Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Modern I

Codi de l'assignatura: 365981

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Teresa Calders Artis

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la fonètica i la fonologia fonamentals de l’hebreu.

— Ser capaç d’entendre els segments orals senzills i també de conversar a un nivell elemental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descripció metòdica, racional i sistemàtica del verb hebreu

2. Noms

3. Adjectius

4. Partícules

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’aprofundeixen els coneixements i les habilitats de l’assignatura a partir de la lectura de textos en escriptura cursiva i quadrada, l’elaboració d’exercicis d’escriptura cursiva, i la comunicació oral i escrita en hebreu modern amb oracions senzilles. A les classes s’utilitza material audiovisual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és continuada i té en compte els aspectes següents:

— L’assistència a classe i la participació de l’estudiant en la resolució dels exercicis plantejats a l’aula (30 % de la nota final).

— Diverses proves parcials que es duen a terme al llarg del curs (30 %). La quantitat de proves pot variar en funció de la quantitat d’alumnes i la seva periodicitat es fixa al començament del curs.

— Una prova final en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %). 

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar-hi es distribueixen a classe i pel Campus Virtual.