Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fiscalitat de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 363667

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jose Maria Duran Cabre

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

(Excepte el grup GIE.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat Fonaments de la Fiscalitat, Comptabilitat i Dret de l’Empresa.


Altres recomanacions

Per obtenir una visió completa de la fiscalitat es recomana cursar les assignatures següents: Fonaments de la Fiscalitat (obligatòria), Fiscalitat de l’Empresa (obligatòria) i les assignatures optatives Fiscalitat Internacional i Fiscalitat Empresarial Avançada de la menció de Comptabilitat i Fiscalitat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de fer liquidacions dels principals impostos per adoptar decisions empresarials en matèria tributària.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el contingut dels impostos directes i indirectes més importants que afecten les persones i les empreses.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre les pautes necessàries per liquidar els impostos més importants com ara l’IRPF, l’impost de societats i l’IVA.

 

 

Blocs temàtics

 

Imposició directa

Tema 1. Impost sobre la renda de les persones físiques

1. Naturalesa, objecte i àmbit d’aplicació
2. Subjecció a l’impost: aspectes materials, personals i temporals
3. Definició i determinació de les diferents fonts de renda gravable
4. Determinació de la base imposable: rendiments del treball, rendiments del capital immobiliari i imputació de rendes, rendiments del capital mobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, regles especials de valoració
5. Base liquidable: general i de l’estalvi
6. Mínim personal i familiar
7. Càlcul de l’impost: quota estatal i autonòmica. Deduccions de la quota
8. Quota diferencial

Tema 2. Impost sobre societats

1. Normativa i naturalesa
2. Àmbit d’aplicació
3. Fet imposable
4. Contribuents
5. Base imposable
5.1. Concepte i determinació
5.2. Imputació temporal d’ingressos i despeses
5.3. Amortitzacions
5.3.1. Principis generals
5.3.2. Sistemes d’amortització 
5.3.3. Llibertat d’amortització
5.3.4. Amortització de l’intangible
5.4. Correccions per deteriorament i provisions
5.5. Despeses no deduïbles
5.6. Limitació de deducció de despeses financeres
5.7. Operacions vinculades
5.8. Exempció de dividends i plusvàlues
5.9. Reserva de capitalització
5.10. Imputació temporal d’ingressos i despeses
5.11. Compensació de bases negatives
6. Període impositiu i meritació
7. Tipus de gravamen i quota íntegra
7.1. Tipus de gravamen
7.2. Quota íntegra
8. Deduccions i bonificacions
8.1. Deduccions per incentivar determinades activitats
9. Règims especials
9.1. Entitats de dimensió reduïda

Imposició indirecta

Tema 3. Impost sobre el valor afegit

1. Normativa i àmbit d’aplicació
2. Fet imposable
2.1. Lliuraments de béns i prestacions de serveis
2.1.1. Conceptes generals i casos particulars
2.1.2. L’autoconsum
2.1.3. No-subjecció
2.2. Adquisicions intracomunitàries de béns
2.2.1. Operacions intracomunitàries
2.2.2. Concepte d’adquisicions i elements integrants
2.3. Importacions de béns
2.3.1. Concepte
3. Exempcions
3.1. Exempcions limitades
3.2. Exempcions plenes
4. Lloc de realització del fet imposable
4.1. Lliurament de béns: cas general i supòsits més rellevants
4.2. Prestacions de serveis: norma general i normes especials més importants
5. Meritació
6. Base imposable
6.1. Regla general
6.2. Regles especials
6.3. Modificació de la base imposable
7. Subjecte passiu
7.1. Concepte: modalitats
7.2. Repercussió
8. Tipus impositius
9. Operacions immobiliàries
9.1. Límits de l’IVA i l’ITP
9.2. Esquema general d’operacions immobiliàries
10. Deducció
10.1. Requisits
10.1.1. Subjectius
10.1.2. Objectius
10.2. Exclusions i restriccions del dret a deduir
10.3. Exercicis del dret a la deducció
10.4. Regla de la prorrata
10.4.1. Prorrata general
10.4.2. Prorrata especial
10.5. Rectificació de deduccions
11. Devolucions
12. Règims especials
13. Obligacions comptables / Sistema SII

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència consisteix en una combinació de classes magistrals teòriques, classes teoricopràctiques i classes d’exercicis pràctics:

  • Explicació teòrica dels elements que configuren els impostos, orientant l’alumnat a la normativa legal per complementar les explicacions.
  • Exercicis teoricopràctics en què s’aprofundeixen els conceptes teòrics introduïts.
  • Exercicis o casos complets de liquidació que permeten repassar tots els conceptes analitzats i tenir una visió global del funcionament de cada impost.


Per tal de poder fer unes sessions més participatives a la part pràctica, en els grups en què el nombre d’estudiants sigui superior al que indiquen les directrius academicodocents per a la realització d’activitats pràctiques, el grup es pot desdoblar en dos subgrups, de manera que l’activitat es duu a terme en dues sessions en dates diferents. Tota aquesta programació s’especifica abans de començar el curs en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

El grup GIE té una metodologia especial. Es tracta d’un grup d’estudiants que ja han cursat l’assignatura, però que no l’han superada. La docència s’imparteix dues hores a la setmana en l’horari establert pel Consell d’Estudis, en què s’expliquen els punts clau de cadascun dels temes a nivell teòric i a nivell pràctic. La part teoricopràctica i les pràctiques de problemes s’imparteixen mitjançant el Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Proves avaluables al llarg del curs

— Es fan dues proves de tipus test programades des de l’inici del curs.

— Es fan en horari de classe a les aules indicades en el Campus Virtual.

— La nota de les proves avaluables de cada estudiant s’obté de la mitjana de les dues qualificacions obtingudes.

Prova final de síntesi

Aquesta prova consta de diverses preguntes, cadascuna de les quals pondera el mateix. 

Qualificació final

S’obté de la manera següent:

a) Si la nota de la prova de síntesi és superior o igual a 4 punts sobre 10, la qualificació final de l’assignatura és la nota més alta de les dues següents:
— Mitjana ponderada de la prova de síntesi (60 %) i les proves avaluables (40 %).
— Prova de síntesi.

b) Si la nota de la prova de síntesi és inferior a 4 punts sobre 10, la qualificació final és de suspens amb la nota de la prova de síntesi.

Reavaluació

L’alumnat que no superi l’assignatura en la primera convocatòria pot optar a la reavaluació en la data fixada pel Consell d’Estudis. En aquests casos, l’avaluació consisteix en una prova de tipus test.

En la reavaluació no es té en compte la nota de les proves avaluables fetes al llarg del curs i la nota es determina exclusivament en base a la prova final.

Grups específics

Els alumnes del grup GIE tenen dret a seguir l’avaluació continuada de la mateixa manera que la resta de grups; per tant, tot el que s’ha esmentat anteriorment és aplicable al grup GIE.

Els estudiants del grup EUS tenen un procediment d’avaluació diferent. Les proves d’avaluació continuada, i la realització i defensa d’un treball pondera un 50 % de la nota final, mentre que la prova final de síntesi representa el 50 % de la nota final.

Avaluació de competències

El sistema d’avaluació dissenyat permet avaluar de manera precisa les competències de l’assignatura. Les preguntes de tipus test de les proves avaluables i les preguntes de la prova de síntesi permeten avaluar els coneixements teòrics adquirits i, a la vegada, les competències de capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’aplicació dels coneixements teòrics a la pràctica, de capacitat de prendre decisions de caràcter empresarial i d’adaptació a noves situacions.

 

Avaluació única

Qui opti pel procés d’avaluació única ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, que consta de diverses preguntes obligatòries, cadascuna de les quals pondera el mateix.

Reavaluació

L’alumnat que no superi l’assignatura en la primera convocatòria pot optar a la reavaluació en la data fixada pel Consell d’Estudis. En aquests casos, l’avaluació consisteix en una prova de tipus test.

Grups específics

Els alumnes del grup GIE tenen dret a seguir l’avaluació continuada de la mateixa manera que la resta de grups; per tant, tot el que s’ha esmentat anteriorment és aplicable al grup GIE.

Els estudiants del grup EUS tenen un procediment d’avaluació diferent, que s’especifica en el programa de l’assignatura corresponent.

Avaluació de competències

El sistema d’avaluació dissenyat permet avaluar de manera precisa les competències de l’assignatura. Les preguntes de l’examen permeten avaluar els coneixements teòrics adquirits i, a la vegada, les competències de capacitat d’anàlisi, de síntesi, d’aplicació dels coneixements teòrics a la pràctica, de capacitat de prendre decisions de caràcter empresarial i adaptació a noves situacions.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MORENO MORENO, Mª. del Carmen.; PAREDES GÓMEZ, Raquel. Fiscalidad individual y empresarial, 18ª ed., Civitas-Thomson Reuters, 2014

Catàleg UB  Enllaç

ALBI IBAÑEZ, Emilio; PAREDES GÓMEZ, Raquel; RODRÍGUEZ ONDARZA, José Antonio. Sistema fiscal español (Vol. I y II).  10ª ed. Act. Barcelona: Ariel, 2019

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [en línea]. Madrid [Consulta 9 de juny de 2017]. Disponible a: http://www.minhap.gob.es

Pàgina web  Enllaç

Gobierno de España. Agencia Tributaria. [en línea] Madrid [Consulta de 9 uny de 2017]. Disponiblr a: www.aeat.es/

Pàgina web  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA
Les classes s’imparteixen de manera telemàtica a través del campus virtual mentre la Universitat de Barcelona mantigui aquesta modalitat de docència.

 

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

L’avaluació dels aprenentatges es farà de manera presencial per tal de garantir la igualtat en el tractament dels alumnes.

L’avaluació continuada està formada per una prova avaluable i la prova final de síntesi.

Hi haurà una única prova avaluable de tipus test que tindrà lloc els dies que la facultat ha reservat per poder fer les proves presencials. Es farà en horari de classe  amb la distribució dels alumnes per dies i torns que prèviament s’indicarà al Campus Virtual.

La prova final de síntesi consta de diverses preguntes, cadascuna de les quals pondera el mateix. La prova tindrà lloc el dia aprovat pel consell d’estudis de la facultat. Els horaris i les aules s’indicaran prèviament al Campus Virtual.

La qualificació final s’obté de la manera següent:
a) Si la nota de la prova de síntesi és superior o igual a 4 punts sobre 10, la qualificació final de l’assignatura és la nota més alta de les dues següents:
— Mitjana ponderada de la prova de síntesi (60 %) i la prova avaluable (40 %).
— Prova de síntesi.
b) Si la nota de la prova de síntesi és inferior a 4 punts sobre 10, la qualificació final és de suspens amb
la nota de la prova de síntesi.

Reavaluació
L’alumnat que no superi l’assignatura en la primera convocatòria pot optar a la reavaluació en la data fixada pel Consell d’Estudis. En aquests casos, l’avaluació consisteix en una prova de tipus test, que serà presencial.
En la reavaluació no es té en compte la nota de les proves avaluables fetes al llarg del curs i la nota es determina exclusivament en base a la prova final.

Els alumnes del grup GIE tenen dret a seguir l’avaluació continuada de la mateixa manera que la resta de grups; per tant, tot el que s’ha esmentat anteriorment és aplicable al grup GIE.
Els estudiants del grup EUS tenen un procediment d’avaluació diferent. La prova d’avaluació continuada, i la realització i presentació d’un treball pondera un 50 % de la nota final, mentre que la prova final de síntesi representa el 50 % de la nota final.

 

Avaluació única

Qui opti pel procés d’avaluació única ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final que serà presencial i consta de diverses preguntes obligatòries, cadascuna de les quals pondera el mateix.


Reavaluació
L’alumnat que no superi l’assignatura en la primera convocatòria pot optar a la reavaluació en la data fixada pel Consell d’Estudis que serà presencial. En aquests casos, l’avaluació consisteix en una prova de tipus test.