Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràcticum

Codi de l'assignatura: 360237

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Aurora Vall Casas

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

250

 

-  Seminari

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

240

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

35

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Cal haver superat un total de 150 crèdits.

Es recomana haver cursat l’assignatura Catalogació i indexació.


Requisits

360051 - Avaluació i Qualitat (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'ús i de gestió de la informació personal.

   -

Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents que permetin de constituir fons o col·leccions de documents de diferents suports i naturalesa.

   -

Capacitat d'aplicar les tècniques de planificació per controlar i optimitzar de manera permanent els recursos de l'organització o el servei, i com s'usen, i les tècniques de gestió de projectes per portar a bon terme un projecte tècnic amb previsió i control dels costos, el desenvolupament en el temps i els recursos humans invertits.

   -

Capacitat d'utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, el desenvolupament i l'explotació de sistemes d'informació, i la transformació de formats digitals.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre les característiques i el funcionament dels sistemes i les xarxes informàtiques que s'empren en les unitats i els serveis d'informació.

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'identificar i avaluar fonts i recursos d'informació, i habilitats de recerca i recuperació de la informació que permetin d'obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d'informació i de resolució de problemes.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre el marc jurídic i administratiu nacional i internacional de la gestió i difusió d'informació, i els aspectes legals i ètics de l'ús i la transferència.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

   -

Capacitat de definir criteris i d'aplicar les tècniques, les normatives i altres instruments utilitzats en l'estructuració, la descripció i la representació de fons d'arxius i de col'leccions de documents, i facilitar l'explotació de la informació emmagatzemada mitjançant el subministrament de productes i serveis documentals.

(Capacitat de definir criteris i d’aplicar les t¿iques, les normatives i altres instruments utilitzats en l’estructuraci¿, la descripci¿ i la representaci¿ de fons d’arxius i de col¿leccions de documents, i facilitar l’explotaci¿ de la informaci¿ emmagatzemada mitjan¿t el subministrament de productes i serveis documentals.)

   -

Capacitat d'identificar els punts forts i febles d'una organització, d'un producte o d'un servei, com també d'establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar la qualitat.

   -

Capacitat d'aplicar instruments i estratègies de promoció d'unitats, de serveis i de productes d'informació per a la captació de mercat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius referits a coneixements i habilitats estan condicionats tant per la tipologia del centre de pràctiques com pel projecte formatiu específic de l’estada de l’estudiant.

 

Referits a actituds, valors i normes

Disposar d’una visió directa i global dels recursos, serveis i funcionament d’una unitat o d’un servei d’informació.

Comprendre la cultura organitzativa de la institució, adaptar-s’hi i integrar-se en un equip, una unitat o un servei.

Aplicar els coneixements teòrics de la formació rebuda a les situacions específiques del context d’una unitat d’informació, i ser capaç de generalitzar l’aprenentatge a partir de l’experiència específica en altres entorns d’informació.

Elaborar un informe d’avaluació i formular propostes de millora que tinguin en compte els objectius i els recursos disponibles a l’organització.

Aplicar els principis ètics de la professió en l’atenció als usuaris i en la col·laboració amb altres professionals.

Adquirir coneixements per triar l’orientació professional.

Reconèixer les capacitats, les actituds i els valors propis per exercir la professió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El programa de pràctiques preveu treballar els elements següents en un entorn real:

· La comunitat d’usuaris de la unitat o del servei d’informació

· La finalitat i els objectius de la unitat o del servei d’informació

· Els serveis que s’ofereixen i els mètodes que s’apliquen per a l’avaluació

· Les funcions del personal i l’organització dels processos

· La gestió i l’assignació de recursos

· Els punts forts i febles de la unitat o del servei d’informació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.
L’activitat primordial de l’assignatura és l’estada de 240 hores en una institució o empresa amb un programa de tasques que ha de permetre a l’estudiant integrar-se en un equip de professionals, i comprendre l’organització i el funcionament dels processos i serveis que es porten a terme i els usos i les necessitats dels seus usuaris reals i potencials.

Aquesta estada individual es complementa amb:

  • Cinc seminaris en grup, dirigits pel tutor acadèmic de pràctiques, en els quals els estudiants presenten els diferents aspectes observats a partir de les tasques dutes a terme al llarg de l’estada i en contrasten les diferències. El darrer seminari, que es programa un cop finalitzada l’estada al centre i abans del període d’avaluació, està centrat en l’orientació professional i hi participen professionals i tutors de centre.
  • Un treball de pràctiques individual, que consisteix a analitzar el context de la unitat d’informació; avaluar-ne els punts forts i febles, i les oportunitats i amenaces, i elaborar una proposta de millora a partir d’un dels punts febles identificats en l’anàlisi del context. Aquest treball requereix la cerca i identificació de la bibliografia especialitzada rellevant i la integració dels materials utilitzats en l’argumentació del discurs.
  • Un informe de valoració de l’experiència individual, que consisteix en una exposició breu de les tasques dutes a terme durant l’estada i una reflexió autocrítica sobre les aportacions del Pràcticum al desenvolupament de competències transversals i professionals, i sobre la contribució de l’estada a l’orientació professional de l’estudiant.


El Pràcticum és una assignatura molt centrada en l’aprenentatge individual de l’estudiant fora de l’entorn acadèmic, i amb unes exigències d’organització i de calendari d’actuació de l’estudiant diferents de la resta d’assignatures. La informació detallada sobre el procediment a seguir es troba a la Guia del Pràcticum.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fa a partir de les qualificacions dels elements següents:

• Informe d’avaluació del centre de pràctiques (30 %).

• Treball de pràctiques (35 %) (element reavaluable).

• Participació en els seminaris de grup (20 %).

• Informe de valoració de l’experiència (15 %) (element reavaluable).

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 de l’informe d’avaluació del centre de pràctiques, del treball de pràctiques i de la participació en els seminaris de grup, a més de presentar l’informe de valoració de l’experiència.

Reavaluació

En el cas que el treball de pràctiques s’hagi qualificat amb una nota inferior a 5, l’estudiant es pot acollir a la reavaluació, sempre que hagi presentat al tutor almenys un esborrany del treball.

La reavaluació consisteix a refer el treball escrit i l’informe de valoració de l’experiència, i la nota final s’obté de la mitjana ponderada dels dos elements reavaluats, de l’informe del centre i de la participació als seminaris.

La reavaluació de l’assignatura té un calendari específic i permet elaborar de nou el treball de pràctiques: els treballs suspesos al febrer s’han de presentar dins del període del 23 de juny al 9 de juliol, i els treballs suspesos al juny, corresponents al segon semestre, de l’1 al 5 de setembre. Les dates concretes es publiquen en el calendari de reavaluació del Pràcticum.

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia
Sempre que sigui possible, les pràctiques seran presencials. Es contemplen modalitats diferents atenent a la situació de cada centre (sempre acordat prèviament i deixant-ne constància al pla formatiu de l’alumne): totalment presencial, totalment virtual o mixt.