Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Màrqueting

Codi de l'assignatura: 363660

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaime Gil Lafuente

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Està absolutament prohibit que l’estudiant tingui el seu dispositiu mòbil engegat o sobre la taula durant les sessions, excepte que tingui l’autorització expressa del professorat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organització.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre les activitats de màrqueting d’empreses i institucions en relació amb el seu entorn.
 • Conèixer els fonaments de màrqueting i la seva aplicació a l’empresa moderna.
 • Identificar les variables fonamentals que s’utilitzen per dissenyar el pla de màrqueting de les empreses.
 • Ser capaç de diferenciar els conceptes fonamentals de les accions del màrqueting empresarial.
 • Conèixer i analitzar l’entorn i la demanda.
 • Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts per resoldre casos i problemes plantejats. Aprendre les fonts d’informació i les dades necessàries per analitzar els coneixements d’aquesta matèria.
 • Aprendre a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones i prendre decisions en situacions amb major i menor grau d’informació, i estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític, la capacitat creativa i proactiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes fonamentals del màrqueting

*  Objectius del bloc:
— Conèixer els conceptes bàsics del màrqueting.
— Conèixer i comprendre la definició moderna de màrqueting.
— Conèixer el paper del màrqueting dintre de l’organització empresarial.
— Distingir la utilització del màrqueting en els diferents sectors.

Continguts:

1.1. El màrqueting com a disciplina i filosofia de gestió

1.2. Conceptes bàsics del màrqueting

1.2.1. Necessitat, desig, demanda
1.2.2. Intercanvi
1.2.3. Segmentació, públic objectiu i posicionament

1.3. Les orientacions del màrqueting

1.4. El màrqueting en l’empresa i el sistema econòmic

1.5. El màrqueting sectorial: industrial, de serveis, no lucratiu i internacional

2. Anàlisi del mercat

*  Objectius del bloc:
— Conèixer les influències de l’entorn en l’activitat comercial.
— Conèixer i interpretar les interrelacions en el mercat i els processos de decisió de compra dels consumidors.
— Conèixer les diferents categories de mercats i les teories de segmentació de mercats.
— Conèixer els principals mètodes de previsió de la demanda.
— Interpretar les influències externes i internes que actuen sobre el procés de compra del consumidor individual i de les organitzacions.

Continguts:

2.1. Anàlisi del microentorn

2.1.1. Empresa
2.1.2. Proveïdors
2.1.3. Intermediaris
2.1.4. Clients
2.1.5. Competidors
2.1.6. Públic
2.1.7. Institucions

2.2. Anàlisi del macroentorn (PESTEL)

2.2.1. Factors polítics
2.2.2. Factors econòmics
2.2.3. Factors socioculturals
2.2.4. Factors tecnològics
2.2.5. Factors de l’entorn natural
2.2.6. Factors legals

2.3. El mercat

2.3.1. Concepte
2.3.2. Classificació
2.3.3. Determinants de l’atractiu del mercat

2.4. La demanda

2.4.1. L’anàlisi de la demanda
2.4.2. Mètodes de previsió

2.5. La competència

2.5.1. Identificació de la competència (rivalitat ampliada de Porter)
2.5.2. Factors determinants de la intensitat competitiva
2.5.3. Situacions competitives

2.6. El comportament del consumidor

2.6.1. L’estudi del comportament del consumidor (econòmic, psicosocial i modelització)
2.6.2. Factors interns i externs que influencien el comportament del consumidor
2.6.3. El procés de decisió de compra
2.6.4. La compra a les organitzacions

3. El màrqueting mix

*  Objectius del bloc:
— Conèixer els instruments d’actuació en màrqueting, les seves característiques i els diferents mètodes d’utilització de cadascun.
— Conèixer els conceptes bàsics de la política de producte (identificació, diferenciació, posicionament i cicle de vida) i la seva utilització en diferents situacions de l’acció comercial.
— Conèixer els conceptes bàsics de la fixació de preus dels productes i la seva utilització en diferents situacions de l’acció comercial.
— Conèixer l’estructura bàsica del sistema de distribució comercial, les característiques dels diferents agents i les diferents modalitats de distribució.
— Conèixer els diferents instruments de comunicació comercial a l’abast de les empreses i la seva utilització combinada en un mix de comunicació.

Continguts:

3.1. El producte

3.1.1. Definició del producte i les seves dimensions
3.1.2. Classificació dels productes: consum i industrials
3.1.3. El procés de desenvolupament de nous productes
3.1.4. Cicle de vida del producte
3.1.5. El procés d’adopció i difusió
3.1.6. Identificació del producte i construcció de marca (branding)

3.2. El preu

3.2.1. Importància del preu
3.2.2. Condicionants en la fixació del preu
3.2.3. Anàlisi de la política de preus
3.2.4. El procés de fixació del preu
3.2.5. Mètodes de fixació de preus
3.2.6. Alternatives al moviment de preus

3.3. La distribució

3.3.1. Importància de la distribució
3.3.2. Funcions de la distribució
3.3.3. Anàlisi dels canals de distribució
3.3.4. Longitud del canal de distribució
3.3.4.1. Tipus d’intermediaris
3.3.4.2. Factors determinants de la longitud de la cadena de distribució
3.3.5. Modalitats de distribució
3.3.6. La logística

3.4. La comunicació comercial

3.4.1. El procés de comunicació comercial
3.4.2. Objectius de comunicació
3.4.3. Canals i mitjans de comunicació comercial
3.4.4. Mix de comunicació comercial
3.4.4.1. Publicitat
3.4.4.2. Venda personal (força de vendes)
3.4.4.3. Relacions públiques
3.4.4.4. Màrqueting directe
3.4.4.5. Promocions de vendes
3.4.4.6. Marxandatge
3.4.4.7. Fires i exposicions 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència d’aquesta matèria es desenvolupa combinant classes presencials teòriques, en què s’explica el contingut teòric de l’assignatura, amb exemples il·lustratius i casos pràctics explicatius. També es resolen problemes que ajuden a consolidar els diferents conceptes introduïts.

Igualment, es poden fer sessions semipresencials dedicades a la realització de la part pràctica del curs i a la tutorització dels treballs.

Important: està absolutament prohibit que l’estudiant tingui el seu dispositiu mòbil engegat o sobre la taula durant les sessions, excepte que tingui l’autorització expressa del professorat.

Nota: en cas de força major, i d’acord amb la recomanació de les autoritats pertinents, les sessions presencials poden passar a no presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada comprèn:

— Dues pràctiques obligatòries, realitzades durant el curs.

 • La primera prova és individual i s’avalua mitjançant un test* de 30 preguntes. La nota obtinguda es correspon al 30 % de la nota final.
 • La segona és un treball grupal que consisteix exclusivament a dur a terme un pla de llançament d’un nou producte. Aquest treball s’ha de lliurar per escrit i tots els integrants de cada grup l’han de presentar i defensar oralment. La nota obtinguda equival al 30 % de la nota final. 


— Un examen, en la data oficial que correspongui a l’examen final. Consta de 40 preguntes de tipus test*. La nota obtinguda equival al 40 % de la nota final. L’examen és comú a tots els grups de matí i comú a tots els grups de tarda del mateix quadrimestre.

* En totes les proves de tipus test, les respostes incorrectes resten el 25 % de la puntuació de la pregunta errada.

Per aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, cal obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10, resultant de la mitjana ponderada de les qualificacions de les dues pràctiques (test individual i treball grupal) i de l’examen.

Per acollir-se a l’avaluació continuada cal:
 • Fer arribar al professor una sol·licitud per escrit durant els primers 15 dies hàbils del curs. Una vegada passada aquesta data, l’estudiant no pot canviar, en cap cas, de l’avaluació continuada a l’avaluació única.
 • Assistir a un mínim del 80 % de les sessions.
 • Haver participat en les activitats d’avaluació. En cas de no fer-ho, la qualificació de la prova en què l’estudiant no ha participat, és zero.
 • Haver lliurat i presentat oralment, en la data prevista, el treball elaborat en grup. En cas de no fer-ho, la qualificació de la prova és zero.


La reavaluació consisteix en un examen de tipus test en la data oficial corresponent. Consta de 70 preguntes i la nota obtinguda és la nota final que consta en l’expedient de l’estudiant. L’examen, i per tant l’assignatura, s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). L’examen és comú a tots els grups del mateix quadrimestre.

 

Avaluació única

L’avaluació única consta d’un examen de tipus test (en la data oficial corresponent), que consta de 70 preguntes i equival al 100 % de la nota de l’assignatura. L’examen, i per tant l’assignatura, s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). L’examen és comú a tots els grups de matí i comú a tots els grups de tarda del mateix quadrimestre.

Per acollir-se a l’avaluació única cal fer arribar al professor una sol·licitud per escrit durant els primers 15 dies hàbils del curs. Una vegada passada aquesta data, l’estudiant no pot canviar, en cap cas, de l’avaluació continuada a l’avaluació única.

La reavaluació consisteix en un examen de tipus test en la data oficial corresponent. Consta de 70 preguntes i la nota obtinguda és la nota final que consta en l’expedient de l’estudiant. L’examen, i per tant l’assignatura, s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). L’examen és comú a tots els grups del mateix quadrimestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KOTLER, Philip. Dirección de marketing.15ª ed.  Madrid: Pearson educación, 2016

  Manual bàsic de màrqueting.

Catàleg UB  Enllaç

SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing : conceptos y estrategias. Madrid : Pirámide, 2012

Catàleg UB  Enllaç

KOTLER, PHILIP & ARMSTRONG, GARY. Fundamentos de marketing, 6ª ed. Prentice Hall. Madrid, 2003

Versió en línia (2003)  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodología y actividades formativas alternativas:
Modalidad de impartición: semipresencial. Todas las clases de la asignatura se llevarán a cabo a través de Blackboard Collaborate u otra plataforma similar hasta que las autoridades pertinentes nos autoricen a hacerlas presenciales.

Está terminantemente prohibido que el estudiante extraiga copia alguna de las clases impartidas en las sesiones online.

Evaluación

Todos los exámenes (parciales y finales) serán siempre presenciales y en formato papel físico, salvo que las disposiciones del PROCICAT no lo autoricen.

Todos los matriculados de la asignatura que hayan decidido optar por la evaluación continua realizarán el primer examen parcial en la fecha (comprendida entre el 14 y el 20 de abril de 2021) debidamente indicada por el profesor. La prueba será presencial y en formato papel.

El segundo examen parcial, común para todos los grupos, será el mismo día y a la misma hora que el examen final, también de forma presencial y en formato papel.

El examen final, para aquellos estudiantes que hayan optado por la evaluación única, será también común para todos los grupos.

El examen de recuperación será, igualmente, común para todos los grupos.

Todos los matriculados de la asignatura que hayan decidido realizar la evaluación continua deberán desarrollar por escrito y presentar oralmente un único trabajo en grupo, consistente en  llevar a cabo un plan de lanzamiento de un producto nuevo del sector de la alimentación. Podrán acceder a la información actualizada de este sector en el siguiente enlace: https://www.mercasa.es/media/publicaciones/281/AEE_2020_web.pdf

Cualquier plagio, parcial o total,  existente en un trabajo, sin las consiguientes referencias bibliográficas recibirá un cero como nota.

En ningún caso se aceptará que ningún estudiante aporte un trabajo adicional para aumentar su nota.