Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Idealisme Alemany: de Kant a Hegel

Codi de l'assignatura: 569181

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Salvio Turro Tomas

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

46

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

46

(En principi el curs està planificat com a presencial. Si per raons de força major calgués impartir-lo telemàticament, les dues hores lectives es mantindrien com a videoconferència en el mateix horari setmanal, mentre que per a la tutoria es donarien horaris més flexibles per efectuar-la també en videoconferència.)

 

 

Recomanacions

 

En la plana respectiva de l’assignatura en el Campus Virtual, la setmana abans de l’inici del semestre es trobarà amb més detall les informacions referents a la periodització del temari i a la bibliografia secundària. Igualment s’hi trobaran carpetes amb la selecció de textos a emprar en el desenvolupament del programa i altres materials complementaris.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan  a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG1 Redactar con claridad, coherencia y concisión análisis y conclusiones en un contexto de investigación.

CG2  Argumentar correctamente y saber detectar falacias en argumentaciones propias y ajenas.

CE5 Ser capaz de ordenar de forma coherente mapas conceptuales a partir de entramados de conceptos filosóficos complejos.

CE8 Jerarquizar adecuadamente los distintos componentes de una determinada doctrina filosófica compleja, distinguiendo los fundamentales de los secundarios.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura s’ocuparà cada curs d’analitzar algun tema o obra de l’idealisme alemany, especialment rellevant tant des del punt de vista historiogràfic com per la discussió actual.

En aquest curs 2020-21, analitzarem la comprensió de l’Estat (estructura, funció i límits) en la filosofia clàssica alemanya des d’un doble vessant: (1) els aspectes de fonamentació i els requisits apriòrics que vertebren aquella tematització, i (2) els elements crítics i aporètics que s’hi assenyalen com a anticipació de molts dels problemes de la reflexió política actual. Atès que és el segon bicentenari de la publicació de la "Filosofia del Dret" de Hegel, els punts anteriors es tractaran plantejant les posicions de Kant i Fichte especialment en relació al text hegelià.

 

 

Blocs temàtics

 

1. · Del iusnaturalisme al contractualisme modern.

2. · Kant: els fonaments de l’estat de dret, estat i església, dret intern i dret internacional.

3. · Fichte: la fonamentació intersubjectiva de l’estat i les seves exigències jurídiques i econòmiques.

4. · Fichte i els problemes interns de l’estat de dret: l’eforat, el dèspota, l’educador, la religió, desaparició de l’estat.

5. · Hegel: societat civil i racionalitat estatal, els poders de l’estat, aspectes polítics i econòmics

6. · Hegel: el problema de la "moralitat civil" com a substrat de l’estat de dret i els problemes cultural-educadors.

7. · El dret internacional entre Fichte i Hegel.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les dues hores lectives setmanals es dedicaran a desenvolupar el programa alhora que es discuteixen el problemes que plantegin els alumnes. Aquestes sessions explicatives comptaran amb l’ajut d’una selecció de textos dels autors treballats així com de materials complementaris, que es penjaran en el Campus Virtual. La participació dels alumnes en la dinàmica lectiva constituirà la base per avaluar la part respectiva de l’avaluació de l’assignatura.

A partir de les explicacions de classe i materials subministrats, l’alumne realitzarà els dos treballs indicats que permetran valorar la utilització de les eines de recerca bibliogràfica, així com el coneixement i discussió argumentada referents a la temàtica del curs.

En principi la matèria està programada com a presencial. En cas que, per la situació de la pandèmia, calgués impartir-la en modalitat no-presencial, es mantindria en general tant la programació com avaluació amb les modificacions pertinents. Bàsicament, les dues sessions de classe es farien en el mateix horari per videoconferència a través del Campus Virtual amb ús dels materials disponibles al  mateix CV; la participació,. a més de la remissió dels protocols de les sessions per part dels alumnes respectius, s’articularia a través de fòrums oberts de discussió entre alumnes i professor; els dos treballs serien tutoritzats per videoconferència i enviats (revisats i comentats) per correu electrònic En qualsevol cas, es comunicarien les modificacions a tots els alumnes a través del Campus Virtual i de llur correu electrònic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada s’efectuarà  en base a tres criteris cadascun dels quals puntuarà 1/3 de la qualificació:

(1). Participació en classe amb la redacció de protocols de les sessions i preguntes, i resposta final  a uns ítems d’autoavaluació.

(2). Ressenya d’algun article referit al tema del curs.

(3). Confecció d’un breu comentari/assaig a partir de la proposta que es lliurarà en la penúltima setmana lectiva.

OBSERVACIÓ: En cas que el curs no pogués fer-se presencialment, es mantindrien els mateixos criteris adaptant-los convenientment a la modalitat telemàtica (vegeu l’epígraf de Metodologia).

 

Avaluació única

L’avaluació única i la reavaluació consistiran en una prova única (amb comentari de text i/o temes a desenvolupar) del temari de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bàsicament ens centrarem en el treball de les fonts:

  • Kant: Teoria i Praxi, Pau Perpètua, Metafísica dels costums, Doctrina del Dret.
  • Fichte: Fonament del Dret natural, L’Estat comercial tancat, Lliçons de filosofia aplicada. Doctrina de l’Estat.
  • Hegel: Línies fonamentals de la filosofia del dret

La setmana anterior a l’inici del curs s’informarà detalladament al Campus Virtual de la bibliografia secundària.