Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Investigació de Mercats Aplicada

Codi de l'assignatura: 568315

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jordi Aymerich I Martinez

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

— Haver cursat assignatures sobre investigació de mercats de primer i segon nivell (Investigació de Mercats I i II són imprescindibles). També es recomana haver cursat Màrqueting Qualitatiu i Màrqueting Quantitatiu, tot i que no són tan imprescindibles, sinó més aviat complementàries. L’alumnat que les hagi cursades té més facilitat a l’hora de fer investigació de mercats aplicada.

— Les assignatures Direcció Comercial o Mercadotècnia I i II complementen i ajuden molt en la fase final de l’assignatura.

— Estadística I i II també haurien de ser quasi fonamentals. Informàtica Aplicada a la Investigació de Mercats també és una de les assignatures clau per desenvolupar amb èxit l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting.

 

— Capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional.

 

— Capacitat per prendre decisions economicoempresarials tenint en compte la situació econòmica.

 

— Capacitat per integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats, d’una manera rendible i efectiva, a l’empresa o altres organitzacions.

 

— Habilitat per treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d’investigació científica, i amb les eines informàtiques pròpies del màrqueting.

 

— Capacitat per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb el màrqueting i la investigació de mercats.

 

— Capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes, i buscar i integrar coneixements i actituds.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de la investigació de mercats a la vegada que una visió analítica de tot el procés. Per aconseguir-ho, l’estudiant ha de:

— Conèixer i determinar la importància de totes les fonts d’informació del mercat.

— Comprendre la importància de cada tècnica d’investigació de mercats per saber triar el moment d’utilització de cadascuna.

— Interioritzar la terminologia de la disciplina i conèixer-ne el significat.

— Interpretar els resultats d’una investigació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’oportunitat o problema de la investigació

*  Entendre com una oportunitat o problema de màrqueting es converteix en una oportunitat o problema d’investigació.

2. La proposta d’investigació

*  Determinar de quina manera l’investigador afronta una proposta real i metòdica d’investigació que solucioni el problema o ofereixi una oportunitat per investigar.

3. La recollida d’informació

*  Experimentar amb el treball de camp i apuntalar els conceptes ja apresos amb la pràctica rigorosa d’obtenció d’informació.

4. Tractament i anàlisi de les dades

*  Posar en pràctica tots els mètodes que estiguin al nostre abast i ja apresos per analitzar els resultats obtinguts en la fase de treball de camp.

5. Elaboració de resultats finals i interpretació

*  Amb l’anàlisi aconseguida a la fase anterior, interpretar els resultats i elaborar el document final.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat formativa consisteix tant en classes teòriques com en classes teoricopràctiques, així com en altres tipus de treballs.

— A les classes presencials teòriques el professor explica el contingut teòric de l’assignatura, dona exemples il·lustratius i resol problemes que ajudin a consolidar els diferents conceptes introduïts. A les classes presencials pràctiques, l’estudiant ha de resoldre problemes, individualment o en grups reduïts, amb la tutorització del professor, que potencia la discussió i argumentació de les solucions. Els estudiants poden exposar-ne la resolució o bé lliurar-la al professor perquè la corregeixi.

— La resta de treballs fan referència al treball tutelat i al treball autònom en què l’estudiant ha de fer, pel seu compte, part de les pràctiques. A vegades, el professorat dirigeix o tutela aquestes pràctiques o exercicis de tipus analític. També  hi ha algunes pràctiques d’exposició totalment presencials.

Principalment la metodologia consisteix en:

— Classes magistrals.
— Classes expositives.
— Exercicis pràctics a les aules tradicionals i a les d’informàtica.
— Activitats d’aplicació (mètode del cas).
— Treball escrit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix a elaborar una investigació de mercats completa, però avançant durant el curs en cadascuna de les etapes de què consta, tal com es fa en els casos reals. El mercat i la investigació que s’ha de fer són comuns per a tot l’alumnat. Així doncs, s’han de dur a terme les activitats següents:

— Primera activitat: projecte i proposta del pla d’investigació. Es tracta d’elaborar un projecte d’investigació en què es determinin els objectius de la investigació per resoldre el problema plantejat, determinar la metodologia més adequada, i també el pressupost i el temps necessaris per dur-la a terme. Aspectes que es valoren: treball en equip, defensa d’arguments enfront d’altres propostes i davant el professor, esperit crític cap als companys i capacitat de proposar solucions creatives al problema plantejat. S’avalua com a prova oral, amb una ponderació de 10 punts, i com a prova escrita, amb una ponderació de 10 punts.

— Segona activitat: obtenció d’informació. Segons la metodologia escollida a la primera activitat, s’ha de recollir la informació necessària perquè en l’activitat següent es pugui analitzar tota la informació recollida. Aspectes que es valoren: treball en equip, defensa d’arguments enfront d’altres propostes i davant el professor, esperit crític cap als companys, i capacitat d’organització i d’estructuració de la informació. S’avalua com un lliurament de problemes proposats pel professor, fets en grup o individualment, amb una ponderació de 15 punts.

— Tercera activitat: anàlisis corresponents a la informació obtinguda. Segons la naturalesa de la informació obtinguda a partir de la segona activitat, s’han de fer les anàlisis més adequades a la metodologia escollida. D’aquesta manera s’aprofundeix en l’anàlisi més quantitativa, perquè és més propera a l’escola on s’imparteix. Aspectes que es valoren: treball en equip i esperit crític cap als companys, capacitat de síntesi i capacitat analítica. S’avalua com un lliurament de problemes resolts a les classes presencials pràctiques, amb una ponderació de 25 punts.

— Quarta activitat: informe i presentació de resultats. A partir de les anàlisis fetes a la tercera activitat, s’ensenya a l’alumnat com s’ha de sintetitzar la informació obtinguda en les anàlisis, com s’interpreta i, finalment, com es comuniquen els resultats obtinguts. També es tracta d’introduir l’alumnat en l’assessorament i la generació de recomanacions per solucionar el problema proposat. Aspectes que es valoren: treball en equip, capacitat de síntesi i capacitat analítica, defensa d’arguments, presentació oral, expressió oral i format escrit. S’avalua com a prova oral, amb una ponderació de 15 punts, i com a prova escrita, amb una ponderació de 15 punts.
En aquesta quarta activitat, l’estudiant pot lliurar els esborranys de les anàlisis dutes a termes com a annex de l’informe final. S’avalua com altres activitats susceptibles d’avaluació, amb una ponderació de 10 punts. 

A la convocatòria extraordinària es fa un únic examen en la data oficial amb les mateixes característiques que l’examen únic de la convocatòria ordinària.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen únic en la data oficial. Si l’estudiant tria aquesta modalitat, la nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda en l’examen final. Aquest examen es fa en finalitzar l’assignatura i consta de 40 a 50 preguntes de tipus test i de 3 a 5 preguntes obertes de desenvolupament, en què l’estudiant es pot basar en els apunts de classe i la bibliografia bàsica de l’assignatura (100 % de la nota).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Malhotra, Naresh K. (2010). Marketing research: an applied orientation: global edition. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson Education.

Catàleg UB  Enllaç

Pedret Yebra, Ramón.; Sagnier, Laura; Camp, Francesc (2003). Herramientas para segmentar mercados y posicionar productos: análisis de información cuantitativa en investigación comercial. Barcelona; Bilbao: Deusto.

Catàleg UB  Enllaç

Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica. Autor:   Bienvenido Visauta Vinacua. Editorial: McGraw Hill, D.L. 2010.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

www.esomar.org