteix en tres activitats: la ressenya d’un text (25 %), un treball d’anàlisi fílmica (35 %) i una prova escrita (40 %).

Grup B1. La prova escrita val el 45 %, mentre que les altres es valoren de la manera següent: compendi bibliogràfic, un 20 %; anàlisi fílmica, un 25 %; i ressenya d’una activitat, un 10 %.

Grup C1. L’avaluació continuada consisteix en tres activitats: una prova escrita (45 %), una ressenya d’un text (25 %) i un treball d’anàlisi fílmica (30 %).

 

Avaluació śnica

Grup A1. En la modalitat d’avaluació única cal superar una prova escrita que pot incloure un comentari de textos idonis (25 %), el comentari d’alguns aspectes d’un film corresponent a una llista tancada de pel·lícules (25 %) i el desenvolupament d’un tema dels que s’hagin exposat a classe (50 %).

Grups B1 i C1. L’avaluació única consisteix en una prova escrita i en la presentació del treball d’anàlisi fílmica.

Grup C1. Pendent d’assignació.

Reavaluació

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. y VERNET, M.: Estética del cine. Paidós. Barcelona, 1985  EnllaƧ

2a edició  EnllaƧ

GAUDREAULT, A.-JOST, F.: El relato cinematográfico. Paidós. Barcelona, 1996  EnllaƧ

SÁNCHEZ-BIOSCA, V.: El montaje cinematográfico. Paidós. Barcelona, 1996  EnllaƧ

  Bibliografia del bloc I

ZUNZUNEGUI, S.: Pensar la imagen. Cátedra/Universidad del País Vasco. Madrid, 1989.  EnllaƧ

AAVV.: Historia General del Cine (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995/...  EnllaƧ

ALLEN, R.C.-GOMERY, D.: Teoría y práctica de la historia del cine. Paidós. Barcelona, 1995  EnllaƧ

ARISTARCO, G.: Historia de las teorías cinematográficas, Lumen, Barcelona, 1968  EnllaƧ

AUMONT, J.- GAUDREAULT, A.-Marie, M. (eds.) : Histoire du cinéma. Nouvelles Approches. Colloque de Cerisy/Publ. de la Sorbonne. Paris, 1989  EnllaƧ

BENET, V.J.: La cultura del cine, Paidós, Barcelona 2004  EnllaƧ

BURCH, N.: El tragaluz del infinito, Cátedra, Madrid, 1987  EnllaƧ

CASETTI, F.-CHIO, F.: Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991  EnllaƧ

GUBERN, R.: Historia del Cine, Lumen, Barcelona, 1979

Edició de 1989  EnllaƧ
Edició de 1995  EnllaƧ
Edició de 2000  EnllaƧ

LAGNY, M.: Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Bosch. Barcelona, 1993

Edició de 1997  EnllaƧ

MONTIEL, A.: Teorías del cine. Montesino, Barcelona, 1992  EnllaƧ

MORIN, E.: El cine o el hombre imaginario, Seix Barral, Barcelona, 1972  EnllaƧ


Edició de 2001  EnllaƧ

ROMAGUERA, J.-ALSINA, H.: Textos y documentos de la historia del cine. Cátedra, Madrid, 1989

Edició de 1985  EnllaƧ
2a edició  EnllaƧ

SADOUL, G.: Histoire Génerale du Cinéma (6 vols), Denoel, París, 1948/75  EnllaƧ

STAM, R.: Teorías del cine, Paidós, Barcelona, 2001  EnllaƧ

BARTHES, R.: La cámara lúcida, Paidós, Barcelona, 1992  EnllaƧ


Edició de 2004  EnllaƧ

BENJAMÍN, W.: Discursos interrumpidos (I). Ed. Taurus. Madrid, 1986  EnllaƧ

CARROLL, N.: Una filosofía del arte de masas, Balsa Medusa, A. Machado, ed., Madrid, 2002  EnllaƧ

CHARNEY, L.-SCHWARTZ, V.R. (eds.): Cinema and Invention of Modern Life, Univ. Of California Press, Berkeley, 1995  EnllaƧ

CORONADO, D.: Una mirada a cámara: teorías de la fotografía, de Baudelaire a Barthes, Alfar, Sevilla, 2005  EnllaƧ

CRARY, J.: Las técnicas del observador. Murcia: Cendeac, 2008  EnllaƧ

DUBOIS, Ph.: El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Paidós. Barcelona, 1986  EnllaƧ

DURAND, R.: El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas, Univ. Salamanca, 1998  EnllaƧ


Edició en francčs  EnllaƧ

MANNONI, L.: Le Grand Art de la lumière et de l’ombre. Archéologie du cinéma. Nathan. Paris, 1994       EnllaƧ

SCHAEFER, J.M.: La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico, Cáte­dra, Madrid, 1990  EnllaƧ

SCHARF, A.: Arte y fotografía. Alianza, Madrid, 1994  EnllaƧ

SONTAG, S.: Nota sobre la fotografía. Edhasa. Barcelona, 1996  EnllaƧ

SOUGEZ, M.L.: Historia de la fotografía, Cátedra, Madrid, 1988

Edició de 2011  EnllaƧ

AUMONT, J.: El ojo interminable. Cine y pintura. Ediciones Paidós. Barcelona, 1997.  EnllaƧ

CASETTI, F.: L´Occhio del novecento. Cinema, esperienza, modernità. Bompiani. Milán, 2005  EnllaƧ

RITTAUD-HUTINET, J.: Le Cinéma des origins. Les frères Lumière et ses opérateurs, Champ Vallon, Seyssel, 1985  EnllaƧ

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S. (eds.): Orígenes del cine, vol.1 de Historia General del Cine, Catedra, Madrid, 1998  EnllaƧ

MUSSER, Ch.: The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907, Ch. Scribner´s Sons, New York, 1990  EnllaƧ

MUSSER, Ch.: Before the nickelodeon: E.S. Porter and the Edison Manufacturing Company. Univ. of California Press. Berkeley, 1991  EnllaƧ


Catąleg CCUC  EnllaƧ

QUARESIMA, L.-RAENGO, A.-VICHI, L. (eds.): La nascita dei generi cinematografici, Univ. degli Studi, Udine, 1999  EnllaƧ

BRUNETTA, G.P.: Nacimiento del relato cinematográfico. Cátedra. Madrid, 1993  EnllaƧ


Edició de 1987  EnllaƧ

ELSAESSER, Th.-BARKER, A.: Early Cinema: Space. Frame. Narrative. BFI. London, 1990  EnllaƧ

JACOBS, L.: La azarosa historia del cine americano. 2 vols. Lumen. Barcelona, 1971.  EnllaƧ

LEYDA, J-MUSSER, Ch. (eds.): Before Hollywood: Turn-of-the-Century American Film, Hudson Hills Press, New York, 1987  EnllaƧ


Exemplar al CCUC  EnllaƧ

REDI, R. (ed.): Da Edison a Griffith, Di Giacomo, Roma, 1992

ROBINSON, D.: From Peep Show to Palace: The Birth of American Film, Columbia Univ. Press, New York, 1996  EnllaƧ


Catąleg CCUC  EnllaƧ

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S. (eds.): EEUU (1908-1915), vol. II de Historia General del Cine, Cátedra, Madrid, 1998  EnllaƧ

BALIO, T. (ed.): The American Film Industry, Univ. of Wisconsin, Madison, 1985  EnllaƧ

BOWSER, E: The Transformation of Cinema, 1907-1915. Charles Scribner’s Sons, New York, 1990  EnllaƧ

BROWNLOW, K.: The Parade´s Gone By. Univ. of California Press, Berkeley, 1976  EnllaƧ

BROWNLOW, K.-KOBAL, J.: Hollywood: The Pioneers. A.A. Knopf. New York, 1979


Catąleg CCUC  EnllaƧ

BROWNLOW, K.:. Behind the Mask of Innocence. London: Jonathan Cape, 1990  EnllaƧ

GUNNING, T.:  D.W. Griffith and the Origins of American Narrative Film. The Early Years at Biograph, Univ. of Illinois Press, Urbana, 1991  EnllaƧ

GOMERY, D.: Hollywood : El sistema de estudios. Verdous. Madrid, 1991  EnllaƧ

GONZÁLEZ, P.: Els anys daurats del cinema classic a Barcelona (1906-1923), Inst, del Teatre, Barcelona, 1987  EnllaƧ

MALTBY, R.: Hollywood Cinema: An introduction. Blackwell Publishing. London, 2003


Catąleg CCUC  EnllaƧ

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S. (eds.): América (1915-1928), vol. IV de Historia General del Cine, Cátedra, Madrid, 1997  EnllaƧ

ABEL, R.: French Cinema: The First Wave, 1915-1929, Pincenton Univ. Press, Princenton, 1984  EnllaƧ

ABEL, R.: The Ciné Goes to Town: French Cinema, 1896-1914. Univ. of California Press, Berkeley, 1994  EnllaƧ

BERNARDINI, A.: Il cinema muto italiano. 3 vols. Laterza, Bari, 1980-82  EnllaƧ

BRUNETTA, G.P.:  Il cinema muto italiano. Laterza e figli. Bari, 2008  EnllaƧ

CHERCHI USAI, P.: Schiave bianche allo specchio. Le origini del cinema in Scandinavia (1896-1918), Studio Tesi, Pordenone, 1986


Catąleg CCUC  EnllaƧ

CHERCHI USAI, P.-CODELLI, L. (eds.): Prima di Caligari. Cinema Tedesco, 1895-1920. Bibl. Dell´Immagine, Pordenone, 1990  EnllaƧ

DE LA MADRID, J.C.: Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Ed. Trea, Univ. de Oviedo, Oviedo, 1996  EnllaƧ

EISNER, L. H.: La pantalla demoniaca. Cátedra. Madrid, 1988  EnllaƧ

KRACAUER, S.: De Caligari a Hitler. Paidós. Barcelona, 1995  EnllaƧ

HIGSON, A.: Young and Innocent? The Cinema in Britain, 1896-1930, Univ. of Exeter Oress, Exeter, 2002  EnllaƧ

LEBEDEV, N.: Il cinema muto sovietico, Einaudi, Turín, 1962


Catąleg CCUC  EnllaƧ

LEYDA, J.: Kino. A History of the Russian and Soviet Film, Princenton Univ. Press, Princenton, 1983  EnllaƧ

LOW. R.: The History of British Film, vol. 2-4, G. Allen & Unwin Ltd., Londres, 1949-1971

MOTTRAM, R.: The Danish Cinema Before Dreyer. The Scarecrow Press.  Metuchen, 1988

PASSEK, J.L.: Le Cinéma russe et soviétique, Centre G. Pompidou, París, 1981  EnllaƧ

PÉREZ PERUCHA, J.: “Narración de un aciago destino”, en AAVV: Historia del cine español, Catedra, Madrid, 1995  EnllaƧ


Edició de 2000  EnllaƧ
Edició de 2009  EnllaƧ

RENZI, R. (ed.): Sperduti nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (1905-1930), Cappelli, Bolonia, 1991

SÁNCHEZ BIOSCA, V.: Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán, 1918-1933, Verdoux, Madrid, 1991  EnllaƧ

TALENS, J.-ZUNZUNEGUI, S. (eds.): Europa 1908-1918, vol. III de Historia General del Cine, Cátedra, Madrid, 1998  EnllaƧ

ALBERA, F.: Eisenstein et le constructivisme russe, L´âge d´homme, Lausana, 1990  EnllaƧ

ANDREW, J.D.: Las principales teorías cinematográficas. G. Gili. Barna, 1981  EnllaƧ

BERTETTO, P.: Il cinema d´avanguardia 1910-1930, Marsilio, Venecia, 1983  EnllaƧ

BOSCHI, A.: Teorie del cinema. Il periodo classico, 1915-1945, Carocci, Roma, 1998  EnllaƧ

EISENSTEIN, S.M.: La forma del cine, Siglo XXI, Madrid, 1986


Catąleg CCUC  EnllaƧ

EISENSTEIN, S.M.: Teoría y técnica cinematográficas. Rialp. Madrid, 1989  EnllaƧ

GRIGNAFFINI, G.: Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto, Clueb, Bolonia, 1989

KUENZLI, R.E. (ed.) : Dada and Surrealist Film, MIT Press, Cambridge, 1996  EnllaƧ

KURTZ, R. : Expressionisme et cinéma, PU, Grenoble, 1986  EnllaƧ

KYROU, A.: Le Surréalisme au cinéma, Losfeld, París, 1963

Edició de 1985  EnllaƧ

LAWDER, S. : Le cinéma cubiste, Paris Expérimental, París, 1994  EnllaƧ

LINDSAY, V.: El arte de la imagen en movimiento, Fundación Cultura Ayuntamiento, Oviedo, 1995  EnllaƧ

MARINIELLO, S.: El cine y el fin del arte. Cátedra. Madrid, 1994  EnllaƧ

MITRY, J. : Historia del cine experimental, F. Torres, Valencia, 1974  EnllaƧ

ORTIZ, A.-PIQUERAS, M.J. : La pintura en el cine, Pa<idós, Barcelona, 199  EnllaƧ

SÁNCHEZ BIOSCA. V.: Cine y vanguardias artísticas, Paidós, Barcelona, 2004  EnllaƧ

TALENS, J.: El ojo tachado, Cátedra, Madrid, 1986  EnllaƧ


Edició 2010  EnllaƧ

ZUNZUNEGUI, S.-ZUMALDE, I.: Ver para creer. Avatares de la verdad cinematográfica, Cátedra, Madrid, 2019

NIETO FERRANDO, J.-MONTERDE, J.E.: La prensa cinematográfica en España (1910-2010), Shangrila, Santander, 2018