Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció d'Operacions

Codi de l'assignatura: 363673

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Natalia Jaria Chacon

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

3T-TRANSV. Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.

   -

8T-TRANSV. Capacitat creativa i emprenedora.

(Capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds i capacitat per a la resolució de problemes.)

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenir una visió global de la direcció d’operacions o direcció de la producció i familiaritzar-se amb els seus continguts clau, utilitzant el màxim rigor en el llenguatge i terminologia professional.

 

Distingir els diferents nivells de la planificació de les operacions, des del pla estratègic o pla d’empresa a llarg termini fins al nivell d’execució i control de la producció, i establir les maneres d’obtenir-los.

 

Analitzar les decisions estratègiques i operatives més importants que es prenen a l’empresa per tal de millorar l’organització de l’activitat productiva.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar els problemes vinculats amb la direcció de la producció, tot explicitant les oportunitats en aquesta àrea per millorar la competitivitat empresarial.

 

Plantejar-se la presa de decisions sobre la millor manera de gestionar el sistema productiu d’una companyia.

 

Referits a actituds, valors i normes

Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi i diagnòstic per a la resolució de casos o problemes en l’àmbit de la direcció d’operacions.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1. Introducció a la direcció d’operacions

*  Aquest tema introductori serveix per organitzar l’assignatura, generar-ne una visió global i ubicar l’àrea productiva dins el marc de l’empresa i les seves decisions dins de l’estratègia de l’organització. Analitza les activitats que desenvolupa la funció d’operacions i la importància de la direcció d’operacions en l’àmbit empresarial. A més, tracta de distingir entre decisions estratègiques i tàctiques en l’àmbit de la direcció de la producció.

Tema 1. Introducció a la direcció d’operacions. Aspectes estratègics i tàctics

1.1. La direcció de la producció i d’operacions
1.2. La funció d’operacions
1.3. Importància de la direcció d’operacions. Problemàtica actual
1.4. Criteris per a la presa de decisions
1.4.1. Decisions estratègiques
1.4.2. Decisions tàctiques

Bloc 2. Decisions tàctiques de la direcció d’operacions

*  El segon bloc de l’assignatura es dedica a les denominades decisions tàctiques de la direcció d’operacions, relatives bàsicament a la planificació de la producció: planificació estratègica, planificació agregada, planificació mestra de la producció, planificació de les necessitats de materials, planificació a curt termini o programació d’operacions, etc.

Tema 2. Planificació agregada

2.1. Planificació agregada
2.2. Algunes mesures d’ajust transitori de la capacitat
2.3. Obtenció del pla agregat
2.4. Tècniques de planificació agregada
2.5. Programació mestra de la producció

Tema 3. Els sistemes MRP I

3.1. Funcionament de l’MRP
3.2. Informació bàsica necessària per al seu desenvolupament
3.3. Entrades fonamentals en el sistema MRP (PMP, llista de materials, fitxer de registre d’inventaris)
3.4. Cas bàsic d’MRP
3.5. Altres tècniques de dimensionament d’un lot
3.6. Sortides de l’MRP

Tema 4. Els sistemes MRP II

4.1. Diferències bàsiques entre l’MRP II i l’MRP I

Tema 5. Planificació i control a molt curt termini

5.1. Planificació i control a molt curt termini
5.2. La programació d’operacions
5.3. Obtenció del programa d’operacions
5.3.1. Assignació de càrrega a tallers
5.3.2. Seqüenciació
5.4. Els problemes d’ordenació

Tema 6. El control de qualitat

6.1. El control de qualitat
6.2. Les set eines bàsiques d’Ishikawa: diagrama de Pareto, diagrama causa-efecte, plantilles de recollida de dades, histogrames, diagrames bivariants, estratificació i gràfics de control
6.3. Mostratge d’acceptació

Bloc 3. Decisions estratègiques de la direcció d’operacions

*  Aquest tercer bloc de l’assignatura està dedicat a les denominades decisions estratègiques de la direcció d’operacions. Es tracta de decisions com ara el disseny del producte, el disseny del procés productiu, la localització de l’activitat productiva, la distribució en planta, l’equilibratge de línies, la logística, etc.

Tema 7. Disseny del procés productiu i distribució en planta

7.1. Concepte i objectius
7.2. Tipus de configuracions productives
7.3. Tipus de distribució en planta
7.4. Tècniques per a la resolució de problemes de distribució en planta
7.4.1. Mètode de les baules
7.4.2. Mètode de les gammes fictícies

Tema 8. Disseny dels processos de producció per producte: l’equilibratge de línies

8.1. Conceptes bàsics de l’equilibratge de línies
8.2. Mètode de Hegelson i Birnie

Tema 9. Just in time (just a temps)

9.1. Introducció
9.2. Objectius i elements de la filosofia just a temps (just in time)
9.3. Execució i control: el sistema Kanban
9.4. Relacions amb proveïdors i clients

Tema 10. Teoria de les limitacions (TOC)

10.1. La teoria de les limitacions (TOC)
10.2. Regles bàsiques de l’OPT
10.3. La solució DBR

Tema 11. La gestió de la qualitat

11.1. Definició de qualitat
11.2. Costos de qualitat
11.3. Qualitat total

Tema 12. Logística empresarial

12.1. La logística empresarial
12.2. Els subsistemes logístics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és una combinació entre la classe magistral presencial i la realització de diferents activitats complementàries (resolució de casos, problemes, etc.), ja siguin individuals o en petits grups, tant dintre com fora de l’aula.

Algunes d’aquestes activitats pràctiques es poden dur a terme en les sessions d’activitats dirigides de tutorització en grups desdoblats si es considera necessari. Aquestes sessions s’anuncien a classe amb anterioritat.

En les hores de classe, l’estudiant rep la informació bàsica per treballar els continguts del pla docent que li garanteixen l’obtenció dels objectius establerts per a la matèria. A més, també es destinen sessions a aprofundir en l’aplicació i interpretació dels conceptes teòrics.

En el Campus Virtual, que és l’eina de comunicació entre l’estudiant i el professorat, es publica tota la informació relativa a l’assignatura (normes d’avaluació, principals característiques, dates de lliurament de les activitats, etc.).

L’assistència als diferents tipus de sessions és important per al procés d’aprenentatge, el qual es basa tant en el treball individual o en equip com en la participació a l’aula. L’alumnat que es matriculi a l’assignatura accepta venir a classe amb la documentació sol·licitada pel professorat de la matèria, i els exercicis i les lectures preparades els dies que correspongui d’acord amb el pla de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació ha de posar en evidència que l’estudiant ha aconseguit les capacitats i els objectius proposats en el pla docent.

El procés d’avaluació de l’assignatura inclou la possibilitat d’aprovar-la per dues vies: per avaluació continuada i per avaluació única.

Primera via: avaluació continuada + prova final

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre amb les quals l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

La qualificació de l’avaluació continuada té un 40 % de pes en la qualificació final i la de l’examen final, el 60 % restant. A l’inici del curs s’informa en el Campus Virtual sobre quines són aquestes evidències i com s’avaluen.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha de superar una prova final (examen final), la data de la qual determina i publica oportunament el Consell d’Estudis.

Respecte a aquesta via d’avaluació cal que l’estudiant tingui presents les observacions següents:

— La qualificació de l’avaluació continuada només es té en compte si la qualificació de l’examen final és, com a mínim, de 4 punts sobre un total de 10.

— L’examen final consta de preguntes, tant teòriques com pràctiques, en un format test.

— El lliurament de la primera de les activitats d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha triat aquesta opció d’avaluació.

L’examen final corresponent a la via d’avaluació continuada i el de la via d’avaluació única es fan el mateix dia i hora, però amb una composició diferent.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la primera convocatòria, pot examinar-se en la reavaluació —seguint el procediment establert per la Facultat d’Economia i Empresa—, amb un format de prova com el de l’avaluació única.

Les diferents evidències d’avaluació continuada permeten mesurar les competències que es treballen en aquesta assignatura:

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions). Es mesura mitjançant activitats com poden ser la resolució de problemes, el plantejament d’un cas o problema empresarial real, preguntes conceptuals i/o activitats de tipus test que inclouen tant preguntes teòriques com plantejaments de petits exercicis pràctics.

— Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions. Es mesura mitjançant activitats orientades a la resolució de casos i/o problemes, o bé també amb el plantejament d’un cas o problema empresarial real.

— Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds, i capacitat per a la resolució de problemes). Es mesura amb un ventall d’activitats com, per exemple, el plantejament i/o resolució d’un cas o problema empresarial real, l’assistència a una conferència impartida per un directiu d’empresa, entre d’altres de possibles.

— Capacitat d’aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l’empresa i del seu entorn socioeconòmic d’acord amb les característiques de la informació disponible. Es mesura mitjançant activitats orientades a la resolució de casos i/o problemes, el plantejament d’un cas o problema empresarial real, preguntes conceptuals i/o activitats de tipus test que inclouen tant preguntes teòriques com plantejaments de petits exercicis pràctics.

— Capacitat d’analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau. Es mesura mitjançant activitats de resolució de casos i/o problemes.

 

Avaluació única

Segona via: avaluació única

L’avaluació única consisteix a superar un examen final, que comporta el 100 % de la qualificació final de l’assignatura. Aquest examen consta de dues parts, una de teòrica i una de pràctica, amb una ponderació del 50 % cadascuna. La puntuació mínima requerida a cadascuna d’aquestes parts és de 3,5 punts sobre un total de 10. La part teòrica consta d’una sèrie de preguntes de tipus test i la part pràctica consisteix en la resolució d’exercicis.

L’examen final corresponent a la via d’avaluació continuada i el de la via d’avaluació única es fan el mateix dia i hora, però amb una composició diferent.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la primera convocatòria, pot examinar-se en la reavaluació, seguint el procediment establert per la Facultat d’Economia i Empresa.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTAN FARRERO, José Mª.; GUITART TARRES, Laura. Dirección de operaciones. Manual de ejercicios. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 2012

Catàleg UB  Enllaç

DAVIS, Mark M. Fundamentos de dirección de operaciones. Madrid: McGraw Hill, 2001

Catàleg UB  Enllaç

DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio. ...[et al.] Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill., 2003

Catàleg UB  Enllaç

DOMINGUEZ MACHUCA, José Antonio. ...[et al.] Dirección de operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill., 2001

Catàleg UB  Enllaç

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Esteban. Estrategia de producción. Madrid: McGraw Hill/Interamericana de España, 2006

Catàleg UB  Enllaç

HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. México: Pearson Educación, 2009

Catàleg UB  Enllaç

HEIZER, Jay; RENDER, Barry; MUNSON, Chuck. Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management. 10th edition, England: Pearson Education Limited, 2017

Catàleg UB  Enllaç

MIRANDA GONZÁLEZ, Francisco Javier. ... [et al.] Manual de dirección de operaciones. Madrid: Thomson, 2008

Catàleg UB  Enllaç

NUÑEZ CARBALLOSA, Ana. (coord.) . Dirección de Operaciones. Decisiones tácticas y estratégicas. Barcelona: Editorial UOC, 2014

Catàleg UB  Enllaç

ARIAS ARANDA, Daniel; MINGUELA RATA, Beatriz. (coords.). Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Estratégicas. Ed. Pirámide, 2018

Catàleg UB  Enllaç

ARIAS ARANDA, Daniel; MINGUELA RATA, Beatriz. (coords.). Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Operativas. Ed. Pirámide, 2018

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

Puerto Seco de Madrid - Centro de Transportes de Coslada. [en línia]. Madrid [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.puertoseco.com/index.html

Pàgina web  Enllaç

CEL: Centro Español de Logística. [en línia]. Madrid [Consulta: 9 Juny 2017]. Disponible a: http://www.cel-logistica.org/

Pàgina web  Enllaç

EFQM: European Foundation for Quality Management [en línia]. [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a http://www.efqm.org/

Pàgina web  Enllaç

AGI-Goldratt Institute = Theory Of Constraints (TOC) solutions. [en línia].  Milford CT 06461 USA [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.goldratt.com/

Pàgina web  Enllaç

EUROMA: European Operations Management Association [en línia]. 1000 Brussels Belgium [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.euroma-online.org

Pàgina web  Enllaç

POMS: Production and Operations Management Society [en línia]. Florida International University Miami, FL 33199, USA [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.poms.org/

Pàgina web  Enllaç

ZAL: Zona Activitats Logístiques Port de Barcelona. [en línia]. Barcelona [Consulta: 9 juny 2017]. Disponible a: http://www.zal.es/ca-es/inici.html

Pàgina web  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES
La metodologia de l’assignatura s’ha adaptat al nou escenari de no presencialitat mitjançant la impartició de les sessions de docència de manera síncrona a través de l’eina BB Collaborate disponible al campus virtual de l’assignatura.

Addicionalment al material habitual pel seguiment de les classes, s’ha posat a disposició dels estudiants, via campus virtual, material audiovisual de cada tema per a què puguin reforçar els conceptes bàsics de l’assignatura.

Així, la principal plataforma de comunicació amb els estudiants és el campus virtual de l’assignatura, comú per a tots els grups (2 en el primer semestre i 11 en el segon semestre). 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

AVALUACIÓ CONTINUADA

Pel que fa a l’avaluació continuada, es mantenen les proves, la ponderació i els requisits inicialment previstos, és a dir, seran:

3 proves al llarg del període de docència + 1 prova final (a realitzar el dia programat pel Consell d’Estudis per a l’avaluació única).

 

PROVES AL LLARG DEL PERÍODE DE DOCÈNCIA (40%):

El seguiment d’aquesta via d’avaluació suposarà un 40% de la nota final de l’assignatura, sempre que s’APROVIN 2 de les 3 proves proposades (en cas d’aprovar les 3 proves, es triaran les 2 millors notes per fer la mitjana, és a dir, es descartarà la més baixa).

L’estructura i el contingut de les proves serà similar al que s’havia planificat inicialment, però el disseny de les mateixes s’adaptarà a l’entorn en línia, excepte una prova que es realitzarà de manera presencial en la setmana establerta per la Facultat, sempre i quan les restriccions establertes per les autoritats sanitàries no ho impedeixin. Els detalls de cada prova (data, durada i puntuació) es comunicaran als estudiants amb antelació suficient via campus virtual.

En el cas del grup F6 (un grup de dimensió reduïda amb docència en anglès i perfil internacional) una de les proves es substitueix per l’elaboració i defensa d’un projecte en grup relacionat amb la Direcció d’Operacions Internacionals. Donada la situació excepcional i la impossibilitat de dur a terme les defenses de manera presencial, es faran sessions síncrones en les franges horàries de docència establertes del grup mitjançant l’eina BB Collaborate del campus virtual.

Cada grup realitzarà les proves en el seu horari habitual de docència amb previ avís per part del professor/a corresponent.

 

PROVA FINAL AVALUACIÓ CONTINUADA (60%):

La prova final prevista de la via d’avaluació continuada mantindrà la seva estructura, per tant, la prova constarà de preguntes tant teòriques com pràctiques, en un format test amb un pes d’un 60%.

Aquesta prova final es realitzarà de manera presencial si les resolucions del PROCICAT ho permeten. En cas contrari, es dissenyarà amb les eines ja disponibles al campus virtual.

 

AVALUACIÓ ÚNICA 

La prova final prevista com a avaluació única mantindrà la seva estructura, així, la prova tindrà dues parts: part teòrica tipus test i part pràctica, amb un pes de cadascuna de les dues parts d’un 50%.

Aquesta prova final es realitzarà de manera presencial si les resolucions del PROCICAT ho permeten. En cas contrari, es dissenyarà amb les eines ja disponibles al campus virtual.

 

REAVALUACIÓ

La reavaluació tindrà la mateixa estructura i característiques que l’avaluació única.

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Cap canvi. Es mantenen les fonts d’informació bàsica ja establertes en el document inicial del Pla Docent de l’assignatura.