Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Francesa

Codi de l'assignatura: 361897

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Als estudiants que vulguin continuar l’estudi del francès al grau de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística se’ls recomana haver assolit el nivell A2-B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (B1: nivell de llengua estrangera a la selectivitat). Per a la resta d’estudiants no és necessari haver assolit cap nivell de llengua.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la llengua francesa oral i escrita en el nivell de la frase simple (fonaments gramaticals i elements contrastius).

— Assolir els coneixements de llengua francesa necessaris per comprendre textos orals i escrits de dificultat mitjana.

— Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi de la llengua francesa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar les estructures estudiades a classe.
— Reconèixer les diferències entre el sistema fònic del francès i el del català o el castellà.
— Ser capaç de resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi).
— Ser capaç de comunicar-se en llengua francesa per escrit i, en la mesura que sigui possible, oralment.
— Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics de diferents llengües.
— Ser capaç d’aplicar les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi de la llengua francesa.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol text des d’un punt de vista lingüístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Accentuació, ritme i entonació. Iniciació a la pronunciació del francès estàndard, relació entre grafies i sons; dificultats fonemàtiques

2. Les modalitats de la frase: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa i exhortativa o imperativa

3. Al voltant de la categoria verbal: modes no personals (infinitiu i imperatiu) i personals del verb (l’indicatiu: present, imperfecte, "passé composé" i futur), les perífrasis de present continu, passat recent i futur pròxim

4. Al voltant de les categories nominals: determinants i quantificadors, adjectius i pronoms

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès el caràcter eminentment pràctic de l’assignatura, el contingut dels diferents blocs temàtics es treballa en cada sessió de manera transversal i interrelacionada. La metodologia docent és diversa i combina les classes teòriques i les pràctiques. La participació activa de l’alumnat és molt important per al bon desenvolupament de les classes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consta de les activitats següents:

1. Exercicis i activitats pràctiques relacionats amb les proves escrites durant el quadrimestre, a més de les dues proves escrites pràctiques al novembre i al gener (40 % de l’assignatura per als estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística i 60 % per als estudiants dels altres graus);

2. Un treball sobre un llibre de lectura per a tots els estudiants, que es presentarà al desembre, i la prova oral corresponent, al gener (20 %). El treball sobre el llibre de lectura és obligatori per a tots els estudiants, però hauran de fer la prova oral únicament els estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística que hagin optat per l’estudi del francès;

3. Un portafolis o dossier d’aprenentatge autònom de l’assignatura per a tots els estudiants, que es presentarà al gener (20 %);

4. Un examen escrit al gener per als estudiants del grau d’Estudis Francesos i dels graus de Llengües i Literatures Modernes i Lingüística (20 %),

Per poder aprovar l’assignatura cal fer totes les activitats i proves demanades.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consta de totes les activitats i proves que componen l’avaluació continuada, que en aquest cas es lliuren el dia de la primera convocatòria establert per la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Boulet, R. et alii, C. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International.  Enllaç

Boulet, R. et alii, C. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. Paris: Clé International, 2009.

Grammaire du français, Focus, Hachette.

Orthographe progressive du français, avec 400 exercices, CLE International  Enllaç

Poisson-Quinton, S. , Grammaire expliquée du français. Niveau Intermédiaire. Paris: CLE International.  Enllaç

Poisson-Quinton, S. Exercices. Grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris: Clé International, 2020.

Pàgina web

Dictionnaires Larousse.  Enllaç