Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gramàtica Normativa de l'Espanyol

Codi de l'assignatura: 361021

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Paloma Arroyo Vega

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs.

   -

Habilitat per a la construcció d'arguments retòricament ben elaborats, convincents i fonamentats sobre la raó i el rigor, i que, alhora, permeti de madurar una actitud reflexiva davant del propi pensament i davant dels diferents punts de vista, perquè es predisposi a la receptivitat d'idees noves.

   -

Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana que permeti a l'alumnat la creació de textos escrits i de discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística i els diferents registres i gèneres.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la normativa de la llengua espanyola.
— Conèixer les característiques pròpies de l’escriptura acadèmica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar textos de diferent tipologia textual.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura acadèmica per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.
— Millorar les tècniques de recerca i d’organització d’eines per resoldre dubtes relacionats amb la gramàtica i la correcció d’estil.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre la redacció de textos acadèmics i sobre aspectes normatius de la llengua espanyola des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític, que és la principal actitud que es vol fomentar en aquest curs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Construcció del text

1.1. Coherència i procediments de cohesió

1.2. Nivells i registres de llengua

1.3. Estratègies comunicatives

1.4. Tipus de text

2. La construcció del text expositiu i argumentatiu

2.1. Qüestions normatives

3. La puntuació

4. La norma en la morfologia nominal i verbal

5. L’accentuació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en l’explicació teòrica dels grans principis que regulen la construcció del text, amb atenció especial al text expositiu i argumentatiu, i a la norma de la llengua espanyola. Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, l’alumne haurà de dur a terme un treball continuat al llarg del curs. Algunes de les activitats en què es concretarà aquest treball són les següents:

— Resolució i presentació d’exercicis de normativa (morfosintaxi, ortografia, puntuació i accentuació) de dificultat progressiva.

— Correcció dels exercicis de manera col·lectiva i/o individual.

— Anàlisi i revisió de textos periodístics o literaris, així com de textos i fragments textuals redactats pels mateixos estudiants.

L’assignatura s’organitza en classes presencials, teòriques i pràctiques, i hores de consulta.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
— Quatre exercicis parcials, que s’entregaran durant el curs (tots quatre junts suposen el 20 % de la nota final). Aquests exercicis són eminentment pràctics i tenen com a objectiu consolidar el contingut teòric de les sessions presencials. Alguns es poden fer en grup; d’altres, individualment.
— Un text argumentatiu (es farà a mitjans de gener) (40 %).
— Un examen en la data prevista al calendari oficial d’exàmens de la Facultat (40 %).

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació continuada. Per als estudiants que hagin triat la modalitat d’avaluació única a l’inici del curs, la reavaluació seguirà el format d’avaluació única.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb dues parts ben definides: la resposta a exercicis de caràcter pràctic (60 % de la nota final) i la redacció d’un text argumentatiu (40 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASADO, M. (201210), El castellano actual: usos y normas, Pamplona, EUNSA.  Enllaç

GÓMEZ TORREGO, L. (20114), Hablar y escribir correctamente, 2 vols., Madrid, Arco/Libros.  Enllaç

MARSÁ, F. (1986), Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Ariel, Barcelona.  Enllaç

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (2008), Diccionario de usos y dudas del español actual: DUDEA, Gijón, Ediciones Trea.  Enllaç

MARTÍNEZ DÍAZ, E. (coord.) et alii (2011), Gramática normativa de la lengua española, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (Textos Docents, 366).  Enllaç

MONTOLÍO, E. (coord.) (2014), Manual de escritura académica y profesional, 2 vols., Barcelona, Ariel.  Enllaç

MOLINER, M. (20073), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos (también en versión electrónica).  Enllaç

RAE (200122), Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe (también en <www.rae.es>).

RAE (20062), Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Espasa-Calpe, 2005 (también en <www.rae.es>).

RAE (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe.  Enllaç

RAE (2010), Manual de la Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.  Enllaç

RAE (2010), Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.  Enllaç

RAE (2018): Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, Madrid: Espasa.

SECO, M. (2011), Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe.  Enllaç

Pàgina web

FUNDÉU – Fundación del español urgente. http://www.fundeu.es/