Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Serveis a Usuaris amb Necessitats Especials

Codi de l'assignatura: 361323

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Aurora Vall Casas

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les característiques pròpies dels col·lectius d’usuaris amb necessitats especials.
 • Conèixer el marc normatiu i legislatiu bàsic amb relació als usuaris amb necessitats especials, tant pel que fa a les unitats d’informació com a l’accés als serveis públics.
 • Detectar les particularitats i necessitats específiques dels usuaris amb necessitats especials en relació amb els serveis de les unitats d’informació.
 • Identificar possibles adaptacions a implementar en les unitats d’informació.
 • Adquirir criteris per dissenyar, planificar i gestionar els serveis per a usuaris amb necessitats especials.
 • Adquirir criteris per prioritzar les actuacions a implementar adreçades als col·lectius amb necessitats especials.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Ser capaços d’interactuar amb els diferents col·lectius d’usuaris amb necessitats especials.
 • Tenir la capacitat de potenciar la implementació de serveis i activitats que beneficiïn simultàniament diversos col·lectius.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc legal i normatiu

2. Definició, característiques i necessitats dels usuaris amb necessitats especials amb relació als serveis d’informació

*  2.1 Col·lectius de gent gran

2.2 Persones amb discapacitats sensorials, motrius o cognitives

2.3 Minories etnolingüístiques

2.4 Persones neolectores i grups en procés d’alfabetització

2.5 Persones recloses en institucions (hospitals, geriàtrics, presons, etc.)

3. Aspectes a tenir en compte en oferir els serveis

*  3.1 Espais i accessibilitat

3.2 Equipament: tecnologies, mobiliari

3.3 Personal: formació, voluntariat

3.4 Fons: temàtica, suport, tipologia, localització dins la biblioteca

3.5 Serveis transversals i serveis adreçats a usuaris específics

3.6 Cooperació amb altres institucions

3.7 Difusió

4. Projectes i bones pràctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en classes presencials participatives, exposicions teòriques, presentacions orals i visites.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix enels elements següents:

Tres proves pràctiques equivalents al 50 % de la nota final:

 • Lliurament: la primera semana de març, d’abril i de maig respectivament.
 • Característiques: individual o en grup.
 • En cas de no presentar-se la qualificació final serà zero per a aquella pràctica.
 • Proves no reavaluables.


Un treball de curs equivalent al 40 % de la nota final:
 • Consistirà en la presentació oral d’una proposta d’actuació: la data és la fixada pel calendari d’avaluació única i tancament d’avaluació continuada.
 • Característiques: individual o en grup.
 • En cas de no presentar-se: la qualificació és de no presentat.
 • Prova reavaluable.


El seguiment actiu de l’assignatura (participació als fòrums i les activitats proposades a l’aula) equivalen al 10 % de la nota final.

Reavaluació

Només és possible reavaluar el treball de curs segons les condicions que estableix la normativa de la Facultat. Per a la reavaluació cal fer una nova presentació. La nota que s’obtingui substitueix l’obtinguda en el primer lliurament per al càlcul de la nota final de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única té lloc en la data fixada en el calendari d’avaluació única i tancament d’avaluació continuada. Consisteix en el lliurament d’un treball individual amb un valor del 60 % de la nota final i la seva corresponent presentació oral amb un valor del 15 % de la nota fina, i un examen teoricopràctic amb un valor del 25 % de la nota final; les preguntes poden referir-se a qualsevol dels blocs temàtics de l’assignatura i dels continguts treballats a les sessions presencials.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

Reavaluació

Els estudiants d’avaluació única que hagin suspès l’examen poden reavaluar-lo en les condicions que estableixi la normativa de la Facultat. La nota que s’obtingui substitueix l’obtinguda en la prova única.

El treball no es reavalua.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Deines-Jones, C. (2007). Improving library services to people with disabilities. Oxford : Chandos Publishing

Vincent, J. (2014). Making the library accessible for all : a practical guide for librarians. Lanham : Rowman.

http://cataleg.ub.edu/record=b2121027~S1*cat  Enllaç

Wentz, B,; Jaeger, P. T.; Bertot, J. C. (eds.) (2015). Accessibility for persons with disabilities and the inclusive future of libraries. Bingley, UK: Emerald.

Revista

Reference Services Review (2018). [Monogràfic: Library services for people with disabilities]. Vol.46 (3)

https://www-emerald-com.sire.ub.edu/insight/publication/issn/0090-7324/vol/46/iss/3  Enllaç

Text electrònic

McNicol, Sarah; Brewster, Liz (eds.) (2018). Bibliotherapy.


https://cataleg.ub.edu/record=b2360921~S1*cat  Enllaç