Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Entorn Econòmic Mundial

Codi de l'assignatura: 363975

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Gemma Cairó Céspedes

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

19

Aprenentatge autònom

24

 

 

Recomanacions

 

És recomanable disposar del manual de l’assignatura Economia Mundial. Desconstruint el capitalisme global

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les lleis de funcionament de l’economia de mercat capitalista.
  • Conèixer les característiques de les economies nacionals i regionals (blocs econòmics) i comprendre els factors històrics i estructurals que les situen en el sistema econòmic mundial com a centres o perifèries d’aquest.
  • Identificar els factors d’insostenibilitat i desigualtat en l’economia global actual, i analitzar els factors i obstacles del desenvolupament i subdesenvolupament socioeconòmic.
  • Conèixer la infraestructura productiva de l’economia mundial, mitjançant l’anàlisi dels sectors econòmics, i les relacions internacionals (comercials i financeres), mitjançant els indicadors i les variables empíriques corresponents.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Adquirir la capacitació per a la recerca bàsica, l’organització i la utilització de la informació proporcionada per les fonts estadístiques internacionals.
  • Capacitat d’interpretar i obtenir conclusions sobre els fets que caracteritzen actualment l’economia mundial, així com el desenvolupament de la capacitat explicativa d’aquests fets tant oral com escrita.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Estimular una actitud crítica i reflexiva davant de la realitat econòmica mundial i els seus problemes de pobresa, desigualtat, insostenibilitat i polarització.

 

 

Blocs temàtics

 

1 Capitalisme: conceptes i dinàmica

1.1 Anàlisi econòmica: metodologia i conceptes

1.2 Funcionament de l’economia capitalista: estructura i dinàmica capitalista

2 Sistema capitalista mundial

2.1 La formació històrica del sistema capitalista mundial

2.2 Transformacions en el sistema centre-perifèria. La semiperifèria

2.3 Globalització, neoliberalisme i crisi

3 Els recursos del sistema: població, energia i agricultura

3.1 Població mundial: estructura i dinàmica

3.2 Recursos naturals i energètics

3.3 Agricultura i alimentació mundials

4 Fàbrica mundial i globalització productiva

4.1 Processos d’industrialització perifèrica i fàbrica mundial

4.2 Globalització productiva i cadenes de valor global

5 Globalització comercial

5.1 Estructura del comerç mundial i aportacions teòriques sobre el comerç internacional 

5.2 Regulació del comerç internacional: del GATT a l’OMC i els nous tractats regionals

6 Globalització financera

6.1 Globalització financera i transformacions del sistema financer internacional

6.2 Financerització i impactes de la globalització financera

6.3 Regulació financera internacional: institucions financeres internacionals i la nova arquitectura financera

7 Reptes de la globalització. Desenvolupament socioeconòmic i desigualtat

7.1 Desigualtat global

7.2 Desenvolupament socioeconòmic. Teories i mesurament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina dos tipus diferents d’activitats:

a) Sessions teòriques magistrals en què s’exposen els continguts teòrics de cada tema.

b) Sessions pràctiques a partir d’activitats relacionades amb la lectura de textos, vídeos, etc. en què els estudiants han de desenvolupar la tasca dirigida que els formuli el professor o professora.

Els continguts de l’assignatura es desenvolupen en el manual de l’assignatura elaborat pel professorat del grup d’Economia Mundial i que consta com a bibliografia obligatòria: Economia Mundial. Desconstruint el capitalisme global, editat per Publicacions UB. 

Per dur a terme determinades classes pràctiques es pot desdoblar el grup en algunes franges horàries. El mateix professor o professora imparteix els dos subgrups en el mateix horari en què està planificada l’assignatura. 

A les classes pràctiques és on es desenvolupen les activitats de l’avaluació continuada; per poder seguir-la és imprescindible assistir a classe i lliurar totes les pràctiques.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa (impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB) durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020, la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment. El detall d’aquesta metodologia es publica en el Campus Virtual a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix i inclou: 

a) Exercicis i treballs que el professorat proposa a les sessions pràctiques, en què es fan activitats avaluatives que equivalen al 40 % de la nota final de l’assignatura. Per poder optar a aquesta via d’avaluació és obligatòria l’assistència a classe i el lliurament de totes les pràctiques.

b) Avaluació dels continguts teòrics a partir d’un examen que equival al 60 % de la nota final. Cada docent explica les característiques específiques d’aquest examen.

Perquè la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada computi fent mitjana amb la qualificació obtinguda en l’examen final, cal superar uns continguts mínims a l’examen final i assolir un determinat llindar. La qualificació mínima que s’ha d’obtenir a l’examen final és de 3,5 (sobre 10).

Reavaluació

Els continguts i procediment de l’examen de reavaluació es regeixen pels mateixos criteris que les proves d’avaluació única.

 

Avaluació única

Els estudiants que no participin en la primera sessió pràctica avaluativa d’avaluació continuada es considera que han renunciat a aquest tipus d’avaluació i s’entén que, per defecte, van a avaluació única.

L’avaluació única consisteix en un examen final, que computa el 100 % de la nota final de l’assignatura.

Reavaluació

Els continguts i procediment de l’examen de reavaluació es regeixen pels mateixos criteris que les proves d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAIRÓ G., FRANQUESA R., MAESTRO I., MARTÍ X., PALACIOS, J.C. (2018) Economia Mundial. Desconstruint el capitalisme global, Edicions UB.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2020)  Enllaç

MARTÍNEZ PEINADO, J. i SÁNCHEZ TABARÉS, R. (2007) El futuro imposible del capitalismo. Ensayos en memoria de J.M Vidal Villa, Icaria

Catàleg UB  Enllaç

ARRIZABALO, X. (2014) Capitalismo y Economía Mundial, IME 

Catàleg UB  Enllaç

HUSSON, M. (2013) El capitalismo en 10 lecciones, Viento Sur y La oveja roja. 

Catàleg UB  Enllaç

TUGORES, J. (2010) Crisis, lecciones aprendidas... o no, Marcial Pons

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍNEZ PEINADO, J. (1999) El capitalismo global, Icaria editorial.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Articles i altre material que el professor o professora faciliti al llarg del curs.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures durant gran part del primer semestre i la totalitat del segon semestre del curs 2019-2020  la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica alguns elements del pla docent inicial.
Durant el primer semestre la docència es va impartir majoritàriament de manera online i es va acordar que els exàmens del primer semestre de tots els grups d’Entorn Econòmic Mundial es realitzarien en format online. 

Durant el segon semestre es confirma que la docència es manté a distància, motiu pel qual s’adapten també la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, quedant de la següent manera: 

Metodologia i activitats formatives alternatives:

Les classes s’impartiran a distància.

Les activitats pràctiques, sobre les tres lectures proposades, seran realitzades pels/les alumnes a casa (amb un temps mínim de preparació de dues setmanes) i que hauran de penjar en una tasca del campus virtual, que inclourà també l’enunciat de l’activitat.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

AVALUACIÓ CONTINUADA

Tant els percentatges previstos inicialment (40% de la nota basat en les activitats d’avaluació continuada i 60% de la nota basat en la prova de síntesi) com el requeriment de nota mínima a la prova de síntesi (3,5) es mantenen iguals.

AVALUACIÓ ÚNICA  

Els alumnes realitzaran un examen consistent en preguntes a desenvolupar. En cas que l’examen s’hagi de realitzar per via no presencial serà en format qüestionari amb respostes a redactar sobre els continguts impartits, que constarà de quatre preguntes (diferents per cada examen) i que hauran de resoldre en un temps d’una hora. Aquells/es alumnes que no disposin d’una bona connexió a internet tindran l’oportunitat de realitzar un examen oral via Skype (per ordinador o mòbil). Aquesta prova oral s’haurà de realitzar el mateix dia que l’examen tipus test i s’haurà de comunicar al professor amb una antelació mínima d’un dia.

REAVALUACIÓ

L’examen de reavaluació es regirà per les mateixes condicions que l’avaluació única descrita en l’apartat anterior.