Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mārqueting Estratčgic

Codi de l'assignatura: 363688

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Santiago Forgas Coll

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Hores presencials de classe i activitats dirigides de tutoritzaciķ.)

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

50

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

30

(Treball dirigit i tutoria.)

Aprenentatge autōnom

60

(Treball autōnom.)

 

 

Recomanacions

 

Haver superat les assignatures Economia de l’Empresa, Entorn Econòmic Espanyol i Entorn Econòmic Mundial.


Requisits

363660 - Fonaments de Mārqueting (Recomanada)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Compromís čtic i reconeixement dels drets fonamentals.

   -

Capacitat d'interpretar l'evoluciķ de l'entorn i la seva adaptaciķ.

   -

Capacitat d'elaborar i desenvolupar un pla de mārqueting a partir d'una anālisi profunda de cadascuna de les seves fases.

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organitzaciķ.

   -

Capacitat de prendre decisions econōmiques i empresarials tenint en compte la situaciķ econōmica actual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectiu general
 
Ampliar i completar els coneixements assolits a l’assignatura Fonaments de Màrqueting, i introduir-se en el màrqueting estratègic i la investigació comercial.

Objectius específics
 
— Conèixer el màrqueting estratègic i la seva relació amb el màrqueting operatiu.
— Ampliar els coneixements sobre les variables clau de màrqueting des de l’àmbit estratègic.
— Obtenir una visió general de la investigació comercial des d’un punt de vista de l’empresa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Poder desenvolupar iniciatives de màrqueting en el món empresarial.
— Poder desenvolupar projectes d’investigació comercial.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Actitud ètica i innovadora.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ

2. La selecciķ d’estratčgies al mārqueting

3. Investigaciķ comercial

3.1. Tècniques qualitatives

3.2. Tècniques quantitatives

4. Pla de mārqueting

4.1. Elaboració del pla de màrqueting

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplica les directrius de Bolonya i es desenvolupa utilitzant mètodes tradicionals, com ara la classe magistral i activitats d’avaluació continuada, exercicis, treballs i altres sistemes d’avaluació.

a) Les classes magistrals són participatives i tracten exemples pràctics que ajuden a fomentar el debat a classe.

b) Les activitats pràctiques fomenten la visió crítica de l’estudiant.

c) El treball de curs (pla de màrqueting), sobre un cas real, fomenta el treball en grup i facilita l’aplicació pràctica de la teoria estudiada.

d) L’examen final avalua els aspectes més conceptuals de l’assignatura.

Es recomana que els alumnes optin pel sistema d’avaluació continuada i assisteixin regularment a les classes. No obstant això, davant de situacions i interessos diversos, queda oberta la possibilitat d’optar per l’avaluació única, en què l’estudiant no ha d’assistir a classe i és qualificat amb un únic examen.

Per al correcte funcionament del grup, la data límit per acollir-se a l’avaluació única és sis setmanes després de l’inici del curs; l’estudiant ha d’enviar un missatge electrònic al professor responsable del seu grup per comunicar-li-ho.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Convocatòria ordinària

— Exercicis i activitats (individuals i en grup) per fer al llarg del curs: 20 % de la nota final.
— Treball en grup (pla de màrqueting): 30 % de la nota final.
— Examen del contingut teòric: 50 % de la nota final.

Per superar l’avaluació continuada cal aconseguir, com a mínim, una puntuació mitjana de 5 als exàmens i com a mínim de 4 al treball.

Reavaluació

No es tenen en compte ni l’activitat ni les qualificacions del curs.

 

Avaluaciķ única

L’estudiant pot escollir aquesta opció fins a sis setmanes després de l’inici del curs. El sistema d’avaluació única és el mateix tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària.

L’avaluació única consisteix en un examen per fer en la data oficial fixada, que consta d’un test i de preguntes i/o exercicis.

Bibliografia:

Tema «La selecció d’estratègies al màrqueting»
— Kotler, P.; Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateral. Madrid. Pearson Educación.
— Munuera, J. L.; Rodríguez, A. I. (2007). Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el proceso de dirección. Madrid. Esic.
— Santesmases, M. (2007). Marketing. Conceptos y estrategias. Madrid. Pirámide. [Segmentació i Posicionament]
— Mooradian, T.A.; Matzler, K.; Ring, L.J. (2014). Strategic Marketing. ISBN 978-0990542704

Tema «Investigació comercial»
— Fernández, A. (2004). Investigación y técnicas de mercado. Madrid. Esic.
— Malhotra, N.K.; Birks, D.; Wills,P. (2012). Marketing Research: An applied approach. ISBN 978-0273725855

Tema «Pla de màrqueting»
— Lambin, J-J.; Gallucci, C.; Sicurello, C. (2009). Dirección de Marketing. Gestión estratégica y operativa del mercado. México. McGraw Hill.
— Sainz de Vicuña, J.M. (2012). El plan de marketing en la práctica. Madrid. Esic.
— Luther, W.M. (2011). The Marketing Plan: how to prepare and implement it. ISBN 978-0814416938

Reavaluació

Accessible a tot l’alumnat.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MUNUERA ALEMAN, José.Luis; RODRÍGUEZ ESCUDERO, Ana Isabel. Estrategias de marketing: un enfoque basado en el proceso de dirección.  2ª ed. Madrid: Esic, 2015

  Bibliografia bāsica.

Catāleg UB  Enllaç

KOTLER, Philip; TRIAS DE BES, Fernando. Marketing lateral. Madrid: Pearson Educación, 2011

Catāleg UB  Enllaç

KOTLER, Philip.; KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. 14ª ed. Boston (Mass.): Pearson Education, 2012

Catāleg UB  Enllaç

LAMBIN, Jean-Jacques; GALLUCCI, Carlo; SICURELLO, Carlos. Dirección de marketing, gestión estratégica y operativa del mercado. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2009

Catāleg UB  Enllaç

LUTHER, William .M. The Marketing Plan: how to prepare and implement it. New York: Amacom, 2001

Versiķ en línia (2001)  Enllaç

MALHOTRA, Naresh .K.; BIRKS, David.; WILLS, Peter A. Marketing Research:An applied approach. 4ª ed.  Pearson, 2012

Catāleg UB  Enllaç

MOORADIAN, Todd A.; MATZLER, Kurt.; RING, Lawrence J. Strategic Marketing. 2ª ed. Williamsburg, Virginia, USA : Good Dog Publishing, 2012

Catāleg UB  Enllaç

FERNÁNDEZ NOGALES, Angel. Investigación y técnicas de mercado. 2ª ed. Madrid Esic, 2004

Catāleg UB  Enllaç

SAINZ DE VICUÑA ANCÏN, José María. El plan de marketing en la práctica. 20ª ed. rev. y act. Madrid: Esic, 2015

Catāleg UB  Enllaç

SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing. Conceptos y estrategias. 6a. ed. Madrid: Pirámide, 2012

Catāleg UB  Enllaç

WEST, Douglas.; FORD, John., IBRAHIM, Essam. Strategic Marketing: Creating Competitive advantadge. 3 ed. Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015

Catāleg UB  Enllaç

Pāgina web

Trend watchhing (Independent and optionated trend firm) [en línea]. London/NewYork/Singapore/Sao Paulo. Disponible a: http://trendwatching.com/

Pāgina web  Enllaç

Anuncios online (Revista de publicitat i anuncis en línia) [en línia].Publicaciones Profesionales SL. Madrid. Disponible a: http://www.anuncios.com

Pāgina web  Enllaç

Fecemd (Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo). [en línia]. Madrid/Barcelona. Disponible a: https://www.adigital.org/

Pāgina web  Enllaç

Esomar (Associació Internacional de professionals de la Investigació)[en línia]. Amsterdam. Disponible a: https://www.esomar.org/

Pāgina web  Enllaç

Ipmark (Revista de publicitat i màrqueting) [en línia]. Ediciones y Estudios, S.L. Madrid. Disponible a:http://ipmark.com/

Pāgina web  Enllaç