Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Econometria de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363664

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jordi Arcarons Bullich

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

(Dirigida pel professorat, ocupa les dues hores de la primera setmana i la primera hora de la segona sessió setmanal. La primera hora d’aquestes dues sessions està destinada a classe teòrica per introduir i explicar el contingut del temari. La segona hora de la primera sessió setmanal està encaminada a practicar part dels continguts de les activitats teòriques i a resoldre exercicis.)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

 

(Les pràctiques de problemes requereixen la tutela del professorat. L’estudiant ha d’efectuar les pràctiques proposades del temari. Ocupen la darrera hora de la segona sessió setmanal, que es fa amb ordinador.)

Treball tutelat/dirigit

40

(Encaminat a resoldre problemes, exercicis i pràctiques proposats.)

Aprenentatge autònom

50

(L’aprenentatge autònom està encaminat a saber resoldre i interpretar el model de regressió, utilitzant un programa informàtic.)

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible que l’estudiant tingui el nivell de suficiència en àlgebra i càlcul matemàtic que li garanteix tenir superades les assignatures Matemàtiques I i II.

Així mateix, és imprescindible, encara amb més motiu, que tingui el nivell de suficiència en els fonaments de l’estadística que li garanteix tenir superades les assignatures Estadística I i II.

És igualment imprescindible que qui vulgui cursar aquesta assignatura tingui un nivell mínim de teoria econòmica, garantit per la suficiència a les assignatures Introducció a l’Economia, Microeconomia i Macroeconomia.


Altres recomanacions

L’estudiant que cursi aquesta assignatura ha d’acreditar coneixements a nivell d’usuari de fulls de càlcul tipus l’Excel; així com una certa destresa en la utilització de l’ordinador.


Requisits

363645 - Matemàtiques I (Recomanada)

363646 - Matemàtiques II (Recomanada)

363647 - Estadística I (Recomanada)

363648 - Estadística II (Recomanada)

363649 - Introducció a l'Economia (Recomanada)

363650 - Microeconomia (Recomanada)

363651 - Macroeconomia (Recomanada)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Prendre contacte amb els mètodes economètrics.

— Aprendre els fonaments teòrics del model de regressió múltiple.

— Interpretar correctament els resultats que ofereix el model de regressió múltiple, com a eina d’anàlisi quantitativa econòmica.

— Utilitzar programes economètrics que permetin l’aplicació del model de regressió múltiple.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El model de regressió lineal múltiple (MRLM): especificació i inferència estadística

1.1. Anàlisi de l’MRLM: les seves propietats estadístiques

a) Formulació i hipòtesis bàsiques 
b) Estimació
c) Mesures de bondat de l’ajustament
d) Anàlisi de la variància
e) Interpretació de resultats

1.2. Formulació de contrastos d’hipòtesi. Validació de l’MRLM

a) Contrastos d’hipòtesi sobre els paràmetres
b) Predicció puntual i per interval. Mesures de capacitat predicativa
c) Estimació restringida
d) Contrastos de canvi estructural, linealitat i normalitat

1.3. Tractament de l’MRLM amb problemes en la informació mostral: dades atípiques (outliers) i multicol·linealitat

a) Outliers i observacions influents
b) Principals contrastos i indicadors de dades atípiques 
c) Multicol·linealitat: definició, graus i conseqüències en l’estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)
d) Detecció, valoració i solucions de la multicol·linealitat

2. Extensions i ampliacions de l’MRLM

2.1. Tractament de la informació qualitativa en el context de l’MRLM

a) Especificació del model de regressió amb variables exògenes fictícies
b) Estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO)
c) Interpretació dels paràmetres
d) Utilització de variables fictícies en el contrast de canvi estructural

2.2. L’MRLM sota els supòsit d’heteroscedasticitat

a) Pertorbació no esfèrica: conseqüències en l’estimació MQO
b) L’estimador per mínims quadrats (MQ) generalitzats
c) Contrastos d’heteroscedasticitat

2.3. Omissió, errors i endogenitat en les variables explicatives de l’MLRM

a) L’estimador per variables instrumentals (VI)
b) L’estimador per mínims quadrats en dues etapes (MQ2E)
c) Contrastos d’endogenitat

2.4. El model lògit de respostes binàries

a) Especificació del model lògit
b) Estimació per màxima versemblança
c) Interpretació de les estimacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura Econometria de l’Empresa pertany a l’àmbit dels mètodes quantitatius en economia i, per tant, té un contingut empíric molt important. L’estudiant ha d’utilitzar dades estadístiques reals, ha de conèixer les principals fonts estadístiques oficials i ha de saber aplicar les tècniques economètriques i informàtiques, apropiades per a la resolució de models economètrics.

L’estudiant ha de percebre el component d’aplicació pràctica dels problemes teòrics i empírics que se li plantegin. Tenint en compte aquesta premissa, la metodologia de l’assignatura combina:
— Classe presencial del professorat, en què prima la interacció amb l’estudiant.
— Classes pràctiques amb ordinador per complementar el desenvolupament empíric de l’assignatura.

Les classes pràctiques, que es fan en la segona hora del segon dia programat, es desdoblen en dos grups, amb la meitat dels alumnes matriculats a cadascun d’aquests dos grups. De manera que els alumnes han d’assistir a classe cada 15 dies, en el grup a què han estat assignats. L’organització d’aquest desdoblament es detalla en el Campus Virtual a partir de l’inici de curs.

Instruments

— Manuals d’econometria (recomanats i complementaris o avançats).
— Material docent d’accés directe a través del Campus Virtual.
— Aplicacions informàtiques que s’han d’utilitzar i conèixer a través de les classes pràctiques: programa MicroEconometria © ®.
— Problemes pràctics dissenyats a partir d’informació estadística de llars, consumidors, contribuents i empreses.
— Internet i cerca d’estadístiques econòmiques (OCDE, EUROSTAT, INE, IDESCAT, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Prova teoricopràctica. Es duu a terme aproximadament a començament de novembre o abril, depenent del quadrimestre de matriculació (en començar el curs, en el Campus Virtual se’n pot consultar la data concreta), i està relacionada amb les dues primeres lliçons del programa de l’assignatura. És un examen de tipus test, la nota del qual es calcula en l’escala de 10.

— Prova pràctica per resoldre amb ordinador. Es duu a terme a final de desembre o maig, depenent del quadrimestre de matriculació (en començar el curs, en el Campus Virtual se’n pot consultar la data concreta). Està relacionada amb un conjunt de pràctiques que es realitzen  al llarg del curs en les classes pràctiques. Aquesta prova pràctica s’ha de resoldre a través de la utilització del programa informàtic MicroEconometria © ®, les característiques i funcionament del qual s’expliquen en les sessions de classe de l’assignatura i a través de la resolució dels exercicis pràctics proposats durant el curs. És un examen de tipus test. Les preguntes i exercicis fan referència a la base de dades d’exemples que acompanya aquest programa informàtic; la nota d’aquesta prova pràctica es calcula en l’escala d’1,5.

— Examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període de gener-febrer o juny-juliol, depenent del quadrimestre de matriculació (la data concreta està publicada des de l’inici del curs en el web de la Facultat d’Economia i Empresa), la nota del qual es calcula en l’escala de 10.

— Els criteris de puntuació de tots els exàmens són: 1 punt per resposta correcta; -1/3 de punt per resposta incorrecta; 0 punts per resposta en blanc.

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,40 x Nota Prova teoricopràctica + 0,60 x Nota Examen final

Aquesta ponderació és vàlida si a l’examen final s’ha obtingut una nota de 3,5 o superior; en cas contrari, la QUALIFICACIÓ FINAL és la nota obtinguda a l’examen final.

Millora de la qualificació

— L’estudiant que hagi fet la prova pràctica, sempre que hagi obtingut una nota de 3,5 o superior a l’examen final, pot sumar directament a la seva QUALIFICACIÓ FINAL la nota obtinguda a la prova pràctica.

— Es considera superada l’assignatura si la QUALIFICACIÓ FINAL és igual o superior a 5.

Exemple 1. Estudiant amb una nota 5 a la prova teoricopràctica; nota 3,5 a l’examen final i nota 1 a la prova pràctica.  

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,4 x 5 + 0,6 x 3,5 = 4,1 + 1 = 5,1  APROVAT

Exemple 2. Estudiant amb una nota 7 a la prova teoricopràctica; nota 3 a l’examen final i nota 1 a la prova pràctica.  

QUALIFICACIÓ FINAL = 3 SUSPENS

Exemple 3. Estudiant amb una nota 8 a la prova teoricopràctica; nota 9 a l’examen final i nota 1,3 a la prova pràctica.

QUALIFICACIÓ FINAL = 0,4 x 8 + 0,6 x 9 = 8,6 + 1,3 = 9,9  MATRÍCULA D’HONOR

Reavaluació. Els alumnes que no hagin superat l’assignatura seguint els procediments establerts, poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de les mateixes característiques que l’examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període que la Facultat d’Economia i Empresa hagi fixat, planificat i publicat per als procediments de reavaluació (des de l’inici del curs es pot consultar en el seu web). Hi ha una data al primer quadrimestre al llarg del mes de febrer i una altra data al segon quadrimestre al llarg del mes de juliol. La nota obtinguda en aquesta prova de reavaluació és la que consta com a qualificació final de l’assignatura.

Nota. Cap estudiant que s’aculli a aquesta opció d’avaluació continuada figura a l’acta com a «no presentat».

Aclariment per al grup EUS. Es regeix pels mateixos criteris d’avaluació, tot i que amb una prova teoricopràctica i pràctica específiques.

 

Avaluació única

— Els alumnes que vulguin acollir-se a aquest tipus d’avaluació han de renunciar expressament a l’avaluació continuada. En el Campus Virtual hi ha disponible, fins al primer mes d’inici de l’activitat docent de cada quadrimestre, una aplicació que permet indicar la renúncia a l’avaluació continuada. L’estudiant que no faci aquesta renúncia en els terminis indicats, es regirà automàticament per les normes de l’avaluació continuada.

— La suficiència queda provada i, en conseqüència, l’avaluació de l’assignatura és positiva, si l’estudiant aconsegueix la qualificació mínima de 5 en l’examen final de l’assignatura. 

— Examen final. És un examen de tipus test. Les preguntes tenen quatre possibilitats de resposta i només una és correcta. La puntuació és: 1 punt per resposta correcta; -1/3 de punt per resposta incorrecta; 0 punts per resposta en blanc. Es duu a terme en el període de gener-febrer o juny-juliol, depenent del quadrimestre de matriculació, la data concreta està publicada des de l’inici del curs en el web de la Facultat d’Economia i Empresa.

Reavaluació. Els alumnes que no hagin superat l’assignatura seguint els procediments establerts, poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de les mateixes característiques que l’examen final de l’assignatura. Es duu a terme en el període que la Facultat d’Economia i Empresa hagi fixat, planificat i publicat per als procediments de reavaluació (des de l’inici del curs es pot consultar en el seu web). Hi ha una data al primer quadrimestre al llarg del mes de febrer i una altra data al segon quadrimestre al llarg del mes de juliol. La nota obtinguda en aquesta prova de reavaluació és la que consta com a qualificació final de l’assignatura.

Nota. Els alumnes matriculats en aquesta assignatura que segueixen un curs Erasmus a l’estranger i, per tant, acollits automàticament a l’opció d’avaluació única, han de fer l’examen a la UB en les convocatòries que els pertoquin; en cap cas es permet fer l’examen a la universitat on segueixen el curs Erasmus.

Aclariment per al grup EUS. Es regeix pels mateixos criteris d’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARCARONS BULLICH, Jordi; CALONGE RAMÍREZ, Samuel. Microeconometría : introducción y aplicaciones con software econométrico para Excel. Madrid : Delta, 2008

  Aquest llibre conté tots els desenvolupaments teòrics del programa de l’assignatura. A més, també conté altres capítols de contingut economètric intermedi i avançat, vàlids per a cursos de postgrau, màster i doctorat, relacionats amb els mètodes economètrics. Conté el programa MicroEconometria, que és un programa economètric autònom que funciona dins de l’Excel.

Catàleg UB  Enllaç

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introducción a la econometría : un enfoque moderno. 4ª ed. México, DF : Cengage Learning, 2010

  És un llibre complementari, on l’estudiant pot trobar un tractament més teòric del contingut del programa de l’assignatura. És un llibre de consulta per resoldre dubtes i ampliar, amb alguns exemples que porta incorporats, les qüestions que puguin resultar més dificultoses.

ARCARONS BULLICH, Jordi; CALONGE RAMÍREZ, Samuel. Pràctiques d’Econometria de l’Empresa amb el programa MicroEconometria. Col·lecció Textos Docents (TD421). Universitat de Barcelona.

 

  Aquest llibre recull tot els elements relacionats amb les pràctiques que es realitzaran al llarg del curs a les aules d’informàtica. Disposa d’un material complementari: exemples de funcions matemàtiques i estadístiques de l’Excel (Pràctica-1), Base de dades de les diferents pràctiques i programa MicroEconometria, accessibles des de la LiberWeb de Publicacions UB.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

La docència del segon semestre serà no presencial.

Els blocs temàtics continuen sent els mateixos que figuren al Pla Docent.

L’organització de les classes és la següent:

1a. sessió setmanal: classe teòrica.

2a. sessió setmanal. 1a hora: classe de problemes.

                                  2a. hora: classe de pràctiques.

Les classes teòriques es seguiran a través de l’eina BB Collaborate, per a la qual cosa el professor que imparteix l’assignatura publicarà al Campus Virtual la forma com s’hi haurà d’accedir. El material utilitzat en aquestes classes està reflectit a la secció del Campus Virtual: Materials per al seguiment de l’assignatura i a la secció de bibliografia recomanada del Pla Docent.

Les classes de problemes es seguiran a través de l’eina BB Collaborate, per a la qual cosa el professor que imparteix l’assignatura publicarà al Campus Virtual la forma com s’hi haurà d’accedir. El material utilitzat en aquestes classes està reflectit a la secció del Campus Virtual: Materials per al seguiment de l’assignatura i a la secció de bibliografia recomanada del Pla Docent.

Les classes pràctiques es seguiran a través de l’eina BB Collaborate, per a la qual cosa el professor que imparteix l’assignatura publicarà al Campus Virtual la forma com s’hi haurà d’accedir. El material utilitzat en aquestes classes pràctiques està recollit al Campus virtual a la secció: Pràctiques per a resoldre amb ordinador i a la secció de bibliografia recomanada del Pla Docent. Eventualment, els alumnes que puguin tenir algun problema amb la utilització de l’ordinador necessari per aquestes classes pràctiques, podran seguir-les des dels ordinadors de l’aula d’informàtica 2004 de l’edifici 696, que està reservada a aquests afectes el dia i hora d’impartició de la classe pràctica.

L’avaluació continuada de l’assignatura segueix les mateixes regles que estan recollides en el Pla Docent. La renúncia a l’avaluació continuada ha de sol·licitar-se expressament a través del Campus Virtual responent al qüestionari que es troba a la secció Introducció.

L’avaluació única segueix igualment les mateixes regles que estan recollides al Pla Docent.

Es recomana que per a qualsevol dubte es consulti el Campus Virtual a la secció Organització de l’assignatura i específicament el document Programa del Curs i Normativa.