Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat II

Codi de l'assignatura: 363665

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Jordi Morros Ribera

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

37.5

 

-  Prāctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta és una assignatura altament abstracta i formalitzada que requereix coneixements de molts camps empresarials que s’han d’haver adquirit prèviament. Les NIC-NIIF han provocat un salt qualitatiu dels coneixements que s’han de dominar d’antuvi, atesa la seva abstracció i l’enllaç amb altres sabers empresarials de caire matemàtic, conceptual, financer i jurídic, fenomen que provoca que la comptabilitat financera s’apropi més al nucli bàsic de coneixements empresarials; per tant, ja no és únicament el vehicle d’una tècnica formal amb connotacions jurídiques de caire passiu (requisits de necessari compliment legal).

Es recomana molt haver cursat assignatures que proporcionen coneixements descriptius i analítics d’entorn, i ensinistraments de tipus instrumental, associats ambdós a la problemàtica de l’empresa. És molt convenient haver cursat les assignatures següents: Macroeconomia (pels conceptes d’estoc de capital i de fluxos de renda), Matemàtiques I i Matemàtiques II (imprescindible conèixer la valoració de capitals i rendes i les taxes de rendiment intern i de cost de capital que es deriven de l’aplicació de la metodologia de l’interès compost), Estadística I i II (per la disciplina de la compilació i presentació de dades), Economia de l’Empresa (pel necessari coneixement previ de les institucions, processos i funcions empresarials, i en particular de les finances i les inversions) i Introducció al Dret de l’Empresa, per la ineludible imbricació jurídica de les operacions que s’han de comptabilitzar. I lògicament, cal haver cursat Comptabilitat I, on s’expliquen no només els procediments i tècniques comptables, sinó també el cicle comptable, entès com una unitat amb principi, nus i desenllaç.

L’estudiant ha de començar aquesta assignatura sent conscient que és molt tècnica i necessita haver-se format prèviament una maduresa conceptual i de criteri molt altes. Necessita haver assolit prèviament aquestes plataformes de sabers i ensinistraments: 1) una bona base de tècnica operativa comptable i un fort domini del cicle comptable (Comptabilitat I); 2) un domini suficient dels conceptes descriptius i analítics més importants de l’economia de l’empresa (si l’anàlisi precomptable que s’ha de desenvolupar a Comptabilitat II pot ser breu, depèn essencialment d’aquest ensinistrament previ, ja que no es pot conceptuar comptablement allò que no se sap què és, ni com funciona); 3) un coneixement adequat dels conceptes i contractes més coneguts del dret mercantil; i 4) un domini suficient, no només mecànic, sinó també de criteri i conceptual, de les eines de la matemàtica de les operacions financeres, ja que les NIC-NIIF provoquen la necessitat d’emprar aquestes tècniques per determinar el valor raonable de determinats actius i passius i per plurianualitzar moltes despeses activades.

La comptabilitat, les finances i l’economia de l’empresa proporcionen molts coneixements i ensinistraments que són absolutament necessaris per cursar amb èxit aquesta assignatura, adaptada a l’harmonització comptable internacional.

És obligatori haver-se matriculat a Comptabilitat I.


Requisits

363645 - Matemātiques I (Recomanada)

363647 - Estadística I (Recomanada)

363651 - Macroeconomia (Recomanada)

363653 - Economia de l'Empresa (Recomanada)

363656 - Introducciķ al Dret de l'Empresa (Recomanada)

363663 - Matemātica Financera (Recomanada)

363655 - Comptabilitat I (Obligatōria)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de prendre decisions econōmiques i empresarials tenint en compte la situaciķ econōmica actual.

   -

Capacitat d'elaborar, analitzar i aplicar la informaciķ comptable i financera externa i interna per controlar la gestiķ i la presa de decisions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta és una assignatura troncal amb la qual es volen assolir els reptes següents:

  • Atès que l’enfocament que es dona a l’estudi de la comptabilitat financera és normatiu, l’estudiant ha de conèixer les normes que ha d’aplicar per valorar, registrar i formular els estats comptables, i ha d’estudiar el Pla general de comptabilitat espanyol, les normes de l’ICAC i altres normes mercantils.
  • L’estudiant ha de comprendre l’ampli camp de la comptabilitat financera i la interrelació de la disciplina amb altres disciplines de l’àrea comptable i amb disciplines alienes a aquesta àrea.
  • Ha d’adquirir la formació científica adequada per conèixer com es duu a terme la captació, mesura, valoració i representació comptable de les transaccions externes que fa l’empresa fins a arribar a l’elaboració dels comptes anuals amb el coneixement de la situació patrimonial, els resultats i els fluxos de fons de l’empresa.


En concret, els objectius específics que l’alumnat ha d’aconseguir són els que estan vinculats a adquirir (o a ampliar) la capacitació en:
  • El coneixement de la normativa comptable i la seva interpretació i aplicació.
  • El reflex comptable de les operacions que afecten el patrimoni i el resultat de l’empresa.
  • La comunicació i la interpretació de la informació comptable.
  • El reflex comptable de diverses operacions empresarials.

 

 

Blocs temātics

 

1. Comptabilitat financera: introducciķ metodolōgica

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre el paper i l’encaix de la comptabilitat financera dins del conjunt de coneixements comptables.
— Analitzar les eines conceptuals de caire institucional, de creixent introducció i generalització, que han de permetre l’harmonització mundial de la informació financera, perquè els subjectes econòmics interessats en aquesta informació puguin tenir l’oportunitat de prendre decisions correctes.
— Conèixer l’origen i l’evolució de la legislació espanyola i internacional de caire mercantil-comptable.
— Veure sintèticament i comprendre l’estructura i l’abast dels comptes anuals, tant de la que està desapareixent, com de la que està naixent amb els canvis introduïts amb l’adopció de les NIC-NIIF.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de la referència de MONTESINOS et al. La resta de referències de recomanació específica del professorat, per a l’ampliació i la millora de coneixements.

Tema 1. Comptabilitat financera: introducció metodològica

1. Definicions de comptabilitat financera
2. La comptabilitat financera i divisió de la comptabilitat
3. Requisits que s’han d’exigir a la comptabilitat financera
4. Objectius de la comptabilitat financera
5. Normalització i harmonització comptable: IASB i FASB

Tema 2. Reforma comptable en la legislació mercantil

1. Codi de comerç
2. Llei de societats de capital
3. Pla general comptable (PGC)

Tema 3. Marc conceptual de la comptabilitat

1. Marc conceptual
2. Imatge fidel
3. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals
4. Principis comptables
5. Elements dels comptes anuals
6. Criteris de registre o reconeixement dels comptes anuals
7. Criteris de valoració

2. Comptabilitat de l’estructura econōmica

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels elements de l’estructura econòmica, fixos o circulants, d’explotació o purament financers.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els valors patrimonials dels grups del balanç, i com es redueixen els esmentats valors.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels actius corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviment comptable, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada subgrup comptable, entenent sempre quin tipus d’operació s’està comptabilitzant, i poder-se formar un judici de quin impacte té sobre la situació patrimonial, la financera i, eventualment, sobre els resultats de l’empresa.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de les referències: MONTESINOS et al., i les d’URIAS. També útils, ARQUERO et al., i RODRÍGUEZ PÉREZ et al. La resta de referències les recomanarà específicament el professorat de l’assignatura.

Tema 4. L’immobilitzat material

1. Concepte i contingut
2. Normes generals de valoració
3. Normes particulars de valoració
4. Correccions de valor de l’immobilitzat material
5. Inversions immobiliàries
6. Actius no corrents per vendre
7. Arrendaments i operacions similars

Tema 5. L’immobilitzat intangible

1. Concepte i contingut
2. Despeses d’investigació i desenvolupament
3. Concessions administratives
4. Propietat industrial
5. Fons de comerç
6. Drets de traspàs
7. Aplicacions informàtiques

Tema 6. Les inversions financeres

1. Concepte i contingut
2. Préstecs i partides a cobrar
3. Inversions mantingudes fins al venciment
4. Actius financers mantinguts per negociar
5. Actius financers disponibles per a la venda
6. Altres actius financers

Tema 7. Les existències

1. Concepte i contingut
2. Normes de valoració
3. Sistemes de comptabilització
4. Mètodes d’assignació de valor
5. Correccions valoratives

Tema 8. L’actiu circulant d’explotació: deutors comercials i altres deutors

1. Concepte i contingut
2. Clients i deutors
3. Operacions amb efectes comercials
4. Correccions de valor

3. Comptabilitat de l’estructura financera

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels elements de l’estructura financera, pròpia o aliena.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els valors patrimonials dels grups del balanç, i com es redueixen els esmentats valors.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels actius corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviment comptable, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada subgrup comptable, entenent sempre quin tipus d’operació s’està comptabilitzant, i poder-se formar un judici de quin impacte té sobre la situació patrimonial, la financera i, eventualment, sobre els resultats de l’empresa.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de les referències: MONTESINOS et al., i les d’URIAS. També útils, ARQUERO et al., i RODRÍGUEZ PÉREZ et al. La resta de referències les recomanarà específicament el professorat de l’assignatura.

Tema 9. El finançament bàsic

1. Concepte i contingut
2. Capital
3. Reserves
4. Resultats

Tema 10. Subvencions i donacions

1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats

Tema 11. Provisions

1. Concepte i contingut
2. Provisions per retribucions al personal
3. Provisions per impostos
4. Provisions per responsabilitats
5. Provisions per desmantellaments
6. Provisions per contractes onerosos
7. Provisions mediambientals
8. Provisions per reestructuracions
9. Provisions per transaccions amb pagaments

Tema 12. El finançament aliè

1. Concepte i contingut
2. Deutes i partides a pagar
3. Passius financers mantinguts per negociar
4. Altres passius financers
5. Instruments financers compostos

4. Comptabilitzacions singulars

*  Objectius del bloc - tema
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració de les partides singulars tant d’actiu com de passiu, originades pels temes impositius, les transaccions en moneda diferent de l’euro i les periodificacions.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de les referències: MONTESINOS et al., i les d’URIAS. També útils, ARQUERO et al., i RODRÍGUEZ PÉREZ et al. La resta de referències les recomanarà específicament el professorat de l’assignatura.

Tema 13. Les periodificacions

1. Concepte i contingut
2. Els ingressos diferits i anticipats
3. Les despeses diferides i anticipades
4. Les factures pendents de rebre o formalitzar

Tema 14. La comptabilització de l’impost sobre societats

1. Mètodes de comptabilització
2. Diferències permanents
3. Diferències temporals
4. Compensació de bases imposables negatives
5. Despesa meritada i liquidació a la hisenda pública

Tema 15. La comptabilització de l’impost sobre el valor afegit

1. Introducció
2. Comptes en el PGC
3. Comptabilització de l’IVA en les compres i despeses
4. Comptabilització de l’IVA en adquisicions d’immobilitzat
5. Comptabilització de l’IVA en les vendes i prestacions de serveis
6. Comptabilització de l’IVA suportat no deduïble
7. La regla de prorrata: general i especial
8. L’IVA en les exportacions, importacions i operacions intracomunitàries
9. Els règims especials d’IVA i l’impost general insular canari (IGIC)

Tema 16. Les transaccions en moneda estrangera

1. Concepte i contingut
2. Correccions valoratives
2.1. Partides monetàries
2.2. Partides no monetàries

5. Comptabilitat del resultat de l’empresa

*  Objectius del bloc - tema
— Comprendre i conèixer bé l’anàlisi precomptable dels fluxos de despeses i ingressos que configuren el compte de resultats, siguin fluxos d’explotació, financers o extraordinaris, siguin fluxos originats en el mateix període, o bé periodificats o plurianualitzats.
— Conèixer detalladament la casuística sobre els mecanismes mitjançant els quals es formen els fluxos del compte de resultats, i saber separar-los clarament dels que estan generats per diferències de valoració que han de repercutir directament en el balanç.
— Conèixer i saber aplicar les normes de valoració dels ingressos i despeses corresponents, i saber emprar els procediments i criteris necessaris per poder valorar correctament els respectius moviments comptables.
— Conèixer els motius de moviments comptables, i les definicions i relacions comptables rellevants per a cada compte que forma part dels resultats, entenent sempre quin tipus d’operació s’està comptabilitzant, i poder-se formar un judici de quin impacte té sobre els resultats de l’empresa, i eventualment, sobre la situació patrimonial i la financera reflectides en el balanç de situació.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de les referències: MONTESINOS et al., i les d’URIAS. També útils, ARQUERO et al., i RODRÍGUEZ PÉREZ et al. La resta de referències les recomanarà específicament el professorat.

Tema 17. El resultat de l’exercici: ingressos, pèrdues i resultats

1. Anàlisi precomptable
2. Ubicació en els comptes anuals, normativa aplicable i criteris de valoració
3. Tractament en el Pla general comptable dels comptes, definicions i relacions comptables corresponents

6. Els estats financers

*  Objectius del bloc - tema
— Conèixer l’estructura dels comptes anuals segons el nou PGC, com a mitjà per observar i comparar els canvis que s’han de produir a la nova normativa sobre comptes anuals derivada de les NIC-NIIF, i saber fer-ne la transició entre ambdues presentacions.
— Conèixer profundament els nous comptes anuals que es deriven de l’aplicació de les NIC-NIIF, i observar com es transposen a la nova normativa comptable espanyola.
— Saber com preparar i presentar els comptes anuals, essencialment segons la nova normativa.

Material/recursos necessaris per treballar el bloc
Estudi de les transparències i les publicacions del professorat, i una lectura detallada i profunda de les referències: MONTESINOS et al., i ARCHEL DOMENCH. També útils, LÓPEZ DÍAZ I MENÉNDEZ, i RODRÍGUEZ PÉREZ et al. La resta de referències les recomanarà específicament el professorat.

Tema 18. Els comptes anuals

1. El balanç
2. El compte de pèrdues i guanys
3. La memòria
4. L’estat de fluxos d’efectiu
5. L’estat de canvis en el patrimoni net

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat fa la classe amb la lliçó magistral acompanyada d’explicacions guia, utilitzant la pissarra, transparències, formats electrònics de projecció via ordinador, i proposa i soluciona situacions pràctiques a classe. Els suports estàtics bàsics són: el Campus Virtual per a les explicacions específiques, i les obres de text que s’indiquin perquè els estudiants puguin preparar els coneixements necessaris i facin l’estudi corresponent dels temes de l’assignatura. Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació de l’assignatura és continuada mentre s’imparteix i en el període lectiu corresponent, i en format presencial o en línia segons com evolucioni la situació de la pandèmia durant el quadrimestre.

S’entén que l’estudiant opta per l’avaluació única si no fa la primera prova avaluativa que es programi en el curs.

L’avaluació continuada està integrada per una sèrie de proves durant el curs lectiu. La ponderació en la nota final segueix el que s’estableix a continuació:

Prova 1. Avaluació d’una prova de resposta múltiple, 50 % de la nota, o d’una prova de tipus test, 25 % de la nota, i avaluació pràctica, exercici, 25 % de la nota. Execució presencial; obligatorietat.

Prova 2. Avaluació d’una prova de resposta múltiple, 50 % de la nota, o d’una prova de tipus test, 25 % de la nota, i avaluació pràctica, exercici, 25 % de la nota. Execució presencial; obligatorietat.

Per poder considerar superada l’assignatura, s’han d’haver fet totes les proves d’avaluació, tant presencials com no presencials, amb una valoració mínima ponderada, acumulada, de 5 punts.

Els alumnes que no superin l’avaluació continuada poden anar a la prova de reavaluació.

El grup GIE participa dels mateixos criteris d’avaluació que la resta de grups de Comptabilitat II.

Els grups que apliquen una nova metodologia en relació amb la descrita en aquest pla docent, publiquen en el Campus Virtual els criteris d’avaluació particular que utilitzen.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una prova de resposta múltiple que abasta tot el contingut del curs. L’estudiant ha d’obtenir, com a mínim, una nota de 5.

Els grups que apliquen una nova metodologia en relació amb la descrita en aquest pla docent, publiquen en el Campus Virtual els criteris d’avaluació particular que utilitzen.

Reavaluació. L’examen de reavaluació segueix el mateix criteri d’avaluació que el de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO PÉREZ, Ángel., POUSA SOTO, Raquel. Casos prácticos del nuevo plan general de contabilidad : BOE de 20 de noviembre de 2007. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2016

  Adquirint-se

Catāleg UB (4a ed., 2009)  Enllaç

ARCHEL DOMENCH, Pablo. Estados contables: elaboración, análisis e interpretación. 5ª ed. Madrid : Pirámide, 2018

Catāleg UB  Enllaç

GARCIA CASTELLVI, Antonio. Sistemas de información y normalización contable. Barcelona : Universitat de Barcelona. Departament de Comptabilitat, 2006

Catāleg UB  Enllaç

GARCIA CASTELLVI, Antonio. Contabilidad financiera: análisis y aplicación del PGC de 2007. Barcelona : Ariel, 2011

Catāleg UB  Enllaç

GÓMEZ VALLS, Francesc, ROVIRA VAL, Mª. Rosa. Contabilidad financiera. Madrid : Síntesis, 2010

Catāleg UB  Enllaç

HORNGREN, Charles T., et al. Introduction to financial accounting. 11h ed. Upper Saddle River (N.J.) : Prentice Hall, 2014

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB. Versiķ en castellā (7a ed., 2000)  Enllaç

KIMMEL, Paul D.; WEYGANDT, Jerry J.; KIESO, Donald E. Financial accounting : tools for business decision making. 10th ed. Hoboken, N.J. : Wiley, 2016

  Adquirint-se

Catāleg UB (6th ed., 2011)  Enllaç

PULIDO, Antonio. Las normas internacionales de información financiera (NIIF/NIC) : una visión actual. Madrid : Garceta, grupo editorial, 2014

Catāleg UB  Enllaç

MONGER, Rod F. Financial accounting : a global approach. Chichester : Wiley, 2010

Catāleg UB  Enllaç

MONTESINOS JULVE, Vicente. ... [et al.] Introducción a la contabilidad financiera : un enfoque internacional. 6ª Ed. Barcelona : Ariel, 2009

Catāleg UB  Enllaç

OSES GARCIA, Javier. 108 ejercicios de valoración en contabilidad financiera. 3ª Ed. Madrid: Garceta grupo editorial,2017

PORTER, Gary A.; NORTON, Curtis L. Financial accounting : the impact on decision makers. 9rd ed. Stamford : Cengage Learning, 2015

Legislaciķ

Espanya. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.  Enllaç

Espanya. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del estado, 11 de Marzo de 2004, núm. 61, p. 10951  Enllaç

Espanya. Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del Estado, 6 de Agosto de 2004, núm. 189, p. 28377.  Enllaç

Espanya. Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre de 1992, núm. 312, páginas 44247 a 44305.  Enllaç

Espanya. Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Boletín Oficial del Estado, 5 de Julio de 2007,núm. 160, p. 29016 a 29047  Enllaç

Article

LAÍNEZ, J. A.; CALLAO, S. "Normas internacionales de contabilidad vs: normativa española". Partida doble [Madrid] (octubre, 1999), núm. 104; p. 4-27.  Enllaç

Pāgina web

GONZALO ANGULO, JA.: "Principales cambios que suponen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) respecto del Plan General de Contabilidad (PGC). [en línia]. [Consulta: 12 juny 2017]. Disponible a: http://www.5campus.org/leccion/niif.  Enllaç