Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estadística II

Codi de l'assignatura: 363648

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Susana Marin Feria

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’estudiant hagi superat prèviament les assignatures Matemàtiques I, Matemàtiques II i Estadística I.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en el coneixement de les tècniques estadístiques d’inferència, amb la finalitat que, en el seu futur professional, l’ajudin en el procés de presa de decisions dintre d’un entorn empresarial. Els objectius que els estudiants han d’assolir al final del procés formatiu són els següents:

— Valorar la importància d’establir una mostra representativa de la població que es vol analitzar.

— Aproximar els valors dels paràmetres desconeguts mitjançant un procés d’estimació que pot ser puntual o per intervals.

— Saber quines propietats verifiquen els estimadors seleccionats i quin és el mecanisme d’aplicació dels diferents mètodes d’estimació.

— Conèixer la metodologia de les proves d’hipòtesi, on la finalitat és verificar la coherència d’una afirmació prèvia respecte al comportament de la població amb la informació mostral disponible.

 

Referits a habilitats, destreses


— Saber fer servir, davant d’una situació teòrica/real, les eines de la inferència estadística per fonamentar una presa de decisions posterior.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Elements de la teoria del mostreig

1.1. Introducció: descriptiva-inferència

1.2. Conceptes bàsics: mostra aleatòria i estadístic

1.3. Distribucions d’alguns estadístics en el mostreig

2. Estimació puntual

2.1. Introducció al procés d’estimació

2.2. Propietats dels estimadors puntuals

2.3. Mètodes d’estimació puntual

3. Estimació per interval

3.1. Definició d’interval de confiança

3.2. Interval de confiança per a la mitjana i la diferència de mitjanes

3.3. Interval de confiança per a la proporció i la diferència de proporcions

3.4. Interval de confiança per a la variància

3.5. Elecció de la mida de la mostra

4. Contrastos d’hipòtesis estadístiques

4.1. Conceptes bàsics. Regions crítiques

4.2. Tipus d’error. Potència d’un contrast

4.3. Test per a la mitjana i igualtat de mitjanes

4.4. Test per a la variància i igualtat de variàncies

4.5. Test per a la proporció i igualtat de proporcions

4.6. Test ANOVA

5. Contrastos de khi al quadrat

5.1. Prova de bondat d’ajust

5.2. Prova d’independència

5.3. Prova de normalitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La modalitat docent d’aquesta assignatura de 6 crèdits ECTS es caracteritza per una metodologia en què es potencia el treball presencial de l’estudiant, mitjançant diverses vies:

  • Tres hores setmanals caracteritzades pel treball presencial a l’aula, amb una activitat marcadament teòrica.
  • La sessió setmanal d’una hora de pràctiques de problemes que imparteix el mateix professor.
  • A començament de curs, el professorat informa el seu grup de quines són les activitats de l’avaluació continuada i quina és la ponderació.
  • En el Campus Virtual, un espai per a cada grup, es publica tota la informació del curs i és on es treballen també les activitats no presencials, però dirigides per l’equip docent de l’assignatura.


Pel que fa al grup GIE, cal recordar que té una metodologia especial, perquè són alumnes que ja han cursat aquesta matèria. La docència s’imparteix dues hores a la setmana en horari de migdia, i amb una utilització intensiva del Campus Virtual.

Aquesta assignatura és de segon semestre on, a priori, el model docent de la Facultat és de total presencialitat. Però en el primer semestre hi ha un grup docent B8 al qual, a diferència de la resta de grups, s’aplica el model que la Facultat ha establert per a aquest semestre, que és de docència mixta (presencial i no presencial) al 50 %. A inici de curs, a través del Campus Virtual de la UB, es concreten els aspectes més rellevants que en condicionen el funcionament.

La metodologia especificada en aquest pla docent pot modificar-se en funció de com evolucioni l’actual situació sanitària. Si d’aquesta situació se’n deriven canvis que afectin la docència, se n’informarà degudament.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

El procediment d’avaluació continuada consisteix en la suma de dos components:

— El lliurament de les activitats d’avaluació continuada (AC) establertes pel professor del grup durant el curs. La valoració conjunta suposa un 40 % de la qualificació total.

— Un examen final (EF), prova de síntesi, durant el període d’exàmens fixat pel Consell d’Estudis, que representa el 60 % de la qualificació final. És una prova comuna a tots els grups, en què l’estudiant demostra els seus coneixements i el domini de la totalitat de la matèria treballada durant el semestre, amb preguntes d’opció múltiple, tant teòriques com pràctiques.

El grup GIE i el grup d’anglès tenen unes activitats d’avaluació continuada diferents, que el professor explica a l’inici de curs.

Per a l’avaluació continuada és necessari:
 
— Lliurar un mínim del 80 % de les activitats d’avaluació continuada. En cas contrari, l’estudiant passa automàticament a l’avaluació única.

— Aconseguir a lexamen final un mínim de 3,5 punts, en una escala de 10.

Reavaluació

Prova conjunta per als alumnes d’avaluació continuada i d’avaluació única que no han aprovat l’assignatura.

La data de reavaluació es fixa en el calendari acadèmic de la Facultat. Consisteix en un únic examen final amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts en una escala de 10.

 

Avaluació única

El procediment d’avaluació per a l’alumnat que no selecciona l’avaluació continuada, consisteix en un únic examen final, durant el període d’exàmens fixat pel Consell d’Estudis, amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts, en una escala de 10.

Reavaluació

Prova conjunta per als alumnes d’avaluació continuada i d’avaluació única que no han aprovat l’assignatura.

La data de reavaluació es fixa en el calendari acadèmic de la Facultat. Consisteix en un únic examen final amb qüestions d’opció múltiple (teòriques i pràctiques), que engloba la totalitat del temari. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una qualificació no inferior a 5 punts en una escala de 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANDERSON, D.; SWEENEY, D. i WILLIAMS, T. Estadística para Administración y Economía(Vol 1) 7ª Ed.Ediciones Paraninfo.México,2001

Catàleg UB  Enllaç

CÁNAVOS, George C.  Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos.  México: McGraw-Hill, 2003

Catàleg UB  Enllaç

CASAS SÁNCHEZ, José M.  Inferencia Estadística para Economía.  Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2018

Catàleg UB  Enllaç

CASAS SÁNCHEZ, José M.  Estadística para las ciencias sociales.  Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2010

Catàleg UB  Enllaç

CASAS SÁNCHEZ, José M. i al. Ejercicios de Inferencia Estadística y Muestreo. Ed. Pirámide, 2006

Catàleg UB  Enllaç

LEVIN, Richard I.;  RUBIN, David S. Estadística para Administración y Economía. 7a. Edición. Editorial Pearson. Prentice-Hall. 2004

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia (2010)  Enllaç

LIND,  M. Estadística Aplicada  a  los Negocios y la Economía (16ª Ed). Ed. McGraw-Hill, 2015

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco; MARÍN FERIA, Susana; TORRA PORRAS, Salvador. Inferencia estadística aplicada a la empresa. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2001

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco; MARÍN FERIA, Susana; TORRA PORRAS, Salvador.  Métodos probabilísticos para la empresa.  Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2000

Catàleg UB  Enllaç

LLORENTE GALERA, Francisco et al. Diagnóstico del Sector Hotelero: cualitativo y cuantitativo. Barcelona: Ediciones Librería Universitaria, 2017

Disponible al CCUC  Enllaç

MARÍN, Susana i al. Diagnóstico del Sector del Automóvil mediante técnicas estadísticas. Barcelona: Ediciones Librería Universitária, 2016.

MARIN FERIA, S. I AL. Métodos Inferenciales aplicados a la Gestión Empresarial. Ediciones Librería Universitária: Barcelona, 2019

MARÍN FERIA Susana, et al. Introducción a la inferencia estadística en un entorno empresarial Edición Revisada. Barcelona: Universitat de Barcelona, Ed. Rey, 2013

MARÍN FERIA, Susana, et al. Pràctiques informàtiques, estadística descriptiva, teoria de la probabilitat. Barcelona: Publicacions UB, 2009

MARÍN FERIA, Susana, et al. Pràctiques informàtiques, inferència estadística. Barcelona: Publicacions UB, 2008

MARTÍN-PLIEGO, Fco. Javier.   Problemas de inferencia estadística.   3a ed.  Madrid: AC, 2005.

NEWBOLD, Paul.  Estadística para administración y economía.  8a. ed.  Madrid: Pearson Educación, 2013

PARRA FRUTOS, Isabel.  Estadística empresarial con Microsoft Excel: problemas de inferencia estadística.  2a ed.  Madrid: Editorial AC, Thomson, 2003

PERÓ, Maribel i al. Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander. Madrid: Grupo Editorial Garceta, 2012

RUIZ-MAYA, Luis. Fundamentos de inferencia estadística. 3a ed. Madrid: Thomson Paraninfo, 2005

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, Alu. Probabilidad y Estadística. 3ª Edición. Ed. McGraw-Hill, 2013

Pàgina web

Instituto Nacional de Estadística. Informació d’indicadors nacionals. (Consulta: 12 juny 2017). Disponible a: www.ine.es  Enllaç

Institut d’Estadística de Catalunya. Informació d’indicadors a escala catalana. [Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://www.idescat.net  Enllaç

Banco de España (Informació de variables financeres) [Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://www.bde.es  Enllaç

Unió Europea-Eurostat.[Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://ec.europa.eu/eurostat  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Organització de l’activitat docent no presencial a través del curs del Campus Virtual, modalitat "Docència en línia". Destaquen els següents punts:

● Material presentat per temes: capítol teòric amb Power-Point i exercicis del llibre elaborat pels professors de l’assignatura

● Disposen per a treball autònom, un recull dels exercicis que inclou tots els temes del programa i disposen de l’ANNEX d’Aplicacions Informàtiques perquè treballin les aplicacions del temari amb Excel i R-Comander

● Disposen d’enunciats d’exàmens de cursos anteriors per treballar els diferents apartats teòrics de cada setmana

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES. MODALITAT: DOCÈNCIA EN LÍNIA

♦ AVALUACIÓ CONTINUADA

L’avaluació continuada representa el 40% de la nota final de l’assignatura.

La qualificació d’avaluació continuada s’obté amb la realització de:

Dos qüestionaris on-line de preguntes teòriques, cadascun pondera 10% d’aquesta nota

Una prova presencial a la Facultat, durant el període del 14 al 20 d’abril (setmana habilitada per la Facultat per a aquesta finalitat). Dies previs a la seva realització es comunicarà els detalls de la mateixa. Pondera el resta, el 80%

El mínim per considerar la nota de continuada és realitzar la prova presencial i un qüestionari. En cas contrari la nota de continuada serà un zero.

El 60% restant és l’obtingut a la prova final de síntesi de l’assignatura. Per ponderar amb la contínua cal obtenir com a mínim un 3,5 a la prova final.

La prova final serà presencial i es realitza el dia i els horaris publicats per la Facultat

 

Pla Alternatiu-Motiu Situació Sanitària

Si les resolucions del PROCICAT, impedeix realitzar proves d’avaluació continuada presencials, l’avaluació Continuada es reestructura en dos qüestionaris on-line de preguntes teòriques i empíriques. Cada un ponderarà el 50% de la nota de continuada i mitjançant el CV s’informarà amb antelació de les seves característiques.

La prova final, en aquestes circumstàncies, serà un qüestionari on-line a realitzar el mateix dia i hora que fixa la Facultat i que valora la totalitat del temari explicat durant el semestre. Dies previs s’informarà de les característiques de la mateixa a través del CV.

 

♦ AVALUACIÓ ÚNICA

La prova final serà presencial i es realitza el dia i els horaris publicats per la Facultat

Tots els alumnes han de realitzar l’examen final de l’assignatura. Per als alumnes d’avaluació única, aquesta prova representa el 100% de la nota.

 

Pla alternatiu

Pla alternatiu si la realització d’aquesta prova final no pot ser presencial per aplicació de les resolucions del PROCICAT. La prova final, en aquestes circumstàncies, serà un qüestionari on-line a realitzar el mateix dia i hora que fixa la Facultat. Valora la totalitat del temari explicat durant el semestre. Dies previs s’informarà de les característiques de la mateixa a través del CV

 

♦ REAVALUACIÓ

És una prova de síntesi sobre la totalitat de la matèria, es realitzarà de forma presencial, el dia i hora fixat per la Facultat.

Només si les condicions sanitàries no ho permeten, es realitzarà el qüestionari de manera no presencial i es traslladarà a un qüestionari on-line en el CV. Mitjançant el CV s’informarà dies previs, de les seves característiques