Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: CÓlcul NumŔric

Codi de l'assignatura: 568956

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Maria Teresa Costa Cor

Departament: Departament de MatemÓtica Econ˛mica, Financera i Actuarial

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos mÚs amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’Órea d’estudi.

 

— Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— ReconŔixer alguns mŔtodes numŔrics aplicables per resoldre de manera aproximada el cÓlcul de zeros d’una funciˇ, la interpolaciˇ i l’aproximaciˇ de funcions.

 

— Distingir els diferents tipus d’objectes amb quŔ treballa R i les eines de cÓlcul que s’hi poden aplicar.

 

Referits a habilitats, destreses

— Resoldre sistemes d’equacions, aplicar funcions matricials i utilitzar les aplicacions numŔriques del programari R.

 

— Interpretar un organigrama i traduir-lo en un programa de R.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. R com a eina de cÓlcul

1.1. Introducció a l’entorn R

1.1.1. Què és R?
1.1.2. Com funciona R
1.1.3. Packages en R
1.1.4. Ajuda dins del programa

1.2. Objectes en R

1.2.1. Tipus d’objectes
1.2.2. Vectors
1.2.3. Factors
1.2.4. Matrius i arrays
1.2.5. Data frames
1.2.6. Llistes

1.3. Càlcul amb vectors

1.3.1. Selecció d’elements d’un vector
1.3.2. Generació de successions
1.3.3. Generació de nombres aleatoris
1.3.4. Aritmètica vectorial
1.3.5. Altres operacions amb vectors. Producte escalar i producte extern
1.3.6. Funció tapply

1.4. Matrius. Operacions amb matrius

1.4.1. Matrius i arrays. Submatrius
1.4.2. Transposició d’una matriu. Matriu inversa
1.4.3. Operacions amb matrius. Producte matricial
1.4.4. Resolució de sistemes d’equacions lineals
1.4.5. Funció apply

1.5. Data frames i llistes

1.5.1. Funcions attach i detach
1.5.2. Com importar dades. Funció read.table
1.5.3. Construcció i modificació d’una llista

2. R com a llenguatge de programaciˇ

2.1. Programació en R

2.1.1. Creació de funcions pròpies
2.1.2. Escriure un programa en R.
2.1.3. Bucles. Ordres for, repeat i while
2.1.4. Execució condicional. Ordre if
2.1.5. Algunes funcions per mostrar els resultats d’un programa
2.1.6. Entrada de dades per teclat

2.2. Aplicacions de cÓlcul numŔric programades en R

2.2.1. CÓlcul de zeros d’una funciˇ
2.2.2. Interpolaciˇ
2.2.3. Aproximaciˇ d’una funciˇ

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts s’imparteixen en sessions a l’aula d’informàtica, utilitzant el programari R. Atès el caràcter eminentment pràctic i instrumental dels objectius, es dedica una atenció especial a la realització d’exercicis pràctics. En l’últim tema de l’assignatura, dedicat a les aplicacions de càlcul numèric programades en R, es fa l’explicació teòrica del mètode que s’ha d’aplicar i es programa en R a partir de l’organigrama corresponent.

En el Campus Virtual hi ha material de consulta per al seguiment de les sessions i enunciats d’exercicis per resoldre a classe i com a treball autònom de l’estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

En el plantejament de les proves d’avaluaciˇ es tenen en compte les competŔncies que es pretenen desenvolupar en l’assignatura. S’han d’utilitzaráeines informÓtiquesáper resoldre problemes numŔrics que impliquen cÓlculs actuarials i financers. TambÚ s’han de programar en el llenguatge de programaciˇ R algorismes de resoluciˇ de problemes numŔrics.

En l’avaluaciˇ continuada de l’assignatura, l’estudiant ha de fer les activitats segŘents:

— Una prova escrita de carÓcter prÓctic relativa als continguts del primer bloc de l’assignatura, Ús a dir, utilitzant R com a eina de cÓlcul. Aquesta prova es duu a terme quan s’acaba el bloc 1 i tÚ una ponderaciˇ del 50á% de la nota final de l’assignatura.

— Elaboraciˇ d’un programa en R sobre alguna aplicaciˇ numŔrica a escollir, que tÚ una ponderaciˇ del 50á% de la nota final de l’assignatura.á

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluaciˇ ˙nica consisteix en un examen de contingut prÓctic, que inclou la resoluciˇ d’exercicis i la programaciˇ d’una aplicaciˇ, a partir d’un organigrama donat, utilitzant R.

En la reavaluaciˇ, el sistema d’avaluaciˇ Ús el mateix que en l’avaluaciˇ ˙nica.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Charpentier, A. Computational Actuarial Science with R. Chapman & Hall/CRC The R Series, 2015.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Murrell, P. R Graphics. Chapman & Hall. CRC Computer Science & Data Analysis, 2011.

CatÓleg UB  Enlla├ž

PÓgina web

The Comprehensive R Archive Network

Text electr˛nic

Paradis, E. R para principiantes.

Verzani, J. simpleR. Using R for Introductory Statistics