Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363653

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Ana Maria Nuņez Carballosa

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenir una visió introductòria de l’economia de l’empresa i familiaritzar-se amb els continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.

 

Reconèixer les funcions de l’empresari i familiaritzar-se amb el procés de creació d’una empresa.

 

Analitzar els diversos costos en què incorre l’empresa en les seves explotacions i l’efecte d’aquesta estructura sobre els resultats.

 

Analitzar els factors que influeixen en la decisió d’ubicació d’una empresa per tal d’escollir sobre diferents alternatives de localització.

 

Valorar l’estructura financera d’una empresa i seleccionar projectes d’inversió.

 

Referits a habilitats, destreses

Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ

1.1. Alguns conceptes bàsics de l’economia

1.2. L’empresa com a unitat de producció: l’explotació i l’empresa

2. L’empresa i l’empresari

2.1. Tipus d’empreses. La forma jurídica de l’empresa

2.2. Creixement empresarial

2.3. Creació d’empreses i emprenedoria

2.4. La figura de l’empresari

2.5. El procés de direcció a l’empresa

2.6. La direcció dels subsistemes funcionals

3. La dimensiķ empresarial

3.1. Concepte de dimensió empresarial

3.2. Tipus de costos. El punt mort de l’empresa

3.3. Dimensió empresarial i economies d’escala

4. La localitzaciķ de l’activitat empresarial

4.1. Factors que influeixen en la localització

4.2. Alguns mètodes quantitatius per a la localització

5. Fonts de finanįament i cicles interns de l’empresa

5.1. La documentació comptable

5.2. Les fonts de finançament

5.3. Cicle de capital de l’empresa i cicle d’explotació. Període mitjà de maduració

5.4. Fons de rotació o fons de maniobra

5.5. Anàlisi financera. Ràtios fonamentals per a la gestió financera

5.6. El concepte de rendibilitat

6. Les inversions a l’empresa

6.1. El concepte d’inversió des del punt de vista empresarial. Tipologia de les inversions

6.2. Avaluació dels projectes d’inversió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i no presencial (a causa de les mesures especials adoptades per la crisi sanitària provocada per la COVID-19) i la realització de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, lectures, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dintre com fora de l’aula. 

Cada setmana es fan dues sessions. En les hores de classe (dins de l’aula o en streaming), l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’assoliment dels objectius establerts. També es dedica part d’aquest temps a treballar de manera pràctica, per tal d’aprofundir en la interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, tasques, enllaç a les sessions en streaming, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions (presencials i no presencials) és fonamental per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matriculi a l’assignatura accepta assistir a les sessions amb les activitats i les lectures preparades els dies que correspongui, d’acord amb el pla de treball establert.

Les classes, presencials o en streaming, estan regulades per l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La potestat per enregistrar les classes és un dret exclusiu del professorat, ja que s’han de protegir les dades personals, la imatge i la veu de tots els assistents a les sessions. En cap cas, els estudiants poden enregistrar i difondre aquestes classes o sessions, totalment o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat, ja que suposaria un delicte greu i la Universitat de Barcelona podria prendre les mesures legals corresponents.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB), durant el curs 2020-2021 la metodologia docent d’algun dels grups de l’assignatura pot quedar una mica modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual del grup de l’assignatura a l’inici de curs.

El grup GIE té una metodologia adaptada perquè es tracta d’estudiants que ja han cursat l’assignatura; se’n concreta el detall a l’inici de curs.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació ha de posar en evidència que l’estudiant ha assolit les capacitats i els objectius proposats. El procés d’avaluació d’aquesta assignatura inclou la possibilitat d’aprovar-la en la convocatòria ordinària per dues vies: avaluació continuada o avaluació única.

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment gradual de la matèria i que consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb les quals l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

La nota d’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final i la nota de l’examen final, el 60 % restant. A l’inici de curs s’informa, en el Campus Virtual, de quines són aquestes evidències, com s’avaluen i la seva ponderació (cap pot superar un pes del 15 % dintre del 40 % de l’avaluació continuada). Aquestes condicions són les mateixes per a tots els estudiants de l’assignatura.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual determina el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació cal tenir en compte les observacions següents:

  • La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de l’examen final és, com a mínim, de 3,5 sobre 10 punts.

  • La nota d’avaluació continuada ha de arribar a un mínim de 5,75 sobre 10 punts perquè pugui ser tinguda en compte. En cas de no arribar a aquest mínim es considera necessari que l’estudiant passi a la via d’avaluació única; per tant, la nota de l’assignatura és aleshores el 100 % de la nota de l’examen final d’avaluació única.

  • El lliurament de la primera de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat l’opció d’avaluació continuada.

  • L’examen final pot constar de diferents parts (com ara una de teòrica i una de pràctica), que poden tenir diferent ponderació, la qual s’indica en el moment oportú. En el cas que s’estructuri en parts, es pot establir una puntuació mínima requerida de 3 sobre 10 punts a cadascuna, necessària per aplicar aquesta ponderació. S’entén com a part teòrica el plantejament de preguntes de tipus test o preguntes obertes. S’entén com a part pràctica la resolució de problemes o casos.


Les diferents evidències d’avaluació continuada permeten mesurar les competències que es treballen en aquesta assignatura:
  • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Es mesura mitjançant activitats de tipus test o casos que inclouen tant preguntes conceptuals com plantejaments de petits problemes.

  • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Es mesura amb un ventall d’activitats entre les quals el professorat pot escollir, per exemple, el plantejament d’un cas o problema empresarial real i l’assistència a una conferència impartida per un directiu de l’empresa; el disseny d’un petit pla d’empresa o preparació d’un cas empresarial, entre d’altres de possibles. Algunes d’aquestes activitats poden ser elaborades en grup, de manera que també es treballa addicionalment aquesta competència.

  • Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau. Es mesura mitjançant activitats de resolució de casos o problemes.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota. L’examen final pot constar de diferents parts (com ara una de  teòrica i una de pràctica), que poden tenir diferent ponderació, la qual s’indica en el moment oportú. En el cas que s’estructuri en parts, es pot establir una puntuació mínima requerida de 3 sobre 10 punts a cadascuna, necessària per aplicar aquesta ponderació. S’entén com a part teòrica el plantejament de preguntes de tipus test o preguntes obertes. S’entén com a part pràctica la resolució de problemes o casos.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i el de l’opció d’avaluació única es fan el mateix dia i hora, però la composició és diferent.

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUER HORTAL, M. et al. (2012). Administración y dirección de empresas: teoría y ejercicios resueltos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces

Catāleg UB  Enllaç

BUENO CAMPOS, E. (2010). Curso básico de economia de la empresa: un enfoque de organización. Madrid: Pirámide

Catāleg UB  Enllaç

CASTÁN FARRERO, J. M. (2009). Fundamentos y aplicaciones de la gestión financiera de la empresa. Madrid: Pirámide

Catāleg UB  Enllaç

CUERVO GARCÍA, A. (dir.). (2008). Introducción a la administración de empresas. Madrid: Thomson Civitas

Catāleg UB  Enllaç

GUITART TARRÉS, L.; NÚÑEZ CARBALLOSA, A. (2006). Problemas de economía de la empresa. Barcelona: Edicions UB

Catāleg UB  Enllaç

IBORRA JUAN, M. et al. (2014). Fundamentos de dirección de empresas: conceptos y habilidades directivas. Madrid: Paraninfo

Catāleg UB  Enllaç