Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comptabilitat Analítica

Codi de l'assignatura: 363702

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Xavier Garcia Marimon

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Atès el caràcter no normatiu de la comptabilitat de costos i l’absència de l’ús de tècniques quantitatives complexes, no cal haver cursat altres assignatures precedents.

Si bé no és estrictament necessari, és altament recomanable haver adquirit anteriorment uns coneixements sòlids en matèria de comptabilitat financera i organització i administració d’empreses, amb la finalitat i efecte que els conceptes i lèxic usats en l’assignatura no siguin completament desconeguts per a l’estudiant.

Igualment, el raonament de tipus quantitatiu implícit en el càlcul de costos fa recomanable la solvència en aquesta àrea de coneixement, per la qual cosa pot ser convenient haver cursat les assignatures de matemàtiques i microeconomia pròpies del pla d’estudis.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir els coneixements i conceptes fonamentals dels càlculs de costos.
 • Conèixer els models o les maneres d’elaborar i presentar la informació relativa als costos i als rendiments.
 • Introduir els models de costos preestablerts i aportar les bases tècniques del càlcul de les desviacions.
 • Analitzar la informació rellevant per a la presa de decisions. Calcular els llindars de rendibilitat. Determinar el cost d’oportunitat.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Delimitar la comptabilitat de costos vers la comptabilitat financera.
 • Distingir amb claredat els conceptes bàsics de cost, despesa, pagament, sistemes de producció i sistemes d’informació.
 • Diferenciar entre informació destinada a la comptabilitat externa i informació de costos orientada al control i a la presa de decisions.
 • Adquirir la capacitat crítica de plantejaments globals d’implantació de models de costos.
 • Valorar i comprovar amb casos pràctics la utilitat dels models de costos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  

1. La comptabilitat de l’àmbit intern i extern

2. Concepte de cost

3. Classificació dels costos

4. Models de càlcul de costos

2. El cicle productiu

*  

1. L’esquema de producció

2. El cicle comptable i el flux de costos

3. El model inorgànic i orgànic

4. Normativa de valoració del cost de producció

3. Models de costos complets i parcials

*  

1. El models de costos parcials i el punt d’equilibri

2. Els models de costos complets

3. Avantatges i inconvenients dels models de costos complets i parcials

4. La imputació racional de costos

4. El model de costos per comanda

*  

1. Característiques de la producció per comanda

2. El tractament dels costos directes i indirectes en els models de costos per comanda

3. El full de comanda

4. Càlcul del cost i compte de resultats

5. El model de costos per procés

*  

1. Característiques de la producció per procés

2. Llocs de costos principals i auxiliars

3. La liquidació dels llocs auxiliars

4. El càlcul del cost i dels resultats

6. Problemàtica específica de la producció per procés

*  

1. El producte en curs

2. La producció equivalent: el càlcul del cost i dels resultats

3. El tipus de producció conjunta

4. El càlcul del cost amb subproductes, residus i coproductes

5. El càlcul del cost amb coproductes

7. Els models de costos predeterminats

*  

1. Concepte de cost predeterminat, avantatges i inconvenients

2. El càlcul del cost predeterminat

3. Anàlisi de desviacions

4. Resultat i valoració de les existències

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent de l’assignatura es concep de forma heterogènia i eclèctica i desenvolupa sistemes diferents d’explicació i un nombre variat d’activitats. Més concretament, es distingeixen els mètodes d’ensenyament i aprenentatge següents:

 • Lliçó magistral: reservada per a les explicacions de caràcter teòric.
 • Desenvolupament d’exercicis: destinat al desenvolupament de supòsits pràctics.
 • Activitats participatives: tenen la finalitat de fer partícip l’estudiant del procés d’ensenyament-aprenentatge.


Atès l’enfocament docent previst, l’assignatura es concep presencial, si bé s’ofereix la possibilitat de presentar-se a un examen final únic.

El material del curs el facilita o indica el professorat, ja sigui en les referències bibliogràfiques o mitjançant l’ús dels recursos docents convencionals, com ara el Campus Virtual o el servei de fotocòpies.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació de l’assignatura és continuada durant el temps d’impartició en el període lectiu corresponent. El plantejament general d’avaluació es concep com un procés d’avaluació continuada que implica que l’estudiant desenvolupi al llarg del curs un conjunt de proves de diferent naturalesa que configuren l’evidència del seu aprenentatge. Els ítems genèrics de l’avaluació continuada són:

 • Una prova de tipus teoricopràctic referida als quatre primers temes (30 %).
 • Una prova de tipus teoricopràctic referida al cinquè i sisè temes (25 %).
 • Una prova de tipus pràctic referida al cinquè i sisè temes (25 %).
 • Una prova de tipus teoricopràctic, només pràctica o una combinació de les dues referida al tema set (20 %).


Les proves teoricopràctiques consisteixen en un qüestionari que combina preguntes multiresposta i preguntes de resposta única en què cal fer petits càlculs. Les proves pràctiques consisteixen en la resolució d’un exercici de cicle complet. La nota final de l’assignatura es calcula amb la mitjana ponderada dels quatre ítems. A cadascuna de les proves cal aconseguir, com a mínim, un 20 % del seu valor per poder fer la mitjana ponderada.

En cas que en alguna d’aquestes proves no s’arribi a aquest percentatge mínim no es pot aprovar l’assignatura amb la modalitat d’avaluació continuada.

L’estudiant que no superi l’avaluació continuada pot fer la prova de reavaluació.

 

Avaluació única

S’ofereix la possibilitat a l’alumnat que ho vulgui de fer directament una prova final i prescindir del procés d’avaluació continuada. L’únic requisit que es fixa en aquest cas és presentar la renúncia expressa a l’avaluació continuada, a través de la consulta que s’habilita a tal efecte en el Campus Virtual, abans del termini establert en aquesta mateixa consulta.

La prova final de l’avaluació única és un examen que consta de dues parts:

 • A la primera part, es fan preguntes de tipus teoricopràctic de tot el temari de l’assignatura (50 %).
 • A la segona part, es plantegen dos o tres exercicis pràctics, dels temes 1-4, dels temes 5-6 i del tema 7 (50 %).


Les proves teoricopràctiques consisteixen en un qüestionari que combina preguntes multiresposta i preguntes de resposta única en què cal fer petits càlculs. Les proves pràctiques consisteixen en la resolució d’un exercici de cicle complet. La nota final de l’assignatura es calcula amb la mitjana ponderada dels dos ítems.


Reavaluació

La reavaluació segueix la mateixa estructura que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Managerial Accounting, 14ª ed., New York: McGraw-Hill Irwin, 2012

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2007)  Enllaç

HORNGREN, Charles T. Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Mexico : Pearson Educacion, 2012

Catàleg UB  Enllaç

MALLO RODRÍGUEZ, Carlos; ROCAFORT NICOLAU, Alfredo. Contabilidad de Dirección para la toma de decisiones. Contabilidad de gestión y de costes. Barcelona: Profit Editorial, 2014

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍN PEÑA, Francisco; ROCAFORT, Alfredo. Comptabilitat de Costos. Vol. I . Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2005

Catàleg UB  Enllaç

MARTIN PEÑA, Francisco; ROS RIERA, Juan. Costes : Contabilidad y Gestión. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2003

Catàleg UB  Enllaç

ROCAFORT NICOLAU, Alfredo. FERRER GRAU, Vicente Pedro. Contabilidad de costes : fundamentos y ejercicios resueltos. Barcelona : Bresca, 2010

Catàleg UB  Enllaç

AECA. Costes Estandares y Análisis de Desviaciones. DOCUMENTO 12 - COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Catàleg UB  Enllaç

Drury, Colin. 2018. Management and cost accounting. Hampshire: CENGAGE (10th edition)

  Adquirint-se

Disponible al CCUC  Enllaç

Vacas Guerrero, Catalina; Bonilla Priego, María Jesús; Santos Cebrián, Mónica; Avilés Palacios, Carmen. Contabilidad de costes. Madrid: Pirámide, 2019

Catàleg UB  Enllaç