Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: AnÓlisi d'Estats Comptables

Codi de l'assignatura: 363666

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Antonio David Somoza Lopez

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  PrÓctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'interpretar l'evoluciˇ de l'entorn i la seva adaptaciˇ.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ en l'acompliment professional.

   -

Capacitat de prendre decisions econ˛miques i empresarials tenint en compte la situaciˇ econ˛mica actual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Capacitar l’alumnat perquè, mitjançant la utilització d’una sèrie de conceptes, tècniques i eines, pugui analitzar i interpretar la informació financera de les empreses i grups empresarials amb la finalitat de:

1. Diagnosticar la situació de l’empresa i identificar els riscos i els punts dèbils, així com també posar de manifest els punts forts.

2. Fer previsions sobre l’evolució economicofinancera de l’empresa tenint en compte l’entorn en el qual es desenvolupa la seva activitat.

3. Generar informació útil per a la presa de decisions dels diversos usuaris de l’empresa.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Fonts d’informaciˇ per a l’anÓlisi d’estats financers

1.1. Introducció

Definició, objectius i limitacions
Destinataris interns i externs
Fonts d’informació i metodologia

1.2. La normalització comptable en l’anàlisi d’estats comptables

Normalització comptable internacional i marc conceptual
Principis comptables i anàlisi d’estats comptables
Criteris de valoració comptable
Limitacions de la informació comptable i comptabilitat creativa

1.3. Els estats comptables

El balanç de situació
El compte de pèrdues i guanys i el compte de resultats analític
L’estat de canvis en el patrimoni net
L’estat de fluxos d’efectiu i la seva importància en l’anàlisi d’estats comptables
Informes de gestió, d’auditoria i sobre govern corporatiu
Breu referència als estats comptables consolidats 

2. Eines, tŔcniques i metodologia per a l’anÓlisi d’estats comptables

2.1. Anàlisi d’estats comptables

2.2. Principals eines i tècniques d’anàlisi. Metodologia

2.3. Anàlisi patrimonial

2.4. Anàlisi de la solvència a curt termini

2.5. Anàlisi de la solvència a llarg termini

2.6. Anàlisi econòmica

2.7. Rendibilitat i autofinançament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teòriques. Es desenvolupen mitjançant classes magistrals. En acabar cada sessió teòrica es proposa un o més d’un supòsit d’aplicació per desenvolupar a la sessió pràctica.

Sessions pràctiques. Resolució dels exercicis i supòsits d’aplicació.

Activitats dirigides. Es proposen activitats d’avaluació parcial per a cada bloc temàtic. Per fer-les, l’estudiant té la possibilitat de fer consultes i tenir-ne un seguiment a les hores de tutoria i a través del Campus Virtual.

Treball autònom. En conjunt, consisteix en l’estudi dels manuals recomanats, la lectura de la documentació que es proposa en el Campus Virtual (que tracta en general sobre articles o notícies d’actualitat) i la realització de supòsits pràctics per a les sessions presencials o d’avaluació.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

Consta de dues proves obligatòries, amb preguntes de teoria i pràctica. Pot ser presencial o no presencial segons les circumstàncies. Hi ha l’opció de presentar i defensar, a nivell individual, un treball pràctic exclusivament per millorar nota.

Proves: la primera prova té lloc aproximadament a meitat del semestre i la segona, durant les setmanes prèvies al final del període de classes. La no presentació a la primera prova implica la renúncia a l’avaluació continuada i, consegüentment, l’elecció automàtica de l’avaluació única.

Les preguntes poden ser de tipus test, de tipus numèric o per desenvolupar. En el cas de preguntes de tipus test, només hi ha una resposta vàlida: les respostes correctes equivalen a 1 punt, les incorrectes resten 0,25 punts i les no respostes no penalitzen.

La qualificació final de les proves és la mitjana d’ambdós exàmens i, si és el cas, del treball voluntari per millorar la nota.

Per poder aplicar la mitjana de les dues proves obligatòries cal una nota mínima de 3 sobre 10 a cada prova; és a dir, si en alguna de les dues proves el resultat és inferior a 3 sobre 10 no es fa la mitjana i, automàticament, l’avaluació continuada es qualifica de «suspens».

Aquest tipus d’avaluació també pot incloure diverses activitats (exercicis, petites proves, treballs, etc.) amb una ponderació màxima d’un 10 % sobre la nota total de l’assignatura. 

Treball pràctic: els estudiants que hagin obtingut una mitjana de les dues proves igual o superior a 6 sobre 10, tenen l’opció de presentar i defensar un treball pràctic d’anàlisi de casos reals d’empreses per tal de millorar la nota.

Reavaluació

La prova de revaluació té la mateixa estructura que la prova d’avaluació única. 

Aquest examen és presencial.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Examen final, que consisteix en una prova de tipus test de 40-50 preguntes, amb dos tipus de continguts:
a) Teòrics, en què s’avaluen els conceptes.
b) Pràctics, en què s’avalua l’aplicació dels conceptes i procediments, i que inclou diversos casos pràctics.

Aquest examen és presencial.

Les preguntes de tipus test només tenen una resposta vàlida. En general, cada resposta correcta equival a 1 punt, cada pregunta mal contestada resta 0,25 punts i no es penalitza la pregunta no contestada. També es poden plantejar preguntes de tipus test amb una valoració superior a 1 punt i, per tant, la penalització és superior a 0,25 punts.

Cal obtenir una puntuació igual o superior a 5 sobre 10 per aprovar.

Reavaluació

La prova de revaluació té la mateixa estructura que la prova d’avaluació única. 

Aquest examen és presencial.

Totes les convocatòries d’exàmens del curs acadèmic mantenen l’estructura, la puntuació, etc. descrites anteriorment.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMAT, O. (2013):  Anàlisi integral d’empreses. 2ª ed. Profit Editorial.

CatÓleg UB  Enlla├ž

ARCHEL, P.;  LIZARRAGA, F., SÁNCHEZ, S., CANO, M. (2018): Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación (6ª ed.). Editorial Pirámide.

CatÓleg UB  Enlla├ž

GARRIDO, P.; IÑIGUEZ, R. (2010): Análisis de estados contables. Elaboración e interpretación de la información financiera. Editorial Pirámide.

CatÓleg UB  Enlla├ž

MUÑOZ MERCHANTE, A.; IBAÑEZ, E.; PARTE, L.(2017): Análisis de estados financieros.  Ediciones Académicas.

  Manual per als dos blocs de l’assignatura.

CatÓleg UB  Enlla├ž

SOMOZA, A. (2016): Estados contables. Editorial UOC.

CatÓleg UB  Enlla├ž

MUÑOZ MERCHANTE, A.; IBAÑEZ, E. (2017): Prácticas de análisis de estados financieros .  Ediciones Académicas.

CatÓleg UB  Enlla├ž

SOMOZA, A.(2020): Análisis de la empresa a través de la información contable. Editorial Pirámide.

  Manual per als dos blocs de l’assignatura