Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microeconomia

Codi de l'assignatura: 363650

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Miquel Juan Ferrer

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte els grups GIE, que tenen 30 hores de docència presencial / no presencial.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver cursat l’assignatura Introducció a l’Economia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els instruments i models per entendre com prenen les decisions els agents econòmics: consumidors (demanda) i empreses (oferta).
— Conèixer com funcionen els mercats i com es determina l’equilibri tant en els mercats de competència perfecta com en els de monopoli.
— Discutir les condicions en què pot intervenir el sector públic en els mercats i analitzar-ne les conseqüències.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar l’equilibri del mercat.
— Quantificar l’excedent del consumidor i del productor i els canvis del benestar en diferents situacions.
— Calcular els efectes d’un impost, d’una subvenció i d’un aranzel en el mercat.
— Aprendre les interrelacions entre les funcions de producció de l’empresa i els seus costos a nivell total, mitjà i marginal.
— Entendre com maximitza els seus beneficis l’empresa competitiva.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Desenvolupar l’hàbit de treball mitjançant l’avaluació continuada.
— Augmentar l’esperit crític dels estudiants fent-los descobrir les limitacions dels models estudiats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mercat, estat i benestar

1.1. L’equilibri del mercat
1.2. Eficiència, equitat i benestar
1.3. Les intervencions de l’Estat
    1.3.1. Control de preus
    1.3.2. Impostos i subvencions
    1.3.3. Aranzels
1.4. Les fallades de mercat
    1.4.1. Externalitats
            1.4.1.1. Definició i tipologia
            1.4.1.2. Correcció de les externalitats
    1.4.2. Béns públics
            1.4.2.1. Demanda de béns públics vers demanda de béns privats
     1.4.3. La competència imperfecta (tema 5)

2. El consumidor

2.1. La restricció pressupostària
2.2. Les preferències dels consumidors: les corbes d’indiferència
2.3. L’equilibri del consumidor i deducció de la demanda del consumidor
2.4. Estudis de mercat i dades massives (big data)

3. L’empresa: producció i costos

3.1. La funció de producció
3.2. La producció total, mitjana i marginal
3.3. La producció a curt termini i a llarg termini
3.4. Les corbes de costos
3.5. La relació entre les funcions de producció i les de costos
3.6. Els costos a curt termini i a llarg termini
3.7. Els beneficis de l’empresa

4. La competència perfecta

4.1. Les diferents estructures de mercat
4.2. El curt termini
     4.2.1. La maximització de beneficis de l’empresa competitiva
     4.2.2. La demanda de l’empresa preu acceptant
     4.2.3. L’oferta de l’empresa
4.3. El llarg termini
     4.3.1. Entrades i sortides de la indústria
     4.3.2. L’òptim d’explotació
     4.3.3. L’oferta de la indústria

5. La competència imperfecta

5.1. Mercats de competència imperfecta

5.1. Monopoli
     5.1.1. L’equilibri
     5.1.2. La pèrdua de benestar
     5.1.3. La discriminació de preus
5.2. Competència monopolística
5.3. Introducció a l’oligopoli: el dilema del presoner

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a partir de tres tipus d’activitats, seguint el model docent de la Facultat d’Economia i Empresa.

En primer lloc, l’assistència a classes presencials (60 hores per semestre), que són de dos tipus:

a) Sessions teòriques magistrals, en què el professorat explica els principals conceptes de cada tema i exposa els instruments teòrics per analitzar-los. La durada d’aquesta activitat és d’entre 1 hora i mitja i 3 hores setmanals.

b) Sessions pràctiques, en què es duen a terme diferents tipus d’activitats: activitats d’avaluació continuada, resolució d’exercicis, discussió de textos relacionats amb el temari explicat a l’aula, prèviament proposats a l’estudiant com a lectura. La durada d’aquestes sessions és de com a mínim una hora setmanal. Aquestes sessions (sessions teòriques magistrals i sessions pràctiques) suposen un total de 60 hores durant el curs.

En segon lloc, el treball dirigit de l’estudiant (no presencial) (40 hores per semestre), que consisteix en la lectura de la bibliografia recomanada, així com en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professorat a classe.

En tercer lloc, el treball autònom de l’estudiant (50 hores per semestre), que inclou la revisió dels apunts de classe, l’assimilació dels continguts, la lectura de textos complementaris, així com la preparació per superar l’examen final i les proves d’avaluació continuada.

El treball de l’estudiant en aquesta assignatura es divideix a parts aproximadament iguals entre cadascun d’aquests tres tipus d’activitats, i correspon a una dedicació d’entre 3 i 4 hores setmanals per a cadascuna.

Per al desenvolupament pràctic de l’assignatura s’hi pot incloure, si així ho decideix el professor o professora, la metodologia d’aprenentatge servei (APS) que exigeix la participació de l’alumnat en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat. O també, si així ho decideix el professor o professora, la metodologia d’aprenentatge basat en equips (TBL: team based learning) que es basa en el concepte d’aula invertida, i suposa el treball autònom per part de l’estudiant i la seva avaluació tant de forma individual com en equip.

Els grups GIE, EUS i amb docència en anglès tenen una metodologia especial que es detalla en el programa de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada presencial

Aquesta avaluació és la que segueixen tots els estudiants, excepte els que per qualsevol motiu no es presentin a les proves d’avaluació continuada (PAC).

a) Proves d’avaluació continuada (PAC): es faran almenys dues PAC al llarg del curs. La data i el contingut de les PAC es penja en el Campus Virtual amb antelació.

b) Prova o examen final (EF). Aquesta prova consta de:

  • Test eliminatori (s’ha de treure com a mínim un 3,5 sobre 10): 40 %.
  • Teoria: 30 %.
  • Problemes: 30 %.


Cal obtenir un mínim de 4 sobre 10 a l’examen final perquè compti l’avaluació continuada.

Els estudiants que segueixen l’avaluació continuada fan el mateix examen que els que segueixen l’avaluació única, si bé la qualificació final de l’assignatura és la màxima entre la nota de l’avaluació continuada i la de la prova o examen final.

Ponderacions:
  • Proves d’avaluació continuada (PAC): 40 %.
  • Examen final (EF): 60 %.


L’avaluació continuada pot incloure, si així ho decideix el professor o professora, un treball individual o en grup (segons el cas) adreçat a l’aplicació dels continguts de la matèria. El treball pot tenir diferents formats. Un d’aquests formats és el conjunt de tasques derivades de la participació de l’alumnat en una proposta d’aprenentatge servei (APS).

L’avaluació continuada també pot incloure, si així ho decideix el professor o professora, l’estratègia de l’aprenentatge basat en equips (TBL) o d’aula invertida, en què els estudiants són avaluats a classe mitjançant proves de test de forma individual i en equip.

 

Avaluació única

Presencial. Tothom pot fer l’avaluació única; ja que l’avaluació única és l’examen final de l’avaluació continuada. A més, la qualificació final de l’assignatura és la màxima entre la nota de l’avaluació continuada (si s’ha seguit l’avaluació continuada) i la de la prova o examen final.

Prova final i ponderacions:

  • Test eliminatori (s’ha de treure com a mínim un 3,5 sobre 10): 40 %.
  • Teoria: 30 %.
  • Problemes: 30 %.


Reavaluació

Aquest examen té la mateixa estructura que el d’avaluació única i és el mateix per a tots els estudiants, tant si han fet avaluació continuada com si han fet avaluació única, atès que en aquest cas no compten les notes de l’avaluació continuada.

Els grups GIE, EUS i amb docència en anglès tenen un sistema d’avaluació diferent que es detalla en el programa de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HORTALÀ, J. Microeconomia: Teoria econòmica. Barcelona: Vicens Vives, 2011.

Catàleg UB  Enllaç

KRUGMAN, P. R..; WELLS, R. Microeconomia: introducción a la economía. 2a ed. (traducción de la 3a ed. original) Barcelona: Reverté, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

MANKIW, N.G. Principios de economía. 6ª Ed. Madrid: Paraninfo, 2012.

Catàleg UB  Enllaç