Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts d'Informació en Contextos d'Especialitat

Codi de l'assignatura: 364357

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Amadeu Pons i Serra

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Recuperació d’informació i Fonts d’informació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'identificar i avaluar fonts i recursos d'informació, i habilitats de recerca i recuperació de la informació que permetin d'obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d'informació i de resolució de problemes.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els tipus de fonts d’informació propis d’àmbits especialitzats.

 

• Conèixer els agents que intervenen en la producció i distribució de les fonts d’informació.

 

Referits a habilitats, destreses

• Detectar i saber interpretar les necessitats informatives dels usuaris reals i potencials i el seu comportament d’informació.

 

• Distingir la utilitat de diferents fonts d’informació d’acord amb necessitats d’informació especialitzades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la informació i la documentació en ciència i tecnologia

1.1. Els usuaris especialitzats: característiques i necessitats

1.2. La informació i la documentació científica i tècnica

2. Fonts generals sobre ciència i tecnologia

3. Fonts sobre medicina, química i farmàcia

4. Normes i patents

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat disposa de material de lectura i exercicis, activitats i eines d’avaluació i autoavaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació amb els companys i amb el professor. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que n’explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar-ne els conceptes i competències, i també d’un cronograma de treball orientatiu.

Cal assistir a vuit hores de sessions presencials, que inclouen un mínim d’una hora de tutoria de seguiment i un mínim de dues hores d’avaluació final, en el període establert al calendari de sessions presencials de l’assignatura.

Les sessions presencials són de diversos tipus, per exemple: elaboració i correcció de pràctiques, treballs en grup, presentacions orals o seminaris.

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums del Campus Virtual i les tutories acadèmiques que es poden demanar al professorat en el seu horari d’atenció a l’estudiant durant tot el semestre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es compon de quatre parts: tres exercicis individuals (30 %), un treball de curs en grup (40 %), un examen (20 %) i un seguit d’activitats diverses (10 %).

  • Els exercicis es refereixen als temes 2, 3 i 4, i consisteixen en la resolució de problemes d’informació. S’han de lliurar al final dels temes corresponents.
  • El treball se centra en una matèria especialitzada, d’acord amb les línies proposades pel professor, i s’ha de lliurar com a màxim el mateix dia de l’examen (en la data que estableix el calendari d’exàmens).
  • Per superar l’assignatura cal assistir al 80 % de les classes presencials i aprovar el treball, l’examen i la mitjana dels exercicis.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en tres exercicis individuals (30 %), un treball individual seguint les instruccions del professor (40 %) i un examen (30 %). Tots els instruments d’avaluació es lliuren el mateix dia de l’examen.

Per superar l’assignatura cal assistir al 80 % de les classes presencials i aprovar els tres elements de qualificació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adams, Stephen R. Information sources in patents. 3rd compl. rev. ed. Berlin: De Gruyter Saur, cop. 2012. XXIII, 333 p. (Guides to information sources). ISBN 978-3-11-023511-1.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Baykoucheva, Svetla. Managing scientific information and research data. Oxford: Chandos, 2015. 150 p. (Chandos information professional series). ISBN 978-0-08100-195-0.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Cueva Martín, Alejandro de la; Aleixandre Benavent, Rafael; Rodríguez i Gairín, Josep Manuel. Fonts d’informació en ciències de la salut. Valencia: Universitat de València, 2001. 212 p. (Educació. Materials; 48). ISBN 84-370-5145-2.  

 

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Documentació química. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1997. v, 141 p. (Textos docents; 114). ISBN 84-89829-92-6.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Huber, Jeffrey T.; Swogger, Susan (eds.). Introduction to reference sources in the health sciences. 6th ed. Chicago: Neal-Schuman: American Library Association, [2014]. xx, 468 p. (Medical Library Association guides). ISBN 978-0-8389-1184-6.

Maizell, Robert E. How to find chemical information: a guide for practicing chemists, educators, and students. 3rd ed. New York [etc.]: Wiley, cop. 1998. XXIII, 515 p. ISBN 0-47112-579-2. 

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Text electrònic

Blázquez Ochando, Manuel. Fuentes de información especializadas [en línia]: aspectos prácticos y teóricos. Madrid: mblazquez.es, 2015. 112 p. (Libros y manuales de la Documentación; 6). <http://mblazquez.es/wp-content/uploads/ebook-mbo-fuentes-especializadas.pdf>. [Consulta: 9 set. 2020]. ISBN 978-84-608-4433-4.

Accés lliure  Enllaç