Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria, Cultura i Societat en ╚poca Moderna i ContemporÓnia

Codi de l'assignatura: 360690

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Mariano Barriendos Vallve

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

 

(Imparticiˇ dels continguts del temari.)

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

(Activitat de discussiˇ i sÝntesi dels resultats obtinguts.)

Aprenentatge aut˛nom

53

(Treball de biblioteca, de lectura: cerca de fonts, selecciˇ, comprensiˇ. Estudi dels apunts de classe i lectura de material complementari de tipus bibliogrÓfic.)

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver llegit abans de l’inici del curs algun manual general sobre els blocs I i II de l’assignatura. L’estudiant pot triar-ne un de la relació bibliogràfica inclosa al pla docent.


Altres recomanacions

És molt important l’assistència a classe, atès que s’hi duen a terme activitats pràctiques avaluables.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

CE11 - Adquirir coneixements generals sobre hist˛ria universal (sobretot pel que fa als aspectes socials i culturals) i sobre les diferents ciŔncies i tŔcniques historiogrÓfiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Comprendre les claus i els elements més importants de les èpoques moderna i contemporània, especialment pel que fa als aspectes socials i culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

– Dur a terme treballs de tipus transversal, per entendre les bases de la metodologia històrica per mitjà de fonts diverses: bibliogràfiques, històriques, literàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

– Plantejar-se aprendre una actitud d’esforç per cercar, llegir, reflexionar.

 

 

Blocs temÓtics

 

I Hist˛ria, cultura i societat. ╚poca moderna

*  Els continguts se centren en el període entre els segles xvi i xviii. S’emfatitzen els elements socials i culturals i la incidència que van tenir en el marc general, la política i l’economia.

1. Els canvis socials i les seves repercussions

1.1. L’ascens de la burgesia

1.2. El desvetllament urbà i l’influx al camp

1.3. La renovació de la noblesa i la monarquia absoluta

2. Els canvis culturals i les seves repercussions

2.1. Les reformes de l’Església i el control de les mentalitats

2.2. Humanisme i barroc: la separació de les cultures

2.3. Crisi i ruptures: l’ascens del parlamentarisme

2.4. Il·lustració i reformisme polític

II Hist˛ria, cultura i societat. ╚poca contemporÓnia

*  Els continguts parteixen de la segona meitat del segle xviii fins al segle xx. S’emfatitzen els elements socials i culturals i la incidència que han tingut en el marc general, la política i l’economia.

1. Els canvis socials i les seves repercussions

1.1. La fi de l’antic règim i el nou ordre polític

1.2. Burgesia, obrerisme i revolució

1.3. Etapes de la industrialització

2. Els canvis culturals i les seves repercussions

2.1. Utopia i romanticisme

2.2. La revolució dels costums i la democratització de la cultura

2.3. Crisi i revolució, socialisme i capitalisme

2.4. L’era digital

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

– Teoricopràctica. Es desenvolupa a la classe habitual; els temes del programa es tracten de manera transversal, i es destaquen, en cada cas, els aspectes més rellevants de la societat i la cultura de cada època. Els estudiants han d’aprofundir sobre aquestes qüestions a partir dels apunts i la lectura d’algun manual recomanat o de monografies específiques que consten a la bibliografia de l’assignatura. El professor combina l’exposició teòrica amb comentari de fonts, introducció i resolució de problemes sobre documents escrits i/o iconogràfics, exposició de lectures.

– Tutorització per grups. Es concep l’aprenentatge amb el suport continuat i la tutorització del professor. Les sessions es fan per a grups reduïts que es decideixen a l’inici del semestre i es plantegen com a sessió de dubtes, problemes i ampliació de continguts.

– Treball autònom. Consisteix a fer el seguiment de les activitats formatives de l’avaluació continuada relacionades amb la metodologia del treball històric.

– Tasca de biblioteca i lectura.

– Treball dirigit per mitjà de tutories orientatives en l’horari assignat.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

– Nombre de proves. L’avaluació continuada (AC) inclou quatre proves (PAC) que es duen a terme en cada mòdul de l’assignatura (dues per a història moderna i dues per a història contemporània). Cada PAC té un pes del 25 %. La tipologia i característiques es determinen a l’inici de curs; poden consistir en treballs, comentaris, tests i ressenyes.

– Dates. La PAC 1 i la 3 s’han de lliurar a la meitat dels blocs 1 i 2, respectivament; la PAC 2 i la 4 s’han de lliurar en acabar els blocs 1 i 2, respectivament.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única es caracteritza per:

Procediment. Cal presentar una instància al professor sol·licitant acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació abans del 15 de març de 2021.

En què consisteix? L’avaluació única estima les competències: capacitat d’anàlisi i de síntesi, capacitat de comprensió dels elements culturals i socials sobre els processos històrics objecte de l’assignatura i capacitat d’expressió escrita. Consisteix a fer una prova que incorpora els continguts dels dos blocs i que respon al tipus d’examen global (preguntes, test, tema a desenvolupar), de manera que, igualment, es publiquen a l’inici del semestre.

Com es qualifica? Es valoren els dos blocs separadament; és a dir, l’exercici del bloc 1 suma 10 punts, igual que l’exercici del bloc 2, i es fa la mitjana per obtenir la nota final.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

La reavaluació té lloc al mes de març per a les assignatures del primer semestre i al mes de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La reavaluació consisteix a fer una prova similar a la indicada en el cas de l’avaluació única.

 

 

 

 

Adaptaciˇ de la docŔncia te˛rica a les modalitats en lÝnia i mixta durant el curs 2020-2021. La docŔncia mixta Ús aplicable nomÚs als estudiants de primer curs de grau.

 

Mentre estiguin vigents les mesures extraordinàries per culpa de la crisi sanitària de la Covid-19, les metodologies d’impartició de les sessions tindran unes modalitats noves en les quals els alumnes poden seguir les sessions de forma presencial i/o virtual sense cap diferenciació entre ambdues modalitats.

Es potencia la participació i comunicació per mitjans telemàtics durant el procés d’aprenentatge.