Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tendčncies en l'Hermenčutica Contemporąnia

Codi de l'assignatura: 566555

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispąnica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Habilitat en l’ús dels recursos bibliogràfics.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu del curs és doble: d’una banda, conèixer els diferents enfocaments dels debats actuals sobre hermenèutica; i, d’altra banda, aprofundir en els problemes concrets de la pràctica exegètica del text literari des de la perspectiva dels debats i el desenvolupament de l’hermenèutica contemporània.

 

 

Blocs temątics

 

1. Continguts i pla per al seu desenvolupament

*   

L’assignatura es centra en la figura i l’obra de Peter Szondi (1929-1971). Just després de l’aparició, l’any 1960, de la que és considerada l’obra cabdal de l’hermenèutica filosòfica del segle XX, Veritat i mètode de Hans-Georg Gadamer, Szondi va formular el seu projecte d’una hermenèutica material, d’una hermenèutica que tornés a tenir present l’especificitat de l’objecte literari, així com també el lloc històric concret tant de l’obra com de l’intèrpret, i que no es limités – com ho feia l’hermenèutica filosòfica – a reflexionar sobre la historicitat i l’acte de la comprensió de forma abstracta i general. La proposta d’una hermenèutica material de Szondi parteix d’una reconstrucció de la història de l’hermenèutica que ha estat determinant per a les posteriors discussions sobre hermenèutica i constitueix encara ara el punt de partida del debat sobre el sentit i la interpretació en l’àmbit dels estudis literaris. L’actualitat del pensament d’Schleiermacher, el redescobriment de les oblidades hermenèutiques il·lustrades i les aportacions del primer romanticisme alemany, i el diàleg amb la tradició dialèctica (tant amb Hegel com amb els seus hereus del segle XX: Lukács, Benjamin i Adorno) constitueixen tres eixos centrals de l’obra de Szondi que seran tractats durant el curs, sense oblidar la seva pròpia pràctica exegètica especialment interessada pel gènere dramàtic i per la poesia moderna.

  

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  

Treball monogràfic sobre un dels temes tractats durant el curs (90% de la nota) del qual es presentarà prèviament un esbós o projecte (10% de la nota).