Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Llengua Russa

Codi de l'assignatura: 361906

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Andrey Zaynuldinov

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

  • Les classes s’imparteixen en rus i català.
  • No és necessari tenir cap coneixement de rus.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els fonaments de la gramàtica russa aplicada.

 

Referits a habilitats, destreses


— Entendre el funcionament del sistema de declinació d’una llengua com el rus.
— Ser capaç de parlar sobre els temes lèxics continguts en el curs.
— Comprendre i traduir textos escrits senzills.
— Comprendre textos orals breus.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Aprendre a interrelacionar coneixements lingüístics de diverses llengües.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temes gramaticals

1.1. Les declinacions dels substantius, adjectius i pronoms en nominatiu, acusatiu, prepositiu i genitiu

1.2. L’aspecte verbal en present i en passat (introducció)

1.3. Els verbs de moviment idti i ékhat

1.4. Oracions compostes fonamentals

1.5. Els numerals cardinals

1.6. L’expressió del temps: hores i dies de la setmana

1.7. L’adverbi

1.8. Ortografia i puntuació (nivell fonamental)

2. Temes lèxics

2.1. Gent (biografia, família, professions, gentilicis)

2.2. Vida quotidiana (casa, ciutat, botigues)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou classes teòriques, treball en grup i exercicis pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

  • Tres exàmens parcials entre setembre i desembre (60 % de la nota final).
  • Compleció de les tasques obligatòries (enregistraments, lectures, exercicis) (20 %).
  • Examen final escrit i oral (20 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable fer els exàmens parcials i les tasques obligatòries.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final).
Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.