Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Àrab Modern I

Codi de l'assignatura: 365973

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Capacitat per analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’alfabet àrab i la fonologia àrabs per tal d’iniciar-se en la lectoescriptura.

— Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua àrab.

— Comprendre i adquirir els fonaments de morfosintaxi referents al nom i la frase nominal, així com al verb en la forma bàsica i la frase verbal.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura i la lectura de textos senzills.

— Entrar en contacte amb el lèxic i les expressions de la llengua àrab.

— Ser capaç de llegir i comprendre textos senzills.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonètica i ortografia

*  1.1.  Fonemes i grafemes consonàntics
1.2. Fonemes i grafemes vocàlics
1.3. Grafemes auxiliars
1.4. Signes de puntuació
1.5. Xifres i abjad  (1-10)

2. Morfologia nominal

*  2.1. Arrel i esquema
2.2. Pronoms personals
2.3. Qualificadors
2.4. Flexió nominal: gènere, nombre, declinació i determinació (article i annexió)

3. Morfologia verbal regular

*  3.1. Aspecte i temps
3.2. Conjugació amb sufixos (perfectiu): forma bàsica
3.3. Conjugació amb prefixos i sufixos (imperfectiu): forma bàsica

4. Partícules

*  4.1. Preposicions, adverbis, conjuncions i interjeccions

5. Sintaxi

*  5.1. Frase verbal i frase nominal atributiva (incoatiu i enunciatiu)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant s’endinsa en el coneixement de la llengua seguint una ordenació didàctica. Els blocs temàtics es presenten d’una manera senzilla, clara i pràctica. L’estudi es complementa amb exercicis en parelles i en petits grups amb la tutorització del professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procediment de l’avaluació continuada té en compte els aspectes següents:

— Exercicis pràctics que es duen a terme al llarg del quadrimestre (10 %).

— Tres proves escrites: la primera, a començaments d’abril (20 %); la segona, a finals de maig (30 %), i la tercera, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %).

 

Avaluació única

En cas que algun estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en una prova escrita amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ammar, S. & Dichy, J. (1999). Bescherelle. Les verbes arabes, Paris, Hatier

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1904450*  Enllaç

Calvo, E., Comes, M., Forcada, M, Puig, R.: Introducció a la llengua àrab, Publicacions UB, Textos docents 196, Barcelona, 2000. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1464203*  Enllaç

Haywood, D.A.; Nahmad, H.M.: Nueva Gramática Árabe, Coloquio, 1992 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1487419*  Enllaç

Salih, W. : Curso práctico de lengua árabe, vols. 1 y 2, Ibersaf, Madrid, 2003 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1739517*  Enllaç

Aguilar, V., Manzano, M. A., Zanón Bayón, J. (2010): Alatul. Iniciación a la lengua árabe. A1.1, Barcelona, Herder

Cowan, D. (1998): Gramática de la lengua árabe moderna, Madrid, Cátedra

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1737642?lang=cat  Enllaç

Deheuvels, L. W. (1996): Manuel d’arabe moderne, París, Langues & Monde.

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?Deheuvels++Manuel+d%27arabe+moderne+&searchscope=1&SORT=D  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Docència presencial i no presencial.