Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Suec I

Codi de l'assignatura: 361957

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Rosa Perez Zancas

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crŔdits: 6

Programa ˙nic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensiˇ de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensiˇ de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensiˇ de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Adquirir les bases per al domini instrumental de la llengua sueca.
— Adquirir els fonaments de la capacitat de comprensió i producció oral i escrita.
— Exercitar la capacitat de descriure les estructures gramaticals i lèxiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Assolir diverses habilitats de la llengua sueca, bàsicament receptives, descrites pels nivells A1 i A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Mobilitzar recursos propis en l’aprenentatge del suec com a llengua estrangera germànica, emparentada amb l’anglès, l’alemany o el neerlandès.
— Reflexionar sobre principis organitzatius de la llengua materna, la qual cosa permet copsar millor els principis de les llengües estrangeres que cal afrontar al grau.
— Sensibilitzar-se envers la comunicació intercultural.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Normes bÓsiques de fonŔtica i d’ortografia

2. Flexiˇ verbal: present, perfet, passat i futur

3. Flexiˇ nominal: a) repertori d’articles, b) categories bÓsiques dels pronoms, c) flexiˇ dels substantius, d) preposicions de lloc, e) flexiˇ dels adjectius

4. Verbs modals

5. La negaciˇ

6. Sintaxi: oracions principals, afirmatives i interrogatives

7. Vocabulari. Adquisiciˇ d’un lŔxic actual i quotidiÓ mitjanšant textos de dificultat baixa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent es basa en un plantejament teoricopràctic, en el qual es prioritzen les formes interactives d’aprenentatge mitjançant exercicis pràctics, que es combinen amb descripcions del sistema lingüístic. Les activitats d’aplicació inclouen treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i exercicis de gramàtica i de comprensió oral. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en diverses activitats:
— Dos exàmens parcials: el primer es duu a terme al llarg del quadrimestre (30 % de la nota final) i el segon en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (30 %).
— Diversos treballs d’expressió escrita (40 %).

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable presentar-se als dos exàmens parcials i lliurar els treballs d’expressió escrita.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen (100 % de la nota final).


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.