Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractament del Material Audiovisual

Codi de l'assignatura: 364362

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Sara Guastevi Olives

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10,5

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

1,5

Treball tutelat/dirigit

84

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Bases de Dades; Metadades, i Catalogació i Indexació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents que permetin de constituir fons o col·leccions de documents de diferents suports i naturalesa.

   -

Capacitat d'utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, el desenvolupament i l'explotació de sistemes d'informació, i la transformació de formats digitals.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

   -

Capacitat de definir criteris i d'aplicar les tècniques, les normatives i altres instruments utilitzats en l'estructuració, la descripció i la representació de fons d'arxius i de col'leccions de documents, i facilitar l'explotació de la informació emmagatzemada mitjançant el subministrament de productes i serveis documentals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprofundir en l’anàlisi documental formal i de contingut, aplicant-ne els criteris i normatives a materials audiovisuals.

 

Conèixer a fons les característiques i el valor informatiu dels diferents tipus de material que hi pot haver en una col·lecció bibliogràfica.

 

Treballar tècniques d’anàlisi i representació de contingut d’imatges, tant fixes com en moviment.

 

Treballar amb tècniques d’extracció automàtica de metadades en materials audiovisuals.

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar els elements d’informació que caracteritzen un document audiovisual i representar-los en un sistema de descripció estàndard.

 

Aplicar les tècniques d’anàlisi i representació de contingut, amb diferents tipus d’eines i llenguatges.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els documents audiovisuals

1.1. El valor del patrimoni audiovisual

1.2. Tipologies de documents i evolució dels suports

1.3. Contextos d’ús de la imatge i el so

1.4. Preservació i digitalització del patrimoni audiovisual

2. Gestió de la documentació audiovisual

2.1. Ingesta i registre, visionament, nivells d’arxiu

2.2. Criteris de selecció

2.3. Anàlisi documental

2.4. Cerca i recuperació d’informació

2.5. Drets, ús i explotació del material audiovisual

3. Fonts per a la producció audiovisual

3.1. Banc d’imatges i de sons

3.2. Fonts audiovisuals en televisió: producció pròpia i producció aliena

3.3. Fonts d’informació per a produccions audiovisuals

4. Descripció formal i accés

4.1. Esquemes de metadades

4.2. Descripció formal de materials

4.3. Punts d’accés

5. Anàlisi de contingut

5.1. Elements de descripció i recuperació en productes audiovisuals: matèria, gènere i forma

5.2. Descripció del contingut de la imatge fixa i en moviment

5.3. Imatge documental i imatge artística: iconografia i nivells de descripció

5.4. Tècniques d’extracció automàtica de metadades

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’alumnat disposa de material de lectura i exercicis, activitats i eines d’avaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació amb els companys i amb el professorat. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i competències, i també d’un cronograma de treball orientatiu.
 

L’alumnat ha d’assistir a setze hores d’activitats docents, que inclouen un mínim de dues hores de tutoria de seguiment i un mínim d’una hora d’avaluació final, en el període establert al calendari de sessions de l’assignatura.

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums de dubtes del Campus Virtual (un de general i un per a cada unitat temàtica) i les tutories acadèmiques (que poden ser presencials o virtuals) i que es poden demanar al professorat en el seu horari d’atenció a l’estudiant durant tot el semestre.


Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID 19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es compon de diverses activitats: un treball de curs (50 %), una prova de validació (10 %) i un examen teòric (40 %).

L’avaluació continuada es compon de diverses activitats: dos treballs de curs (un treball teòrico-descriptiu 50 % + un treball pràctic 40%), exercicis i participació (10 %). 


Els treballs són individuals. S’han de lliurar al final del curs, el dia de la prova final (establert al calendari d’exàmens).    

El treball no s’avalua si no s’ha fet un mínim d’una tutoria (ja sigui presencial, virtual o per correu-e), que s’establirà amb la professora al llarg del curs. Les tutories formen part de l’avaluació.

Els treballs no poden reavaluar-se. Si els treball de curs no es lliura, la qualificació final de l’assignatura és de no presentat. 

Treball teòrico-descriptiu: és un treball que promou l’anàlisi i descripció d’una diversitat de documents audiovisuals, així com l’anàlisi de bancs d’imatges i els seus continguts.

Treball pràctic: és un treball on es crearà un vídeo breu, es descriurà un tema de l’assignatura i, a partir d’aquest, es podran veure tots els processos i elements que cal tenir en compte tant per a fer-lo com per a descriure’l.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a secretaria durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals des de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en un examen, amb una part pràctica i una de teòrica. Per superar l’assignatura, cal aprovar-lo amb una nota igual o superior a 5.

Només es poden reavaluar les proves amb qualificacions entre 4 i 4,9. Si no es fa l’examen la qualificació final de l’assignatura és no presentat.

Aquesta prova o examen es podrà fer en línia (ja s’establirà el procediment, podria ser un examen oral) si no es pogués fer presencialment.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Caldera-Serrano, Jorge; Arranz-Escacha, Pilar. Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 114 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 13). ISBN 978-84-9029-982-1.

Catàleg UB  Enllaç

The Cambridge Companion to recorded music. Cambridge: Cambridge University Press, cop. 2009. 359 p. (Cambridge companions to music). ISBN 978-0-521-68461-3.

Catàleg PUC  Enllaç

Caridad Sebastián, Mercedes [et al.]. Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el entorno digital. Madrid: Síntesis, 2011. 231 p. (Comunicación audiovisual (Síntesis); 11). ISBN 978-84-9756-746-6.

Catàleg UB  Enllaç

Cuadra, Elena de la. Documentación cinematográfica: roles y fuentes del documentalista en el cine. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 101 p. (Profesional de la información (Editorial UOC); 19). ISBN 978-84-9029-773-5.

Catàleg UB  Enllaç

Giménez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. Gijón: Trea, 2007. 216 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 171). ISBN 978-84-9704-320-5.

Catàleg UB  Enllaç

López de Solís, Iris. El film researcher. Barcelona: Editorial UOC, 2013. 116 p. (Profesional de la información(Editorial UOC); 13). ISBN: 978-84-9029-933-3.

Catàleg UB  Enllaç

Royan, Bruce; Cremer, Monika. Directrices para materiales audiovisuales y multimedia en bibliotecas y otras instituciones. The Hague: IFLA Headquarters, cop. 2004. 24 p. (IFLA Professionals reports; 84). ISBN 907-09-1699-1.

Catàleg UB   Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Pàgina web

Edmonson, Ray. Filosofía y principios de los archivos audiovisuales. [S.l.] : Organización de las Naciones Unidas Para la Educación , la Ciencia y la Cultura, 2004.<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477s.pdf>. [Consulta: 7 juliol 2017].

The moving image genre-form guide [en línia]: moving image genre list. Washington, D.C.: The Library of Congress. Motion Picture, Broadcasting & Recorded Sound Division, 1998. <http://www.loc.gov/rr/mopic/miggen.html>. [Consulta: 13 juliol 2017].

Catàleg UB  Enllaç