Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció al Grec Modern

Codi de l'assignatura: 363088

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ernest Emili Marcos Hierro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Aprendre l’alfabet i la fonètica neogrecs.
— Aprendre les estructures bàsiques gramaticals de la llengua neogrega.
— Aprendre estructures bàsiques de conversa en grec modern.
— Ser capaç de llegir i entendre textos escollits en grec modern.

 

Referits a habilitats, destreses


— Reconèixer les estructures bàsiques gramaticals de la llengua neogrega.
— Comprendre les explicacions en grec modern del professorat i les intervencions dels companys.
— Ser capaç de mantenir una conversa de nivell bàsic.
— Comprendre els textos escollits per a la lectura.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Adquirir interès per la llengua, la cultura i la història de Grècia.
— Comprendre la situació actual del Mediterrani oriental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Alfabet i fonètica

1.1. Presentació de l’alfabet grec i estudi de la fonètica neogrega

2. Morfologia bàsica

2.1. Presentació de les estructures gramaticals bàsiques de la llengua grega moderna (article, substantiu i verb) a través d’algunes estructures bàsiques de conversa

3. Estructures bàsiques de morfologia nominal i verbal

3.1. Presentació de les principals declinacions de substantius masculins, femenins i neutres, i del present d’indicatiu de la veu activa i passiva dels verbs de les dues conjugacions

4. Textos escollits

4.1. Lectura i estudi dels textos del dossier lingüístic de l’assignatura i dels textos escollits de literatura neogrega

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en la combinació de sessions teoricopràctiques, treballs individuals i exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consisteix en els aspectes següents:

— Dos exàmens com a mínim (entre un 60 % i un 80 % de la nota de l’assignatura). L’últim d’aquests exàmens es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat, i la resta tenen lloc durant el període lectiu.

— Exercicis de lèxic i morfosintaxi com a treball tutelat o dirigit (fins a un 40 % de la nota de l’assignatura).

— Participació activa a les classes mitjançant exercicis orals i traduccions (fins a un 25 % de la nota de l’assignatura).

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota de l’assignatura, que es fa en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. Els criteris d’avaluació es concreten amb més detall en el programa de l’assignatura, que es publica al Campus Virtual.