Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtica Financera

Codi de l'assignatura: 363663

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jose Bonifacio Saez Madrid

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte els grups que no facin pràctiques d’ordinador i el grup en anglès.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

46

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

  • Assistència regular a les classes.
  • Participació activa en les sessions pràctiques que es duen a terme a les aules d’informàtica.
  • Consulta regular del Campus Virtual.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

(El futur graduat o graduada en ADE ha d’entendre la informaci¿ proporcionada pel mercat financer. Ha de saber analitzar les operacions financeres m¿freq¿ents dins de l’activitat empresarial, particularment les vinculades a problemes de finan¿ent de l’empresa.)

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Respecte a una operació financera de finançament, qualsevol estudiant que superi aquesta assignatura ha de saber els conceptes i característiques de:
— L’equilibri financer.
— El preu financer.
— La valoració financera.

 

Referits a habilitats, destreses

Objectius generals

L’assignatura Matemàtica Financera ha d’aportar, al futur graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses, els coneixements necessaris per:
— Fer una anàlisi quantitativa de les variables financeres rellevants per a la presa de decisions.
— Potenciar la capacitat d’elecció de les alternatives que solucionin millor els problemes de finançament de l’empresa.
— Potenciar la capacitat de negociació amb (i des de) les entitats financeres.

Objectius específics

S’entenen com un conjunt de destreses i habilitats vinculades al procés d’aprenentatge que permetin aconseguir els objectius generals descrits. Respecte a una operació financera de finançament, qualsevol estudiant que superi l’assignatura ha d’adquirir les habilitats de saber:
— Plantejar l’operació.
— Calcular i interpretar el valor de les variables que defineixen l’operació.
— Calcular el preu.
— Calcular el valor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de l’equilibri financer

*  El bloc 1 recull els fonaments matemàtics necessaris per a l’estudi d’una operació financera de finançament.

1.1. Operació financera. Règims financers

1.1.1. Operació financera: definició, elements i classificació
1.1.2. Equilibri de l’operació financera
1.1.3. Definició i classificació dels règims financers
1.1.4. Règims financers simples
1.1.5. Règims financers compostos
1.1.6. Suma financera

1.2. Rendes financeres

1.2.1. Definició i classificació
1.2.2. Rendes constants
1.2.3. Rendes geomètriques
1.2.4. Rendes lineals

2. Operacions financeres

*  El bloc 2 recull l’anàlisi d’algunes operacions financeres de finançament.

2.1. Préstecs

2.1.1. Definició, magnituds i classificació
2.1.2. Préstecs amb amortització única de capital
2.1.3. Préstecs amb amortització periòdica

2.2. Emprèstits

2.2.1. Definició, magnituds i classificació
2.2.2. Emprèstits de cupó zero
2.2.3. Emprèstits amb pagament periòdic de cupons

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les hores estimades de dedicació a l’assignatura s’estructuren de la manera següent:

a) En les hores presencials, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixin l’obtenció dels objectius de coneixement i l’assoliment de les competències transversals i específiques de la titulació. Aquesta informació consta de sessions destinades a l’exposició dels continguts teòrics del programa i a la realització dels exemples d’aplicació dels conceptes teòrics explicats. Algunes d’aquestes sessions es poden fer de forma no presencial. A més, cada quinzena, aproximadament, i sempre que es disposi dels recursos informàtics necessaris, es fa una sessió presencial, d’una hora i mitja de durada, destinada a desenvolupar la capacitat de prendre decisions financeres en funció del context dels mercats. Per a l’adquisició d’aquesta competència, cada grup es divideix en dos o tres subgrups (segons el nombre d’alumnes matriculats) impartits pels corresponents professors a les aules d’informàtica. En aquestes sessions es treballen i resolen, amb l’ajuda de programari adequat, exemples reals de mercat degudament planificats pel conjunt de professors de l’assignatura. 

b) Les hores de treball tutelat i dirigit es destinen a elaborar els treballs dirigits (no presencials) i de tutoria de l’assignatura.

c) Les hores d’aprenentatge autònom estan destinades a l’estudi i treball no presencial no dirigit.

En el Campus Virtual de l’assignatura hi ha disponible el material docent, tant de teoria i exercicis com dels casos pràctics que s’han de resoldre a les aules d’informàtica, així com el calendari de les activitats i proves d’avaluació.

El grup GIE té una metodologia especial. Cada setmana s’imparteixen dues hores de classe presencial. Es tracta d’un grup amb una utilització intensiva del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació ha de posar en evidència que l’estudiant ha aconseguit els objectius i les competències proposades en aquesta assignatura.

Avaluació continuada

Per avaluar les competències assolides al llarg del curs s’han dissenyat dues proves i dues activitats de la manera següent:

  • Una prova del tema 1 del bloc 1, que representa un 20 % de la nota final. Aquesta prova inclou preguntes de teoria i de pràctica amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de l’estudiant per aplicar mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació d’una empresa i el seu entorn.
  • Una activitat del tema 2 del bloc 1, que representa un 20 % de la nota final. Aquesta prova és de caràcter pràctic; l’estudiant ha de resoldre diversos casos reals proposats amb l’ajuda de programari informàtic adequat. Per aquesta raó, l’activitat es fa a les aules d’informàtica i té per objectiu avaluar la capacitat de l’alumnat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’acompliment professional.
  • Una activitat dels dos temes del bloc 2, que representa un 20 % de la nota final. Aquesta prova consta de la resolució pràctica d’operacions financeres de finançament existent en el mercat, en què l’estudiant desenvolupa la competència d’entendre la informació proporcionada pel mercat financer, a més d’analitzar quantitativament operacions vinculades al finançament de les empreses. Aquesta activitat es fa necessàriament a les aules d’informàtica.
  • Una prova dels dos temes del bloc 2, que es duu a terme en la data oficial de l’examen de l’assignatura fixada pel Consell d’Estudis. Aquesta prova computa el 40 % de la nota final i consta de preguntes de teoria i de pràctica; s’hi pretén avaluar la capacitat d’aplicar els mètodes i instruments quantitatius, i la capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials.


En el cas que les dues activitats programades no es puguin portar a terme, es faran dues proves: una prova dels dos temes del bloc 1 i una prova dels dos temes del bloc 2 amb un pes sobre la nota final del 40 % i del 60 %, respectivament. Aquestes proves inclouen preguntes de teoria i de pràctica, en què es pretén que l’estudiant desenvolupi la capacitat d’aplicar els mètodes i instruments bàsics quantitatius per obtenir i analitzar la informació de l’empresa i la capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials.

Les dates de totes les proves i activitats descrites anteriorment es publiquen a l’inici del curs acadèmic en el Campus Virtual i s’expliquen presencialment a classe el primer dia.

La reavaluació consisteix en una prova que recull tot el contingut del temari i consta de preguntes de teoria i de pràctica. Aquesta prova representa el 100 % de la nota final.

La nota mínima per aprovar és de 5 punts sobre un màxim de 10.

Nota: per al grup en anglès, a l’inici de curs es publica el sistema d’avaluació en el Campus Virtual, a més d’explicar-lo el primer dia de classe.

 

Avaluació única

L’estudiant només pot accedir a l’avaluació única si prèviament ha expressat la renúncia a l’avaluació continuada, a través del Campus Virtual, abans de la data que s’estableixi, i que es fa pública amb antelació suficient.

L’avaluació única consisteix en una prova que recull tot el contingut del temari i consta de preguntes de teoria i de pràctica. Aquesta prova representa el 100 % de la nota final.

La prova de reavaluació té les mateixes característiques que la d’avaluació única.

La nota mínima per aprovar és de 5 punts sobre un màxim de 10.

La prova d’avaluació única i la prova de reavaluació es fan en les dates fixades pel Consell d’Estudis.

Nota: per al grup en anglès, a l’inici de curs es publica el sistema d’avaluació en el Campus Virtual, a més d’explicar-lo el primer dia de classe.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALEGRE ESCOLANO, Pedro. [et al.]. Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras. 2ª. ed. Madrid: AC, 2005

Catàleg UB  Enllaç

BADÍA BATLLE, Carmen. [et al.]. Matemàtica financera. Anàlisi d’operacions de finançament. (Economia UB) Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015

Catàleg UB  Enllaç

BADÍA BATLLE, Carmen. [et al.]. Introducción a la matemática financiera. 4ª ed. Barcelona: Universidad de Barcelona. Dep. de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, 2005

Catàleg UB  Enllaç

CÓRDOBA BUENO, Miguel. Análisis financiero: renta fija: fundamentos y operaciones. Madrid: Thomson, 2003

Catàleg UB  Enllaç

FONTANALS ALBIOL, Hortènsia; RUIZ i DOTRAS, Elisabet. Risc de tipus d’interès. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 2014

Catàleg UB  Enllaç

GIL PELÁEZ, Lorenzo. Matemática de las operaciones financieras. 2ª. ed. Madrid: AC, 1993

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍN MARIN, José Luis; TRUJILLO PONCE, Antonio. Manual de mercados financieros. Madrid: Thomson, 2004

Catàleg UB  Enllaç

MENEU FERRER, Vicente; BARREIRA, María Teresa; NAVARRO, Eliseo. Análisis y gestión del riesgo de interés. Barcelona: Ariel, 1992

Catàleg UB  Enllaç

NAVARRO, Eliseo; NAVE, Juan M. Fundamentos de matemáticas financieras. Barcelona: Bosch, 2001

Catàleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Alfonso. Matemática de la financiación. Barcelona: Ediciones S, 1994

Catàleg UB  Enllaç

SARRASÍ VIZCARRA Francisco Javier; IZQUIERDO, Josep María. Anàlisi financera de les emissions d’obligacions. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1999

Catàleg UB  Enllaç

TERCEÑO GOMEZ, Antonio. [et al.]. Matemática financiera. Barcelona: Pirámide, 1997

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

AIAF. [en línia]  [Consulta 24 maig 2018]. Disponible a: www.aiaf.es

Pàgina web  Enllaç

Banco de España. [en línia] [Consulta: 24 maig 2018]. Disponible a: www.bde.es

Pàgina web  Enllaç

Bolsas y Mercados Españoles Market Data. [en línia]  [Consulta 24 maig 2018]. Disponible a http://www.bmemarketdata.es/

Pàgina web  Enllaç

Comisión Nacional del Mercado de Valores. [en línia]  [Consulta: 24 maig 2018]. Disponible a: www.cnmv.es

Pàgina web  Enllaç

Tesoro Público. [en línia]  [Consulta 24 maig 2018]. Disponible a: www.tesoro.es

Pàgina web  Enllaç

Universitat de Barcelona. Introducció a la Matemàtica Financera. [en línia]  [Consulta 24 maig 2018]. Disponible a: http://www.ub.edu/mf/

Pàgina web  Enllaç