Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Italiana

Codi de l'assignatura: 361900

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en italià.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’entendre textos orals i escrits de nivell bàsic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber fer una demostració escrita o oral de la competència assolida.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Aprendre a respectar la diversitat lingüística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la fonètica i a l’ortografia de l’italià contemporani

2. Descripció general de la morfologia nominal

2.1. La morfologia del nom i de l’adjectiu qualificatiu

2.2. Formes i sintaxi de l’article determinat

2.3. Els adjectius i els pronoms possessius

2.4. Els adjectius i els pronoms demostratius

2.5. L’article indefinit. El partitiu. Els quantificadors i els indefinits qualche i alcuni/alcune

3. Descripció general de la morfologia verbal

3.1. El present d’indicatiu i els pronoms de subjecte

3.2. El passat (passato prossimo) i la selecció del verb auxiliar

3.3. Els pronoms personals de complement directe i el pronom partitiu ne. Els complements preposicionals de lloc i direcció: els adverbials àtons ci (vi) i ne. Les preposicions «pròpies»

3.4. Els verbs pronominals en present i passat. Diferents tipus de pronominalització. Construccions pronominals amb verbs modals

3.5. L’imperfet d’indicatiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques. La part teòrica consisteix en classes expositives, classes magistrals i roda d’intervencions. En el treball teoricopràctic es duen a terme exercicis lingüístics de tipologia variada, anàlisi i producció de textos, utilització d’instruments didàctics multimèdia i exposicions de treballs.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i es basa en el conjunt de totes les proves següents:

  1. Participació activa i adequada a les classes i realització d’exercicis i pràctiques fets a casa i proposats al llarg de tot el curs (10%)
  2. Un examen escrit a mitjan quadrimestre (exercicis de gramàtica i de comprensió) (25%)
  3. Una prova oral de lectura realitzada a mitjan quadrimestre (5%)
  4. Una tasca de comprensió i producció escrita lliurada al desembre (10%)
  5. Una tasca de producció oral grupal realitzada en les darreres setmanes de classe (10%)
  6. Un examen escrit sobre tota la matèria a final del quadrimestre, el dia oficial previst per la Facultat (exercicis de gramàtica, de comprensió i de producció) (40%)

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen escrit presencial (85 % de la nota final) i una prova oral individual. Les dues proves es desenvoluparan el dia oficial d’examen previst per la Facultat


Reavaluació

La reavaluació de l’avaluació continuada té el format de l’avaluació única i es fa el dia previst per la Facultat. Pot presentar-s’hi qui hagi suspès l’examen final i hagi lliurat en els terminis previstos pel calendari del curs les tasques d) i e). A la reavaluació de l’avaluació única s’hi pot presentar qui hagi suspès l’examen final.