Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lectures Aristotèliques

Codi de l'assignatura: 569180

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antoni Prevosti Monclús

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

38

Aprenentatge autònom

39

 

 

Recomanacions

 


L’assignatura es pot seguir sense coneixements de grec; tanmateix, qualsevol coneixement d’aquesta llengua és útil i recomanable.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

 


CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

 


CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

 


CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan  a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 


CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 


CG1 Redactar con claridad, coherencia y concisión análisis y conclusiones en un contexto de investigación.

 


CG4  Leer y comprender gran variedad de material técnico y no técnico.

 


CE4 Comprender los vínculos de dependencia existentes entre diferentes concepciones teóricas o prácticas.

 

CE8 - Jerarquizar adecuadamente los distintos componentes de una determinada doctrina filosófica compleja, distinguiendo los fundamentales de los secundarios.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aristòtil és un pensador que es troba en la base de la cultura europea i en particular de la racionalitat lògica i científica vigent fins als nostres dies. Tot i la seva antigor, la seva influència s’estén gairebé a tots els àmbits de la nostra civilització. En canvi, generalment se’l coneix només a través d’uns quants tòpics, sovint configurats pel rebuig o el recel davant d’aquesta influència. Aquest curs permetrà un coneixement més adequat i comprensiu del gran llegat aristotèlic, tot facilitant així claus indispensables per a capir molts aspectes de la cultura occidental i en particular del nostre present.

 

Com a objectiu més concret, tot seguint el fil d’alguns conceptes crucials (naturalesa, causa, ésser i canvi), amb la lectura directa de capítols seleccionats de la Física, De anima, Metafísica, Ètica nicomaquea, Política i Poètica, es tractarà d’obtenir una percepció de la implicació mútua dels diversos àmbits del saber aristotèlic i del paper explicatiu i estructurador fonamental d’alguns del principals conceptes utilitzats pel filòsof.

 

Referits a habilitats, destreses

L’objectiu general del curs és adquirir una familiaritat amb el corpus aristotèlic, que impliqui la superació de les dificultats que la seva lectura sol presentar a qui s’inicia en ella, un contacte directe amb el llenguatge i l’estil de filosofar característic de l’Estagirita, i amb això una capacitació bàsica per a treballar-hi en relació amb els diversos aspectes del seu pensament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Introducció a la lectura d’Aristòtil

1.2. Filosofia, ciència i saviesa en Aristòtil

1.3. Lectura de passatges escollits de l’Organon.

2. Lectura de les obres seleccionades

2.1. Conceptes cabdals de la Física.

2.2. Vida, ànima i coneixement (lectura del De anima).

2.3. La recerca de la substància en alguns llibres cabdals de la Metafísica.

3. Sessions de seminari

*  
En aquesta part del curs es faran sessions de seminari sobre l’Ètica Nicomaquea i la Política d’Aristòtil.

3.1. L’Ètica nicomaquea

3.2. La Política.

3.3. La Poètica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En la primera part del curs, a través de classes magistrals i la lectura comentada de capítols seleccionats de diverses obres del filòsof, el professor donarà el marc intel·lectual i l’instrumental conceptual i metodològic necessari per a una lectura fructífera dels textos aristotèlics, orientant especialment en relació amb els conceptes en què se centra aquest curs. En la segona part del curs es farà la lectura de les restants obres d’Aristòtil en forma de seminari, preparat pels propis alumnes.

L’alumne haurà de llegir personalment parts importants de sis obres cabdals d’Aristòtil. D’acord amb les indicacions del professor, haurà de realitzar un treball sobre una d’elles a elegir. El treball es comentarà en particular amb el professor a les tutories i es posarà en comú en discussió general amb tot el grup.

A més de l’assistència a classe, els alumnes hauran d’informar-se sobre les activitats i exigències del curs a través del Campus Virtual, consultant-lo amb regularitat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Un treball sobre una de les sis obres aristotèliques que centren el curs, a elegir, excepte la que l’alumne prepari en la seva sessió de seminari, segons les indicacions que donarà el professor. Amb l’acceptació del professor, l’alumne també podrà triar qualsevol altra obra del corpus aristotèlic per a fer el treball. Termini de presentació: 19 de juny de 2021. (50%)

Preparació i conducció d’una sessió de seminari (20’) sobre alguns capítols de l’Èt. nic., de la Política o de la Poètica. (50%)

Participació activa a les classes en general. (Fins a 2 punts afegits)

 

Avaluació única

Un treball sobre una de les sis obres aristotèliques que centren el curs, a elegir, segons les indicacions que donarà el professor. Termini de presentació: 19 de juny de 2021. (50%)

Examen escrit en el dia fixat oficialment. (50%)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aristòtil Física Trad. Joan Ferrer Gràcia. Girona: Edicions de la Ela Geminada, 2017.

Aristóteles, Física Bilingüe. Texto rev. y trad. por José Luis Calvo Martínez. CSIC, Madrid, 1996.

Aristóteles Física Intr. tr. y notas de Guillermo R. de Echandía. Gredos, Madrid, 1995.

Aristòtil Psicologia trad. Joan Leita, ed. a cura d’E. Colomer, Laia, Barcelona, 1981.

Aristòtil De l’ànima Trad. Miguel Candel, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2015.

Aristóteles Acerca del alma Intr., trad. y notas de Tomás Calvo Martínez. Gredos, Madrid, 1978.

Aristóteles Sobre el alma. Bilingüe. Introd., ed. y trad. de José Manuel García Valverde, Madrid: CSIC, 2019.

Aristòtil Metafísica. 2 vols. Bilingüe. Trad. Miguel Candel. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2018-19.  

Aristóteles, Metafísica. Ed. trilingüe de Valentín García Yebra. Gredos, Madrid, 1987.

Aristóteles, Metafísica. Introducción y traducción de T. Calvo Martínez. Gredos, Madrid, 1994.

Aristòtil Ètica nicomaquea trad. Josep Batalla, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1995.

Aristóteles, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia. Introducción de E. Lledó Iñigo. Traducción de J. Pallí Bonet. Gredos, Madrid, 1985

Aristóteles Ética a Nicómaco; ed. bilingüe y trad. de María Araujo y Julián Marías; introd. y notas de Julián Marías, Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009. 9ª ed.

Aristòtil. Política; introd., tr. i notes de Joan Alberich i Mariné. Barcelona, RBA La Magrana, 2014.

Aristóteles, Política, introducción general de Miguel Candel Sanmartín, trad. y notas de Manuela García Valdés. Gredos, Madrid 2000.

Aristóteles, Política, edición bilingüe y traducción por Julián Marías y María Araújo; introducción y notas de Julián Marías. Instituto de Estudios Políticos (Clásicos políticos), Madrid, 1951. 6ª ed.: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Clásicos políticos), Madrid 2005.

Aristòtil Poètica,  introducció, text revisat, traducció i notes de Xavier Riu, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2017.

Aristòtil Poètica, Constitució d’Atenes. Trad. J. Farran i Mayoral, 2ª ed. a cura de Josep Vergés, Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1946 (1ª ed 1926).

Aristòtil Retòrica. Poètica. Trad. Joan Leita, ed. a cura d’Alberto Blecua, Laia, Barcelona, 1985.

Aristóteles, Poética. Ed. trilingüe de Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 2010 (1ª ed. 1974).

Aristóteles, Fragmentos, introducción, trad. y notas de Álvaro Vallejo Campos, Gredos, Madrid, 2005.

Höffe, Otfried (ed.). Aristoteles-Lexikon. Stuttgart 2005.

Pellegrin, Pierre.  Dictionnaire Aristote. Paris: Ellipses, 2007.

Rovira, Rogelio. Repertorio de definiciones aristotélicas. Madrid: Escolar y Mayo, 2015.

Düring, I. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Univ. Nacional Autónoma de México, 1990.

Berti, Enrico Aristotelismo. Bologna: Il Mulino, 2017.

Prevosti Monclús, A. La Física d’Aristòtil: una ciència filosòfica de la natura. Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias, 1984.

Claveras Pérez, Rosa María. El concepto de vida en Aristóteles. Una lectura del De Anima. Sevilla: Punto Rojo, 2018.

Reale, Giovanni  Guía de lectura de la "Metafísica" de Aristóteles  Traducción: J.M. López de Castro, Barcelona: Herder, 1999.

Aubenque, Pierre. La prudencia en Aristóteles. Barcelona: Crítica, 1999.

Vives, Joan Lluís Presentació de les obres d’Aristòtil (De Aristotelis operibus censura). Edició, introd., trad. i notes a cura de Joan Tello Brugal. Barcelona: IEC, 2019.