Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Finances Corporatives

Codi de l'assignatura: 363684

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ana Maria Olivera Casaucau

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

 

(En funció del desenvolupament de la matèria, algunes d’aquestes activitats pràctiques es duen a terme en les sessions d’activitats dirigides de tutorització en grups desdoblats. Aquestes sessions s’anuncien a classe amb anterioritat.)

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat d'aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic d'acord amb les característiques de la informació disponible.

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organització.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'identificar, analitzar i seleccionar els projectes d'inversió mitjançant els criteris financers adequats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Entendre els principals processos de decisió en l’àmbit de les finances corporatives, i aprendre les diferents tècniques de valoració que permeten analitzar d’una manera tècnicament solvent els procediments de valoració.

 

Referits a habilitats, destreses

Utilitzar les eines bàsiques d’anàlisi sobre situacions pràctiques del món de l’empresa.

 

Referits a actituds, valors i normes

Entendre els criteris i factors subjectius que moltes vegades tenen influència en la presa de decisions financeres, i plantejar els raonaments finals que sovint mouen els directius en aquests tipus de problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les finances corporatives

2. Anàlisi i avaluació de projectes d’inversió

3. Valoració d’empreses

4. Els processos de compravenda d’empreses (M&A)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia que s’aplica busca combinar classes teòriques amb la discussió de casos pràctics; i, a més, tracta que els alumnes preparin la matèria amb anterioritat a les sessions, de manera que el desenvolupament de la classe pugui centrar-se en la discussió i el debat al voltant del tema objecte d’estudi, per poder-hi introduir exemples i casuística directament relacionada amb la conjuntura econòmica del moment.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant el curs 2020-2021, la metodologia docent d’alguns grups de l’assignatura poden quedar modificats respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i que consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre.

Concretament, els alumnes que optin per l’avaluació continuada han de complir obligatòriament amb els requisits següents:

  • Assistir amb continuïtat a classe a les sessions del grup en què s’estigui matriculat.
  • Presentar-se a dues proves de control de tipus test. La primera prova de control de tipus test sobre el 60 % del temari, de caràcter teoricopràctic, es convoca durant la segona quinzena de novembre, per a l’alumnat de primer semestre, i durant la segona quinzena d’abril, per a l’alumnat de segon semestre. La segona prova de control de tipus test sobre el 40 % restant del temari, també és de caràcter teoricopràctic i es convoca durant la setmana de docència del mes de gener, per a l’alumnat de primer semestre, i durant la segona quinzena de docència del mes de maig, per a l’alumnat de segon semestre. Cadascuna de les proves té un pes del 50 % sobre la qualificació final.


Respecte a aquesta via d’avaluació cal tenir en compte les observacions següents:
  • Tots els estudiants que es presentin a la primera prova de control són avaluats amb el criteri d’avaluació continuada, sense que després hi puguin renunciar. De la mateixa manera, l’estudiant que no es presenti a la prova de control, s’entén que s’acull al sistema d’avaluació única.
  • Per superar l’assignatura, la mitjana entre la nota de la primera i la segona prova de control de tipus test ha de ser superior a 5, sempre que cada part se superi amb un 4 sobre 10. Si no és així, la nota final global màxima de l’assignatura és un 4.
  • L’estudiant que havent-se presentat a l’avaluació continuada no hagi superat l’assignatura ha d’anar directament a la prova de reavaluació.


El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa el pla docent de l’assignatura per a la prova d’avaluació única.

Les dates de la prova final i de la reavaluació són dictaminades pel Consell d’Estudis i no s’admeten canvis sobre aquesta data.

Els criteris de l’avaluació continuada del grup EUS poden presentar variacions; a l’inici de curs, el professor de l’assignatura els publica en el Campus Virtual.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant el curs 2020-2021, la metodologia docent i el sistema d’avaluació d’alguns grups de l’assignatura poden quedar modificats respecte als descrits anteriorment. El detall d’aquesta metodologia i sistema d’avaluació dels grups es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final, que correspon al 100 % de la nota. Aquesta prova té dues parts: una de teòrica i una de més pràctica, amb una ponderació del 50 % cadascuna. Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts. Si no és així, la nota global màxima de la prova és un 3,9.

No s’admeten canvis de data de la prova aprovada pel Consell d’Estudis.

El contingut, procediment i criteris de la reavaluació són els mateixos que fixa aquest pla docent per a la prova d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERK, Jonathan i DE MARZO, Peter. Finanzas Corporativas. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación de México, 2008

Catàleg UB  Enllaç

BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. i ALLEN, Franklin. Principios de Finanzas Corporativas. 11ª ed.  McGraw Hill, 2015

Catàleg UB  Enllaç

DURBAN OLIVA, Salvador. Finanzas corporativas. Madrid: Pirámide, 2017

Catàleg UB  Enllaç

SUÁREZ SUÁREZ, Andrés, Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Ed. Pirámide, 2014.

Catàleg UB  Enllaç