Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia

Codi de l'assignatura: 363658

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Joaquin Juan Albalate

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Apunts en el Campus Virtual

 

El professorat de cada grup pot penjar apunts en el Campus Virtual.
En alguns grups, aquests apunts constitueixen la bibliografia bàsica de l’assignatura.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Comprensiķ del comportament de les persones en l'āmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

   -

Capacitat de relacionar un mercat, una empresa o una instituciķ amb el seu context social, jurídic i histōric.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Definir i relacionar els conceptes sociològics clau per a l’anàlisi de la societat i dels processos socials bàsics.
  • Relacionar l’estructura social i els processos de canvi i conflicte social.
  • Identificar i analitzar els elements i fluxos que configuren les organitzacions, així com els agents i les cultures organitzatives.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Participar activament en la realització d’activitats en equip, presentant treballs (ressenyes, resums d’articles o llibres, o altres tipus de documents) amb l’aparell crític i la metodologia acadèmica pertinents.
  • Adquirir les habilitats analítiques que permeten ubicar l’empresa en el si de la societat.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Actitud d’anàlisi racional dels problemes com a part de l’aprenentatge a la universitat.

 

 

Blocs temātics

 

1. Conceptes fonamentals de sociologia

2. Estructura social i de classe en les societats avanįades

3. Conflicte i canvi social

4. Conceptes bāsics de sociologia política

5. Economia, treball i societat

6. Principals aproximacions a l’organitzaciķ de l’empresa i als models productius

7. Introducciķ a les relacions laborals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques amb tècniques alternatives específiques. Diverses metodologies participatives.

A les classes presencials teòriques el professorat explica el contingut dels temes de l’assignatura, en dona exemples il·lustratius i resol problemes que ajuden a consolidar els diferents conceptes.

A les classes presencials pràctiques els alumnes resolen, individualment o en grups reduïts, exercicis amb la tutorització del professor, que potencia la discussió i l’argumentació de les solucions. La resolució d’aquests exercicis pot ser exposada pels alumnes o lliurada al professor perquè la corregeixi.

Al llarg del semestre els grups se subdivideixen en dos subgrups i, en les dates que indiqui el professorat, fan les pràctiques de problemes de forma alterna amb cada subgrup.

Les activitats formatives contingudes en les programacions específiques de cada grup tenen relació directa amb les competències indicades en aquest pla docent. De manera voluntària el professorat pot programar classes i activitats conjuntes amb altres assignatures de primer curs, amb la finalitat de donar a l’alumnat una visió multidisciplinària d’alguna qüestió relacionada amb continguts bàsics d’algunes matèries.  

A més de les tutories individuals i grupals, es pot utilitzar el Campus Virtual com a eina de suport i com a mitjà de comunicació directa amb el professorat. Si cal, es duen a terme activitats mitjançant aquesta plataforma.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’estudiant ha de fer l’avaluació continuada, si no hi renuncia dins del termini que s’indica a començament de curs.

El procediment d’avaluació de l’adquisició de competències es fa mitjançant:

  • Proves objectives escrites o sistemes alternatius d’avaluació (carpeta d’aprenentatge i altres formes d’avaluació continuada).
  • Presentació de les activitats obligatòries establertes en el programa de cada grup.


El sistema d’avaluació previst en les respectives programacions específiques, on s’expliciten els criteris i els sistemes d’avaluació de cada grup, garanteix un nivell mínim d’exigència homologable a tots els grups.

Si algun alumne s’examina en un grup diferent al de la seva inscripció en la matrícula oficial, el professor corresponent pot gestionar la nota que ha posat el professor que l’ha examinat.

L’avaluació continuada es conforma de dues parts: la prova (o proves) de síntesi i les activitats avaluables. La primera part pot equivaler a un màxim del 60 % de la qualificació final i la segona, a un màxim del 40 %.
  • La qualificació del 60 % de l’avaluació continuada ha d’incloure entre una o dues proves de síntesi, que es duen a terme quan ho determina el professorat, basades en les explicacions que ofereix el professor a l’aula i en els manuals que s’indiquen com a fonamentals per a l’assignatura.
  • La qualificació del 40 % de l’avaluació continuada ha d’incloure un mínim d’una activitat i un màxim de tres, per fer en grup o individualment, segons determini el professorat de cada grup.


D’acord amb el Procediment de reavaluació en els ensenyaments de grau de la Facultat d’Economia i Empresa, després de la publicació de les qualificacions, l’estudiant que no hagi superat l’assignatura pot dur a terme el procés de reavaluació, que consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura, adaptant-se a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Els continguts, procediments i criteris de la reavaluació són els mateixos que els de la prova d’avaluació única.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova final en format examen, el dia fixat pel Consell d’Estudis, que permet avaluar el grau d’assoliment dels aprenentatges de l’assignatura, i que es basen en el contingut dels manuals indicats com a fonamentals per a l’assignatura. El professorat ha d’especificar el tipus de prova que es durà a terme en el programa docent i en el Campus Virtual a l’inici de curs. La data màxima per acollir-se al dret de renúncia a l’avaluació continuada la indica el professor responsable del grup el primer dia de classe i mitjançant el Campus Virtual.

D’acord amb el Procediment de reavaluació en els ensenyaments de grau de la Facultat d’Economia i Empresa, després de la publicació de les qualificacions, l’estudiant que no hagi superat l’assignatura pot dur a terme el procés de reavaluació, que consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura, adaptant-se a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Els continguts, procediments i criteris de la reavaluació són els mateixos que els de la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GINER, Salvador. Sociología. 2ª ed. Barcelona: Península, 2010

  Fonamental

Catāleg UB  Enllaç

JUAN ALBALATE, Joaquin. La empresa desde una perspectiva sociológica. Madrid: Ediciones Pirámide, 2004.

  Fonamental

Catāleg UB  Enllaç

BERGER, Peter L. Invitació a la Sociologia: una perspectiva humanística. Barcelona: Herder, 2009

Catāleg UB  Enllaç
Versiķ en anglčs (ed. 1963)  Enllaç

BAERT, Patrick. La teoría social en el siglo XX. Madrid, Alianza, 2001

Catāleg UB  Enllaç

GIDDENS, Anthony. Sociología. 7ª ed. Madrid: Alianza Ed., 2014

Catāleg UB  Enllaç
Versiķ en Anglčs (8Ē ed. 2017)  Enllaç

JUAN ALBALATE, Joaquin. Trabajo, mercado de trabajo y relaciones laborales. Madrid: Tecnos, 2015

Catāleg UB  Enllaç

MIGUÉLEZ, Faustino; PRIETO, Carlos. (coord.). Las relaciones de empleo en España. Madrid, Siglo XXI, 1999

Catāleg UB  Enllaç

WATSON, Tony J. Trabajo y sociedad. Manual introductorio a la sociología del trabajo, industrial y de la empresa. Barcelona: Hacer, 1995

Catāleg UB  Enllaç

DURKEÏM, Emile. De la división del trabajo social. Buenos Aires:Amorrortu, 1967

RITZER, G. Teoría sociológica clásica, Madrid: McGraw-Hill. 2001