Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Música: Llenguatges i Metodologies

Codi de l'assignatura: 360235

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Oriol Brugarolas Bonet

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstàncies sanitàries que es vagin donant durant el curs.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

(Entendre el llenguatge musical i les seves aplicacions principals. Reconèixer els diferents estils musicals des dels orígens fins al classicisme.)

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

( Adquirir una visió precisa dels grans moviments de la història de la música.)

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els conceptes principals de la música.

• Identificar els elements bàsics per entendre una audició.

• Reconèixer els agents musicals principals.

• Conèixer la història de la música des dels orígens fins al classicisme.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Introducció a la música

Tema 1. Teoria i conceptes bàsics de la música (so, soroll, melodia, ritme, harmonia, formes i gèneres musicals, instruments, etc.)

 

Bloc 2. Història de la música fins al classicisme

Tema 1. La música en l’antiguitat grecoromana

 

Tema 2. La música a l’època medieval

 

Tema 3. L’eclosió de la música renaixentista

 

Tema 4. El barroc

 

Tema 5. La música de la primera meitat del segle XVIII 

 

Tema 6. El classicisme

 

Epíleg. Beethoven, porta cap al romanticisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment, tant en termes de restricció com de retrobament de la normalitat. Les activitats teoricopràctiques es faran majoritàriament de manera presencial, i per garantir-ho, cada grup se subdividirà en dos subgrups que assistiran a classe a la Facultat en setmanes alternes. Alhora, es preveuen algunes sessions no presencials per dur a terme activitats pràctiques i/o seminaris. Les tutories seran telemàtiques i només podran ser presencials amb cita prèvia confirmada pel professor.

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, equips de protecció individual previstos i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada, l’estudiant ha de fer les proves següents:

  • 20 % treball (recensió, elaboració d’un programa de mà, anàlisi i context obra d’una obra musical, etc.)
  • 20 % parcial de novembre
  • 20 % tasques avaluables (exercicis, resums, lectura d’articles o de textos)
  • 40 % parcial de gener

 

Avaluació única

S’accepta la sol·licitud d’avaluació única fins al 30 d’octubre.

Consta d’una prova final (100 %, inclou la realització dels dos exàmens de l’avaluació continuada i la presentació de l’anàlisi d’una audició prefixada).


Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única.