Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Debats Actuals en Literatura Comparada

Codi de l'assignatura: 566554

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispąnica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Habilitat en l’ús dels recursos bibliogràfics.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura presentarà les reflexions sobre la internacionalitat literària en el marc dels debats comparatístics desenvolupats en el tombant del segle XX i la primera dècada del XXI. Es revisaran nocions i categories crítiques com ara globalització, mundialització, post-nacional, etc., en allò que tenen de reaparició explícita o dissimulada, intel·ligent, banal o naïf, del cosmopolitisme, de l’universalisme i de la idea de Weltliteratur, però també en tant que debats que sorgeixen i es desenvolupen de manera independent, però inter-relacionada, des de diverses perspectives, en el context d’una vigència del paradigma de les literatures nacionals, al costat d’altres formes de relació entre literatura i identitat.

 

Referits a actituds, valors i normes

Es donarà especial importància a la necessitat de repensar la idea de literatura europea des de 1989, replantejar l’encaix entre les grans literatures —tradicionalment predominants en la seva definició— i la resta de les literatures d’Europa i occidentals, que cada cop fan més necessària una revisió de la definició mateixa de literatura europea. En aquest darrer sentit, es realitzarà una comparació entre la aportació que pot fer la literatura catalana a aquest debat teòric i comparatístic i les aportacions realitzades des de contextos semblants, tant a Europa com a Amèrica.

 

 

Blocs temątics

 

1. La internacionalització literąria: un debat polķtic, teņric i comparatķstic.

*  Edward Said i la teoria ambulant. Pierre Bourdieu i les condicions socials de la circulació internacional de les idees. La internacional dels intel·lectuals: propostes i debats o precs i preguntes.

2. Condicions i lķmits de La République mondiale des lettres: oportunitat, difusió i respostes a la proposta de Pascale Casanova.

*  ¿Europa o Occident? Asimetries: França i fora de França. el debat a la New Left Review, Franco Moretti, respostes des d’Amèrica Llatina.

3. El gir geogrąfic en la Literatura Comparada. La interliterarietat després de Dyoniz Durisin.

4. La literatura europea.

*  Perspectiva d’una tradició i necessitat del reconeixement de la pluralitat d’aquesta tradició. Claudio Magris, Milan Kundera, Jorge Semprún.

5. Literatura menor: conceptes i perspectives.

*  El difícil encaix europeu entre les grans literatures i les literatures de menor difusió en el marc de la literatura europea.

6. Cruļlles d’Europa.

*  El cas belga, el cas suís, el cas escandinau, el món ex- (ex-Iugoslàvia, exblocs, etc). Possibilitats d’una Història comparada de les literatures de la península ibèrica. El cas català ¿una singularitat?

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura desenvoluparą els eixos conceptuals presentats als blocs temątics, a través de diverses lectures que serąn comentades durant el curs:

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treball monogràfic sobre un dels temes tractats durant el curs, a partir de la presentació a debat en el seminari d’un dels textos comentats.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abuín, Anxo & Anxo Tarrío (eds): Bases Metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da península ibérica, Compostela, U.S.C., 2004.   EnllaƧ

Bonnefoy, Yves; et. alii: Identité littéraire de l’Europe, París, P.U.F., 2000.  EnllaƧ

Casanova, Pascale: La République mondiale des Lettres, París, Seuil, 1999.   EnllaƧ

Damrosch, David: What is World Literature?, Princeton, Princeton UP., 2003.   EnllaƧ

Didier, Béatrice: Précis de littérature européene, París, P.U.F., 2002.   EnllaƧ

Durisin, Dionyz: Communautés interlittéraires specifiques. vol. 6. Notions et principes, Institut de Littérature Mondiale, Academie Slovaque des Sciences/Bratislava, 1993.

Fraisse, Luc (ed.): Pour unes esthétique de la littérature mineure, París, Honoré Champion, 2000.   EnllaƧ

Kundera, Milan: Le Rideau, París, Gallimard, 2005.   EnllaƧ

Leerssen Joep; Syndram, Karl Ulrich: Europa Provincia Mundi: Essays in Comparative Literature and European Studies, Amsterdam, Rodopi, 1992.   EnllaƧ

Matvéjevic, Pedrag: El Mediterraneo y Europa, València, Pre-Textos, 2006.   EnllaƧ

Prendergast, Christopher (ed.): Debating World Literature, Londres i Nova York, Verso, 2004. (Articles de la New Left Review, Moretti, Apter, Anderson, etc.)   EnllaƧ

Pradeau, Cristophe, Samoyault, Tiphanie (dirs.): Où est la littérature mondiale? París, Presses Universitaires de Vicennes, 2005.   EnllaƧ

Said, Edward W. (1984): The World, the Text, and the Critic, Londres, Faber, 1984.   EnllaƧ

Sánchez-Prado, Ignacio M. (ed.), América Latina en la Literatura Mundial, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, University of Pittsburgh, 2006.   EnllaƧ

Saussy, Haun (ed.): Comparative Literature in an Age of Globalisation, Baltimore, John Hopkins U.P., 2006.   EnllaƧ

Sapiro, Gisèle (ed.): L’Espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation XIXe-XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2009.   EnllaƧ

Schmeling, Manfred (ed.) (1995): Weltliteratur heute, Würzburg, Könnigshausen und Neumann.  EnllaƧ

Semprún, Jorge: Pensar en Europa, Barcelona, Tusquets, 2006   EnllaƧ

Szávai, Janos (Dir.): Problématique de la littérature européenne, Cahiers de la Nouvelle Europe, 4/2005, París, L’Harmatan, 2005.   EnllaƧ

Capķtol

Jurt, Joseph: «El concepto de campo literario y la internacionalización de la literatura», (1998) trad. cast. de María José Calvo en Romero, Dolores (ed.): Naciones literarias, Barcelona, Anthropos, 2006.

Lambert, José: «L’Eternelle question des frontières: literatures nationales et systèmes littéraires», en Angelot, et alii: (eds.): Langue, dialecte, littérature. Etudes romanes à la mémoire de Hugo Plomteux, Lovaina, Leuven U. P.   EnllaƧ

Szávai, János: «Pour une littérature qui ne se limite pas à celle des “langues courantes”», en: Didier, Béatrice: Précis de littérature européene, pp. 185-ss.   EnllaƧ

Revista

Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 145, desembre de 2002: La Circulation internationale des idées; Comparative Literature Studies; n. 41, 2004: Globalization and World Literature; Neohelicon, n. XXVIII, 1, 2001 (Literatura comparada i globalització)

Article

Bourdieu, Pierre: «Pour une internationale des intellectuels», Politis. 1, 1991.

Bourdieu, Pierre: «Existe-t-il une littérature belgue?», Études de lettres, n. 4, Laussane, octubre, 1985.

Jusdanis, Gregory: «The importance of being Minor», Journal of Modern Greek Studies, n. 8, 1990.

Krysinski, Wladimir: «La Literatura Comparada y el problema de Centroeuropa: discurso literario, memoria cultural, valores», trad. cast. Revista de Occidente, n. 278-279, 2004.

Magris, Claudio: «Abbiamo bisogno d’un nemico comune?», Neohelicon, xxix, 2002.