Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alemany Preliminar

Codi de l'assignatura: 361871

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Tenir i entendre els coneixements de l'àrea d'estudi.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les bases per dominar instrumentalment la llengua alemanya.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir les habilitats descrites per als nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Sensibilitzar-se davant la comunicació intercultural.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’esquema parentètic de l’estructura oracional de l’alemany

2. Fonètica elemental de l’alemany

3. Iniciació a la morfosintaxi del predicat: funció dels verbs auxiliars i dels modals. Els verbs separables

4. Bases de la conjugació verbal alemanya

5. Gènere i nombre del substantiu. Declinació dels articles i dels pronoms personals

6. Categories bàsiques dels pronoms

7. Adjectiu predicatiu i adjectiu atributiu. Formes bàsiques d’atribució

8. Règim verbal i pla oracional. Verbs atributius

9. L’oració composta. Introducció a les formes de connexió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou, de manera prioritària, formes interactives d’aprenentatge mitjançant tasques i exercicis pràctics, que es combinen amb explicacions teoricolingüístiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consisteix en dos exercicis parcials, que compten el cinquanta per cent cadascun.

El primer es duu a terme al llarg del quadrimestre; el segon té lloc en la data oficial prevista pel calendari de la Facultat. A banda d’exercicis gramaticals i de vocabulari, cadascuna d’aquestes dues proves preveu també tasques de comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita.

Es obligatori presentar-se a tots dos exercicis.

 

Avaluació única

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta d’un examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Birgit Braun, Margit Doubek et al.:DaF kompakt neu A1-B1.

- O: Libro del alumno con MP3-CD. ISBN 978-3-12-676310-3 + Libro de ejercicios + CD (MP3), ISBN 978-3-12-676311-0

- O versión digital: versión para Tablet. ISBN NP00867630001

Paul Rusch, Helen Schmitz: Einfach Grammatik. Edición en castellano. Buch, 271 Seiten. ISBN 978-3-12-606370-8

Elke Burger, Theo Scherling: Ein Hundeleben. Buch mit Audio-CD. ISBN 978-3-12-606399-9

Gabi Baier: Verschollen in Berlin. E-Book, 55 Seiten, Mit Hörtext. ISBN 978-3-12-909031-2

Daniela Niebisch: Praxisbuch Phonetik: Aussprachetraining für Deutsch als Fremdsprache. Buch, 2016..(auch als e-book). ISBN 978-3-7418-0320-8