Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 360239

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Carina Rey Martin

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

133

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura Pràcticum.


Altres recomanacions

Cal haver superat un total de 180 crèdits.


Requisits

360049 - Metodologia de la Recerca (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'ús i de gestió de la informació personal.

   -

Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.

   -

Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius estan condicionats tant per la temàtica escollida com pel tipus de treball que es fa i la metodologia emprada. Amb tot, es considera que són objectius força comuns els següents:

 

  • Analitzar l’entorn informatiu de les unitats d’informació i els serveis d’informació.

 

  • Dissenyar un treball de recerca o un projecte de desenvolupament en informació i documentació.

 

  • Elaborar una revisió bibliogràfica sobre un tema en matèria d’informació i de documentació.

 

  • Calcular els recursos humans, materials i temporals necessaris per fer un treball d’investigació o un projecte de desenvolupament en informació i documentació.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Defensar públicament els resultats del treball davant un tribunal d’avaluació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Aspectes sobre planificació

1.1. Determinació d’objectius, context i preguntes clau

1.2. Establiment i fonamentació de la metodologia

1.3. Selecció de recursos

1.4. Temporització

2. Aspectes sobre el desenvolupament del projecte

2.1. Revisions bibliogràfiques i aprofundiment en la bibliografia

2.2. Elaboració de marcs teòrics

2.3. Anàlisi dels resultats

2.4. Extracció de conclusions

2.5. Definició de prospectives

3. Elements de seguiment i presentació

3.1. Informes de progrés del treball i comunicació amb supervisors

3.2. Dossier d’aprenentatge i realització d’una autoavaluació

3.3. Confecció de resums executius

3.4. Presentacions públiques i defenses orals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball de fi de grau consisteix a elaborar i fer un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca, servei o producte, una intervenció en el camp professional, o un treball bibliogràfic, històric o d’estat de la qüestió sobre un tema de l’àmbit de la informació i la documentació.

L’alumnat ha de presentar el resultat del seu projecte mitjançant un treball escrit, encara que també es pot complementar amb altres documents o productes si a parer del tutor resulten rellevants o indispensables per la naturalesa del projecte.

L’alumnat ha de cercar informació exhaustiva relacionada amb el projecte. El treball escrit ha d’informar de manera explícita i detallada d’aquest procés de cerca.

El curs anterior a la matrícula es fa una sessió informativa en la qual es proporciona informació general i un calendari aproximat de l’assignatura. A l’inici del semestre l’estudiant ha d’emplenar un formulari per presentar una proposta de tema de treball de fi de grau al coordinador. Per assignar un tutor cal que el formulari s’ompli convenientment seguint diversos requisits formals.

D’altra banda, es programen seminaris de suport i exposició del progrés del treball. És obligatori fer un mínim de tres tutories individuals de seguiment del treball amb el tutor assignat, que es reparteixen de manera força equidistant dins del quadrimestre.

El treball final, amb l’acceptació prèvia del tutor, s’ha de defensar davant un tribunal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació del treball de fi de grau es basa en la superació de diverses fases en les quals s’avaluen les diferents competències que ha d’adquirir l’alumnat. No es pot passar d’una fase a la següent sense obtenir una puntuació mínima en totes les competències avaluables.

El treball, sigui de la naturalesa que sigui, necessita una memòria escrita.

Un cop superada, segons el criteri del tutor, la fase d’escriptura de la memòria, el treball final s’ha d’exposar davant d’un tribunal, que avalua competències relacionades amb la comunicació oral i escrita. L’estudiant ha de lliurar al tribunal un resum executiu del treball en anglès. Durant la defensa oral també s’avalua la competència lingüística oral en anglès.

Per a l’avaluació continuada és imprescindible superar les etapes següents:

• Elecció de tema, planificació i desenvolupament (40 %).

• Treball definitiu (20 %).

• Autoconsciència del treball redactat i compliment de compromisos (15 %).

• Resum executiu del treball o projecte i defensa pública davant d’un tribunal (25 %). Inclou l’avaluació de la competència lingüística en llengua anglesa. S’exigeix un bon nivell de correcció lingüística en els textos presentats i en l’acte de defensa.

La qualificació global de les tres primeres etapes no pot ser inferior a 5 sobre 10, la nota global del resum executiu ha de ser igual o superior a 5 sobre 10 i la nota global de la defensa oral ha de ser també superior a 5 sobre 10. Si no es lliura l’esborrany gairebé definitiu, s’avalua com a no presentat. La resta, si no se supera l’assignatura, s’avalua com a suspens.

 

Reavaluació

En la data fixada en el calendari corresponent i abans de la defensa oral, es poden presentar de nou els treballs i els informes d’autoavaluació qualificats amb una nota global inferior a 5 per manca de correcció ortogràfica i sintàctica o altres defectes formals esmenables en poc temps, segons el criteri del tutor.

Igualment, en el cas de no arribar a 5 en la defensa oral o en el resum executiu, l’estudiant té la possibilitat d’esmenar els errors davant d’un nou tribunal. Aquesta reavaluació es fa segons la disponibilitat entre sis i deu dies després del final de les defenses públiques i en cap cas s’hi poden presentar estudiants amb qualificació igual o superior a 5, independentment de la puntuació global de l’assignatura. La puntuació global màxima possible en cadascuna de les proves d’aquesta reavaluació és de 5. 

 

Avaluació única

Les característiques de l’assignatura fan que només sigui possible l’avaluació continuada.

 

Convocatòria extraordinària: condicions específiques

Els treballs que es presentin a la convocatòria extraordinària han de seguir els requisits següents:

• No es pot variar la temàtica del treball respecte de la darrera convocatòria ordinària.

• Es manté el mateix tutor, llevat de situacions excepcionals, quan així ho consideri el coordinador de l’assignatura.

• És obligatori fer prèviament una entrevista amb el coordinador del treball de fi de grau. Aquesta entrevista ha de demanar-la l’estudiant. Si l’estudiant no fa aquesta entrevista, la qualificació del treball és de suspens.

• És obligatori fer una tutoria inicial i una altra de seguiment. Aquestes tutories han de seguir les condicions següents:
— Ha de ser l’estudiant qui les demani.
— Si l’estudiant no fa alguna de les tutories obligatòries, la qualificació del treball és de suspens.
— El tutor pot demanar a l’estudiant que faci sessions addicionals de tutoria, si ho considera necessari, que també tenen caràcter obligatori.

• Les dates de lliurament i defensa són les establertes en el calendari d’exàmens o en el Campus Virtual de l’assignatura per als estudiants de convocatòria ordinària.

• Els elements d’avaluació són els mateixos que els establerts per als estudiants de convocatòria ordinària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abadal, Ernest. Gestión de proyectos en información y documentación. Gijón: Trea, cop. 2004. 100 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 111). ISBN 84-9704-144-5.

Catàleg UB  Enllaç
Accés lliure via DDUB  Enllaç

Babbie, Earl R. The practice of social research. 12th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth Cengage, cop. 2010. 530 p. ISBN 978-0-495-59841-1.

Catàleg UB  Enllaç

Connaway, Lynn Silipigni; Powell, Ronald R. Basic research methods for librarians. 5th ed. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, cop. 2010. XII, 370 p. ISBN 978-1-59158-863-4.

Catàleg UB  Enllaç

Frías, Jose Antonio; Ríos Hilario, Ana Belén (ed.). Metodologías de investigación en información y documentación. [Salamanca]: Universidad de Salamanca, 2004. 284 p. (Aquilafuente; 80). ISBN 84-7800-563-3.

Catàleg UB  Enllaç

Neuman, William Lawrence. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon, cop. 2011. VIII, 631 p. ISBN 978-0-205-61596-4.

Catàleg UB  Enllaç

Pérez  Navarro, Antoni (coord.). Treball final de carrera. Barcelona: UOC, 2008. 148 p. ISBN 978-84-6914-809-9.

Catàleg UB  Enllaç

Pickard, Alison Jane. Research methods in information. London: Facet, 2007. XIX, 329 p. ISBN 978-1-85604-545-2.

Catàleg UB (2007)  Enllaç
Catàleg UB (2a 2013)  Enllaç

Sancho, Jordi. Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Barcelona: Eumo, 2014. 115p. ISBN 978-84-9766-499-8.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (2a ed.revisada i ampliada 2016)   Enllaç

Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000. 473 p. (Biblioteca de educación (Gedisa). Herramientas universitarias; 3). ISBN 978-84-7432-724-3.

Catàleg UB  Enllaç

Wildemuth, Barbara M. Applications of social research methods to questions in information and library science. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2009. VII, 421 p. ISBN 978-1-59158-503-9.

Catàleg UB  Enllaç