Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metadades Especialitzades

Codi de l'assignatura: 364366

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Miguel Angel Centelles Velilla

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Disseny de Sistemes de Recuperaci¿, i Sistemes de Gesti¿ Automatitzada II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents que permetin de constituir fons o col·leccions de documents de diferents suports i naturalesa.

   -

Capacitat d'utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, el desenvolupament i l'explotació de sistemes d'informació, i la transformació de formats digitals.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

   -

Capacitat de definir criteris i d'aplicar les tècniques, les normatives i altres instruments utilitzats en l'estructuració, la descripció i la representació de fons d'arxius i de col'leccions de documents, i facilitar l'explotació de la informació emmagatzemada mitjançant el subministrament de productes i serveis documentals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els diferents tipus de metadades a partir de diferents criteris de classificació i les fonts d’informació per treballar-hi.

 

Conèixer el paper de les metadades en el web semàntic i el model de dades RDF.

 

Conèixer i saber aplicar esquemes de metadades orientades a la descripció de recursos d’informació, amb atenció especial a Schema.org com a referent internacional.

 

Conèixer i saber aplicar els esquemes de metadades orientades a l’administració de recursos d’informació, amb atenció especial a MIX, EXIF, XMP i PREMIS com a referents internacionals.

 

Conèixer i saber aplicar els esquemes de metadades orientades a l’empaquetament d’objectes digitals, amb atenció especial a METS com a referent internacional.

 

Conèixer la problemàtica i les solucions de la interoperabilitat de les metadades en el nivell dels esquemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estàndards de metadades: criteris de classificació i recursos d’informació

2. Metadades en el context del web de dades i el web semàntic. El model Resource Description Framework (RDF)

3. Normes de metadades descriptives. Dades estructurades i Schema.org. Metadades per a Google Scholar

4. Normes de metadades administratives

4.1. Normes de metadades tècniques. ANSI/NISO Z39.87 i Metadata for Images in XML (MIX). Normes de metadades incrustades: Exchangeable image file format for digital still cameras (Exif) i Extensible Metadata Platform (XMP)

4.2. Normes de metadades de preservació. Preservation Metadata Implementation Strategies (PREMIS)

5. Normes de metadades per empaquetar objectes digitals (wrappers). Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat disposa de material de lectura, activitats pensades per treballar amb el material, activitats i eines d’avaluació i autoavaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació, amb els companys i amb el professorat. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i competències de la unitat, com també d’un cronograma de treball orientatiu.

L’alumnat ha d’assistir a vuit hores de sessions presencials, que inclouen un mínim d’una hora de tutoria de seguiment i un mínim de dues hores d’avaluació final, en el període establert al calendari de sessions presencials de l’assignatura.

Les sessions presencials són de tres tipus: elaboració i correcció de pràctiques, treball en grup i presentacions orals.

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums de dubtes del Campus (un de general i un per a cada unitat temàtica) i les tutories acadèmiques que es poden demanar al professorat en l’horari d’atenció a l’alumne durant tot el semestre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en dos exercicis, cada un dels quals té un valor del 50 % sobre la qualificació final. El primer exercici s’ha de lliurar durant la primera part del quadrimestre i el segon exercici s’ha de lliurar la data assignada per a l’examen d’avaluació continuada. Tots dos exercicis s’han d’elaborar individualment. Per superar l’assignatura, s’han d’aprovar tots dos amb una nota igual o superior a cinc.

 

Procediment i criteris de reavaluació

Es poden reavaluar els exercicis que, en el període d’avaluació ordinària, han estat qualificats amb una nota entre 3,00 i 4,99 (entre 3 i 4,9).

Per optar a la reavaluació d’un o dos exercicis, cal haver presentat tots dos en el termini establert en l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en el lliurament conjunt dels dos exercicis indicats en l’avaluació continuada, i la realització d’una prova de validació. Cada un dels dos exercici té un valor del 40 % en la qualificació final, mentre que la prova de validació té un valor del 20 %. Tots els elements de l’avaluació són individuals.

Per superar l’assignatura, s’han d’aprovar cada un dels elements amb una nota igual o superior a 5.

 

Procediment i criteris de reavaluació

Es poden reavaluar els elements d’avaluació que s’hagin qualificat amb una nota entre 3,00 i 4,99 (entre 3 i 4,9).

Per poder-se qualificar, s’han de presentar els tres elements d’avaluació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baca, Murtha (ed.). Introduction to metadata. 2nd ed. Los Angeles, Calif.: Getty Research Institute, 2008. VI, 80 p. ISBN 978-0-89236-896-9.

Catàleg UB  Enllaç
Disponible també en línia  Enllaç

Foulonneau, Muriel; Riley; Jenn. Metadata for digital resources: implementation, systems design and interoperability. Oxford: Chandos, 2008. XVI, 203 p. (Chandos information professional series). ISBN 978-1-84334-301-1.

Catàleg UB  Enllaç

Hider, Philip. Information resource description: creating and managing metadata. London: Facet, 2012. XIX, 220 p. ISBN: 9781856046671.

Catàleg UB  Enllaç

Lubas, Rebecca L.; Jackson, Amy S.; Schneider, Ingrid. The metadata manual: a practical workbook. Oxford: Chandos Publishing, 2013. 216 p. (Chandos information professional series). ISBN: 9781843347293. 

Catàleg UB  Enllaç

Miller, Steven J. Metadata for digital collections: a how-to-do-it manual. New York: Neal-Schuman Publishers, cop. 2011. XXIII, 343 p. (How-to-do-it manuals for libraries; 179). ISBN 978-1-55570-746-0.

Catàleg UB  Enllaç

Wootton, Cliff. Developing quality metadata: building innovative tools and workflow solutions. Amsterdam [etc.]: Elsevier Focal Press, cop. 2007. XIV, 530 p. ISBN 978-0-240-80869-7.

Catàleg UB  Enllaç

Zeng, Marcia Lei; Qin, Jian. Metadata. London: Facet Publishing, [2016]. Second edition, 555 p. ISBN 978-1-78330-052-5.

Catàleg UB  Enllaç

Norma

Data dictionary: technical metadata for digital still images: ANSI/NISO Z39.87-2006 (R2017). Bethesda, Maryland: NISO Press, 2017. <https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/17937/ANSI-NISO%20Z39.87-2006%20(R2017),%20Data%20Dictionary%20-%20Technical%20Metadata%20for%20Digital%20Still%20Images.pdf>.  [Consulta: 14 de juliol de 2019].

Exchangeable image file format for digital still cameras: Exif. Version 2.31. Camera & Imaging Products Association: Japan Electronics and Information Technology Industries Association, 2016. <http://www.cipa.jp/std/documents/e/DC-008-Translation-2016-E.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

Metadata encoding and transmission standard: primer and reference manual. Version 1.6 Revised 2010. Digital Library Federation. <http://www.loc.gov/standards/mets/METSPrimer.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0. PREMIS Editorial Committee, 2015. <http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

XMP specification [en línia]. Part 1: Data model, serialization, and core properties. Adobe Systems, 2012. <http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/xmp/pdfs/XMP%20SDK%20Release%20cc-2014-12/XMPSpecificationPart1.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

XMP specification [en línia]. Part 2: Additional properties. Adobe Systems, 2014. <http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/xmp/pdfs/XMP%20SDK%20Release%20cc-2014-12/XMPSpecificationPart2.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

XMP specification [en línia]. Part 3: Storage in files. Adobe Systems, 2014. <http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/xmp/pdfs/XMP%20SDK%20Release%20cc-2014-12/XMPSpecificationPart3.pdf>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

Capítol

Gilliland, A. J. “Setting the Stage”. En M. Baca (ed.). Introduction to metadata. 3a ed.. Los Angeles: Getty Research Institute, 2016. <http://www.getty.edu/publications/intrometadata/setting-the-stage>. [Consulta: 14 de juliol de 2019].

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: S’han passat les sessions presencials a sessions síncrones, intentant mantenir la mateixa estructura i desenvolupament de les sessions presencials. Atès que Metadades és una assignatura semipresencial, el pas ha estat relativament senzill.

No s’han modificat les activitats formatives. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Sense canvis.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.