Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Humans

Codi de l'assignatura: 363661

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Xavier Llopart Perez

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

41.25

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

18.75

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver superat les assignatures Economia de l’Empresa i Administració de l’Empresa.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Comprensiķ del comportament de les persones en l'āmbit de les organitzacions per gestionar individus i grups de treball des d'una perspectiva de recursos humans.

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organitzaciķ.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Generals

 • Adquirir els coneixements bàsics i fonamentals per tal que l’estudiant pugui tenir una primera aproximació a la gestió de persones.  


Particulars per blocs
 • Situar la funció de la gestió de persones en el context global de la gestió de l’empresa. Destacar el fet que la gestió de recursos humans és contingent a la gestió de l’empresa. Definir els objectius de la funció i l’estratègia relacionada.
 • Adquirir coneixements en matèria de planificació d’efectius. Situar la gestió de recursos humans en un marc d’organització empresarial. Definir les diferents perspectives (el procés, el treball en equip, el lloc de treball) en què es porta a terme el treball. Definir el lloc de treball com a nucli sobre el qual pivotaran tots els subsistemes de recursos humans. Elaborar perfils de llocs de treball.
 • Descriure el significat d’adequació al lloc de treball. Desenvolupar eines d’anàlisi de necessitats: el professiograma. Conèixer el procés de selecció i les eines necessàries per verificar l’adequació d’una persona a un lloc. Fer plans de selecció. Aprendre a desenvolupar plans d’acollida a un nou lloc i a una nova organització.
 • Conèixer com es desenvolupa el potencial de les persones mitjançant accions formatives. Distingir entre formació i desenvolupament.
 • Conèixer el paper del lideratge com a element desenvolupador. Determinar els aspectes clau en el desenvolupament de la carrera professional tenint en compte criteris de mobilitat i perfils de llocs. Analitzar la influència de l’entorn en la satisfacció laboral. Conèixer les metodologies d’avaluació i gestió de l’acompliment.
 • Descriure els elements de compensació, inclosos els de retribució. Conèixer aplicacions pràctiques dels sistemes de retribució fixa i variable. Desenvolupar les bases per determinar la política de retribució. Analitzar els elements necessaris per fer plans de revisió salarial.

 

Referits a habilitats, destreses

Generals

 • Assentar les bases sobre les quals els futurs gestors d’empreses desenvoluparan el criteri necessari per prendre decisions en matèria de gestió de persones.
 • Analitzar situacions reals en el món de l’empresa en relació amb els recursos humans.

 

Referits a actituds, valors i normes

Generals

 • Analitzar les qüestions bàsiques en relació amb els problemes que s’han d’enfrontar des de la direcció de l’empresa i que són més freqüents en gestió de persones.
 • Resoldre qüestions relatives a la problemàtica de la gestió de persones.
 • Dotar-se de criteri per analitzar, avaluar i resoldre qüestions relatives a la gestió bàsica de recursos humans.

 

 

Blocs temātics

 

1. Context en quč es prenen les decisions que afecten les persones en les organitzacions

1.1. Estratègia, estructura, cultura i recursos humans

1.2. Integració de la gestió de recursos humans en l’empresa

1.3. Estratègia de recursos humans

2. Organitzaciķ i planificaciķ de recursos humans

2.1. Planificació de recursos humans

2.2. Organització de la funció

2.3. El treball: equips i llocs de treball

2.4. El perfil del lloc de treball

3. Adequaciķ al lloc de treball: selecciķ

3.1. Elements principals

3.2. Perfil del lloc i professiograma

3.3. Selecció de personal: proves, entrevista i anàlisi de currículum

3.4. Plans de selecció

3.5. Plans d’acollida

4. Desenvolupament de les persones en les organitzacions

4.1. Desenvolupament del potencial de les persones: formació

4.2. El perfil del lloc com a base per a la formació

4.3. Lideratge

4.4. Gestió de carrera: mobilitat

4.5. L’entorn de treball: satisfacció laboral i clima

4.6. Avaluació de l’acompliment

5. Compensaciķ

5.1. Elements de compensació

5.2. Retribució fixa: pràctica retributiva i mercat de retribució

5.3. Política de retribució

5.4. Retribució variable

5.5. Plans de revisió salarial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es basa en la classe magistral presencial, complementada amb diferents activitats individuals o en grups petits. La classe magistral està orientada a exposar els conceptes principals de la matèria i a iniciar l’estudi i treball personal de l’estudiant, que ha d’aprofundir en els aspectes comentats. Les activitats que complementen aquestes classes impliquen el seguiment de la matèria i s’han de lliurar periòdicament. Poden consistir en lectures crítiques, reflexions per escrit sobre temes derivats de les classes magistrals i seguiment de casos pràctics. El Campus Virtual és una eina de comunicació entre l’estudiant i el professor; s’hi publica tota la informació relativa a l’assignatura i també és l’eina mitjançant la qual es porta a terme una part important d’aquestes activitats. Els alumnes que facin el treball orientat tenen una hora de classe setmanal, que es basa en el seguiment de les activitats proposades, el plantejament de casos i la resolució de dubtes. Addicionalment es poden programar classes de desenvolupament mitjançant eines informàtiques d’exercicis d’anàlisi de retribució. La programació d’aquestes sessions es fa en funció del desenvolupament del grup.

Al llarg del curs la docència es reparteix de la manera següent: unes 40 hores presencials d’aprenentatge teòric i teoricopràctic; unes 20 hores presencials i/o tutoritzades, en funció de les pràctiques previstes; 40 hores de treball autònom tutoritzat i 50 hores de treball autònom.

D’acord amb les instruccions de la Comissió Acadèmica de la Facultat la modalitat de docència per al primer semestre és presencial i no presencial. Per al segon semestre, si no hi ha cap canvi, la modalitat és presencial.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i que consisteix en el lliurament de determinades proves al llarg del semestre (la quantitat i el calendari s’estableixen a l’inici del semestre i es publiquen en el Campus Virtual).

La nota de les pràctiques fetes durant el curs té un 40 % de pes en la qualificació final, i la nota d’una prova d’avaluació final, el 60 % restant. Aquestes proves poden ser presencials i no presencials.

La prova final corresponent a l’opció d’avaluació continuada té dues parts: un cas/problema numèric de retribució i preguntes obertes i/o un test de caire teoricopràctic. La nota d’avaluació continuada només es té en compte si la nota de la prova final és, com a mínim, de 3 punts sobre 6. La data de realització la fixa el Consell d’Estudis.

Aquesta avaluació continuada es pot modificar en funció del nombre d’alumnes inscrits en el grup i s’acaba de definir a l’inici del curs.

Els alumnes que vulguin obtenir un coneixement pràctic de la matèria poden fer pràctiques dirigides, que consisteixen en la presentació d’activitats, comentaris de text, cerca d’informació, treballs pràctics, treballs en grup, presentacions orals, entre d’altres. Els detalls s’expliquen a començament de curs.

Qui necessiti més aclariments els pot trobar especificats en el Campus Virtual, a l’espai reservat a l’assignatura.

Aquestes normes s’apliquen a les dues convocatòries de l’assignatura. Per tant, la nota obtinguda en l’opció d’avaluació continuada (AC) té validesa a la primera i a la segona convocatòria. A començament de curs es determina si l’estudiant pot renunciar a la nota de l’AC a la segona convocatòria.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en un examen final, que té tres parts: preguntes teòriques de tipus test, un cas/problema numèric de retribució i preguntes obertes de caire teoricopràctic.

El termini per acollir-se a l’avaluació única es fixa a començament de curs.

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació continuada.

El sistema de reavaluació és comú per a tothom; per tant, si a la primera convocatòria no se supera l’assignatura, l’estudiant es pot tornar a presentar a examen.

Qui necessiti més aclariments els pot trobar especificats en el Campus Virtual, a l’espai reservat a l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CLAVER CORTES, Enrique. Los recursos humanos en la empresa : un enfoque directivo. Madrid: Civitas, 2003

Catāleg UB  Enllaç

DOLAN, Simón L. La gestión de los recursos humanos : cómo atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. Madrid: McGraw-Hill, 2007

Catāleg UB  Enllaç

ELORDUY MOTA, Juan Ignacio. Estrategia de empresa y recursos humanos : una visión dinámica de la empresa. Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 1993

Catāleg UB  Enllaç

GÓMEZ-MEJÍA, Luis R. Dirección y gestión de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación, 2006

Catāleg UB  Enllaç

GRATTON, Lynda. Estrategias de capital humano : cómo situar a las personas en el corazón de la empresa. Madrid: Pearson educación, 2001

Catāleg UB  Enllaç

ROBBINS, Stephen P. Introducción al comportamiento organizativo. Madrid : Pearson Educación, 2010

Catāleg UB  Enllaç

ROBBINS, S.P. Organizational behavior. 13a. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, Prentice Hall, 2009

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB. Versiķ en castellā (2010)  Enllaç

Resum de materials elaborats especialment per impartir l’assignatura, disponibles en el Campus Virtual i/o al Servei de Publicacions de la Facultat.

 

 

Adaptaciķ de la docčncia teōrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docčncia mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Blocs temàtics: ni hi ha canvis.

Metodologia i activitats formatives:

La docència serà en línia.

En els horaris programats de cada grup es realitzaran mitjançant sessions amb Collaborate incorporant, en funció del criteri del docent, tots aquells materials de suport necessaris per un correcte aprenentatge. Per dubtes i consultes no resoltes durant les sessions virtuals o en línia els alumnes poden demanar una sessió d’atenció personalitzada que es realitzarà també per Collaborate.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

L’avaluació continuada serà en format virtual seguin el mateix esquema previst inicialment al pla docent. La prova final d’avaluació continuada es realitzarà presencialment en la data fixada pel Consell d’Estudis i que figura a la web del ensenyament.

La renuncia a l’avaluació continuada es pot fer fins al darrer dia de docència a no ser que el professor responsable del grup estableixi una altre data que ha de ser anunciada de forma clara i visible al Campus Virtual del grup.

L’avaluació única es realitzarà presencialment en la data fixada pel Consell d’Estudis i que figura a la web del ensenyament.

La revaluació seguirà els criteris fixats inicialment al pla docent de l’assignatura.

Fons d’informació bàsica: els materials de tota l’assignatura per un correcte seguiment de la mateixa els podeu trobar al Servei de Publicacions de la Facultat (disponibles a la web d’aquest servei).