Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Anglesa I

Codi de l'assignatura: 362757

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Montserrat Forcadell Guinjoan

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crčdits: 6

Programa śnic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Recomanacions

 

— El curs s’imparteix íntegrament en anglès, que també és la llengua vehicular de totes les proves i tasques que es fan. Es recomana un nivell d’anglès com a mínim equivalent al First Certificate of English per tal d’assolir els continguts de l’assignatura de manera satisfactòria.

— Es recomana adquirir un diccionari monolingüe i un altre de bilingüe d’una de les col·leccions que apareixen a les fonts.

— És indispensable tenir cura de la correcció lingüística.

— Dur a terme les proves d’avaluació de manera fraudulenta és motiu de penalització.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalą, castellą i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitat per treballar de forma autņnoma i en equip.

   -

Śs de recursos bibliogrąfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la terminologia bàsica relacionada amb l’expressió escrita i les diferències entre diversos registres.

— Conèixer les estructures gramaticals i els conceptes de vocabulari necessaris per a la producció i la comprensió oral i escrita en llengua anglesa.

— Familiaritzar-se amb l’estructura d’un debat i els torns de paraula.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’organitzar i estructurar textos acadèmics de caràcter divers amb cohesió i coherència.

— Ser capaç de resumir les idees principals d’un text acadèmic i de fer servir el context per entendre paraules desconegudes.

— Fer servir el vocabulari específic sobre les àrees temàtiques tractades durant el curs.

— Fer servir adequadament estructures gramaticals avançades d’importància cabdal per a la producció oral i escrita en un context acadèmic.

— Desenvolupar estratègies per millorar la comprensió oral de diàlegs, converses i programes radiofònics en anglès.

— Ser capaç de treballar autònomament i de fer servir les TIC.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conscienciar-se de les habilitats i mancances com a estudiant de llengua anglesa.

— Considerar la producció escrita com un procés i valorar la importància de produir diverses versions d’un mateix text i de les correccions entre iguals.

— Potenciar la pràctica oral en llengua anglesa i animar-se a crear situacions comunicatives per practicar l’idioma tant a dins com a fora de l’aula.

 

 

Blocs temątics

 

1. Tema 1: «Aiming high»

*  
— Llengua: verbs modals; ortografia
— Vocabulari: col·locacions
— Expressió escrita: text descriptiu
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 1

2. Tema 2: «Times change»

*  
— Llengua: l’expressió del passat; els noms en el registre formal
— Vocabulari: canvis
— Expressió escrita: text de causa i efecte
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 2

3. Tema 3: «Gathering information»

*  
— Llengua: situacions hipotètiques en el passat; condicional present i condicional futur
— Vocabulari: l’olfacte
— Expressió escrita: anàlisi literària
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 3

4. Tema 4: «Work time»

*  
— Llengua: gerundis i infinitius; puntuació
— Vocabulari: locucions relacionades amb el cos; l’expressió del temps
— Comprensió oral i escrita
— Expressió oral 4

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina classes pràctiques, treballs en grup i debats a classe. S’hi tracten diversos temes d’actualitat i d’interès, a partir dels quals es creen les activitats lingüístiques pertinents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en les activitats següents:

Examen escrit* (40 % de la nota final). Consta de quatre parts (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita* i ús de l’anglès*) amb exercicis de format similar als que es fan a classe.

Examen oral* (15 %). És una entrevista de quinze minuts en grups de tres persones, en què cal donar l’opinió sobre temes que s’han tractat a classe.

Activitats escrites (20 %). Cal triar dos dels tres tipus de text treballats al llarg del curs.

Prova de gramàtica i vocabulari (10 %). És curta i té l’objectiu d’avaluar el progrés de l’alumnat pel que fa als continguts tractats a classe. 

Activitat de comprensió lectora (10 %). Cal llegir una historieta i respondre preguntes de comprensió.

Activitats d’expressió oral (5 %). Són quatre activitats, es duen a terme a classe i corresponen al contingut de cada tema.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys un 5 sobre 10 en la nota final i aprovar per separat les parts marcades amb un asterisc (*).

L’examen escrit es duu a terme durant el període d’exàmens establert per la Facultat i l’examen oral es fa en grups de tres persones durant les hores dels últims dies de classe al desembre.

 

Avaluació śnica

En el cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
— Examen escrit* (60 % de la nota final). Consta de quatre parts (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita* i ús de l’anglès*) amb exercicis de format similar als que es fan a classe.

— Examen oral* (30 %). És una entrevista de quinze minuts en grups de tres persones, en què cal donar l’opinió sobre temes que s’han tractat a classe.

— Activitat escrita (10 %). Cal triar un dels tres tipus de text treballats al llarg del curs.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir almenys un 5 sobre 10 en la nota final i aprovar per separat les parts marcades amb un asterisc (*).

L’examen escrit es duu a terme durant el període d’exàmens establert per la Facultat i l’examen oral es fa en grups de tres persones durant les hores dels últims dies de classe al gener (igual que en l’avaluació continuada).

L’activitat escrita s’entrega el dia de l’examen escrit.

Reavaluació

Mateixos criteris, percentatges i instruments que en l’avaluació única. L’examen oral es farà el mateix dia que l’examen escrit.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LLIBRE DE TEXT DE L’ASSIGNATURA (coursebook + workbook):
Norris, R. & French, A. 2014. Ready for Advanced, 3rd Edition (Advanced). Oxford: Macmillan.   EnllaƧ

Clandfield, L. & Jeffries, A. 2011. Global (Advanced). Oxford: Macmillan.   EnllaƧ

Oxenden, C. & Latham-Koening, C. 2010. New English File (Advanced). Oxford: OUP.  EnllaƧ

Hewings, M. and Thaine, C. Cambridge Academic English: as Integrated Skills Course for EAP (Advanced). 2012. Cambridge: Cambridge UP.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: American Stories (2009). Eds. Lesley Thompson & Ceri Jones. Basingstoke, GB: Palgrave Macmillan.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Love Stories (2009). Ed. Lesley Thompson. Basingstoke, GB: Palgrave Macmillan.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Horror Stories (2009). Ed. Ceri Jones. Basingstoke, GB: Palgrave Macmillan.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Science Fiction Stories (2009). Basingstoke, GB: Palgrave Macmillan.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Twentieth-Century Stories (2011). Eds. Ceri Jones & Mark Irvine. Oxford: Macmillan Education.   EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Adventure Stories (2011). Ed. Ceri Jones. Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Crime Stories (2011). Ed. Ceri Jones. Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Travel Stories (2011). Ed. Lesley Thompson. Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: World Stories (2013). Ed. Ceri Jones. Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Macmillan Literature Collections: Mystery Stories (2013). Eds. Ceri Jones & Daniel Barber. Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Yule, G. 2006. Advanced Oxford Practice Grammar (with answers). Oxford: OUP.  EnllaƧ

Vince, M. & Sunderland, P. 2003. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan Education.  EnllaƧ

Murphy, R. 2004. English Grammar in Use. Intermediate (with answers). Cambridge: CUP. (x2).  EnllaƧ

Side, R. & Wellman, G. 2002. Grammar and Vocabulary for CAE and Proficiency (with key). Essex: Longman.  EnllaƧ

Swan, M. 1995. Practical English Usage. Oxford: OUP.  EnllaƧ

McCarthy, M. & O’Dell, F. 2001. Test Your English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate). Cambridge: CUP.  EnllaƧ

Rutherford, P. 2001. Sinónimos ingleses explicados / English Synonyms Explained. Madrid: Anglo-Didáctica Publishing.  EnllaƧ

McCarthy, M. & O’Dell, F. 2002.  English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.  EnllaƧ

Advanced Learner’s English Dictionary. 2003. Glasgow: Collins Cobuild.  EnllaƧ

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2003. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Fergusson, R. 1992. The Penguin Dictionary of English Synonyms & Antonyms. London: Penguin Books  EnllaƧ

Cowie, A. P. & Mackin, R. 1998. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Diccionario Oxford de Phrasal Verbs” (Inglés-español). 2001. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Oxford Collocations. 2003. Oxford: OUP. (x4)  EnllaƧ

Paperback Thesaurus. 2002. Glasgow: HarperCollins Publishers.  EnllaƧ

The Penguin Thesaurus. 2004. London: Penguin Books.  EnllaƧ

Cory, H. 1999. Advanced Writing with English in Use. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Billingham, J. 2002. Editing and Revising Text. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Sherman, J. 2002. Feedback. Oxford: OUP.  EnllaƧ

Evans, V. 2000. Successful Writing (Upper-Intermediate. Student’s & Teacher’s Book). Berkshire: Express Publishing.  EnllaƧ

Evans, V. 2002. Successful Writing (Proficiency. Student’s & Teacher’s Book). Berkshire: Express Publishing.  EnllaƧ

Miller, Judy L. & Cohen, Robert F. 2001. Reason to Write (Low Intermediate) Oxford: OUP.  EnllaƧ

Cohen, Robert F. & Miller, Judy L. 2003. Reason to Write (Intermediate) Oxford: OUP.   EnllaƧ