Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Polonesa

Codi de l'assignatura: 361903

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’idioma d’impartició i de presentació de les activitats avaluables és el català, per bé que s’introdueix progressivament el polonès.

L’avaluació es pot fer en català o en castellà.

Es recomana cursar aquesta assignatura abans de començar Llengua Polonesa I.

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Tenir i entendre els coneixements de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Organitzar i planificar la feina i l'aprenentatge individual i en equip.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Habilitat per treballar en un context plurinacional i pluricultural. Coneixement i apreciació de la diversitat cultural.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir un domini instrumental del polonès.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les capacitats i les habilitats bàsiques per poder llegir en veu alta un text simple en polonès.

— Ser capaç de comunicar-se en polonès en un nivell elemental.

— Ser capaç d’identificar i utilitzar petites unitats o estructures lingüístiques.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Desenvolupar actituds favorables a la comunicació, la col·laboració i el respecte per la diversitat d’opinions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes gramaticals

1.1. Introducció als aspectes fonamentals de la fonètica, la morfologia i la sintaxi poloneses

1.1.1. Interpretació fonètica de les grafies
1.1.2. El gènere i el nombre dels substantius
1.1.3. El cas
1.1.4. Els pronoms personals
1.1.5. Els pronoms possessius, demostratius i interrogatius
1.1.6. Els adjectius i els adverbis més freqüents
1.1.7. Els numerals cardinals del 0 al 100
1.1.8. La conjugació verbal en present dels verbs més freqüents
1.1.9. Frases interrogatives i enunciatives simples

2. Temes lèxics

2.1. Presentació d’un mateix: nom, origen, edat

2.2. Formulació de preguntes i respostes simples del tipus «qui és?», «què és?», «com et dius?», «com estàs?», «de qui és?»

2.3. Pregunta «quin dia és avui?» i els dies de la setmana

2.4. Els gentilicis en masculí i en femení singular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina explicacions teòriques amb aplicacions pràctiques
— Teoria: classes magistrals, classes expositives, debats dirigits i torn d’intervencions.
— Treball teòric i pràctic: aprenentatge basat en la discussió de problemes, exercicis pràctics, activitats d’aplicació, presentacions, cerca d’informació, preparació i exposició dels treballs tutelats, i estudi de casos paradigmàtics.

Es fomenta el treball en equip i la participació motivada de l’estudiant durant les hores lectives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de diverses activitats:

— Exàmens parcials escrits: octubre, novembre i en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 % de la nota final).

— Tres proves orals: a l’octubre, al novembre i al desembre (20 %).

— Activitats semipresencials (20 %).

— Redaccions i altres exercicis (20 %).

Per poder aprovar l’assignatura cal lliurar totes les redaccions i presentar-se a tots els exàmens parcials i proves orals.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’estudiant que ho desitgi ha d’emplenar el formulari de sol·licitud d’avaluació única i presentar-ne dues còpies, una per a ell i l’altra per al professor. El termini per fer la sol·licitud és de trenta dies naturals des de l’inici de les classes.

L’avaluació única consisteix en un examen en línia (100 % de la nota final).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.