Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia de la Ment

Codi de l'assignatura: 569182

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Marta Campdelacreu Arques

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

-El curs s’impartirà de forma presencial, si les circumstàncies ho permeten.

-En cas que s’hagi de passar a fer docència virtual, la metodologia i els continguts s’adaptaran a la nova situació.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

22

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge autònom

58

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i  generals:

  • Posseir i comprendre coneixement que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees en un context de recerca (CB6).
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi (CB7).
  • Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada i que s’hi incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis (CB8).
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els seus coneixements i raons últimes en què aquests es basen a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats (CB9).
  • Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera autodirigida i autònoma (CB10).
  • Llegir i comprendre gran varietat de material tècnic i no tècnic (CG4).
  • Capacitat d’estar al dia dels avenços de la pròpia disciplina (CG6).

Competències específiques:

  • Ésser capaç d’ordenar de forma coherent mapes conceptuals a partir d’entramats de conceptes filosòfics complexos (CE5).
  • Jerarquitzar adequadament els diferents components d’una determinada doctrina filosòfica complexa, distingint els fonamentals dels secundaris (CE8).
  • Saber utilitzar eines avançades de recerca telemàtica d’informació i bibliografia, especialment en allò relatiu a les fonts i a les edicions crítiques.


 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

La filosofia de la ment és una disciplina filosòfica que ha viscut la seva gran eclosió durant el segle XX, tot i que els seus orígens poden remuntar-se a les doctrines antigues sobre l’ànima o a la filosofia de la psicologia moderna.

El curs ofereix una introducció als antecedents històrics de la filosofia de la ment en l’epistemologia moderna per tal d’entendre la formulació original dels seus problemes fonamentals: el dualisme metafísic, l’escepticisme i el problema de les altres ments, la relació entre ment-consciència-autoconsciència, la relació ment-cos, entre d’altres. Ens acostarem a aquests problemes des de diverses orientacions i metodologies filosòfiques.

El curs procura una panoràmica de les solucions contemporànies a aquests problemes, així com les interseccions entre la filosofia de la ment i altres disciplines contemporànies: la intel·ligència artificial, la ciència cognitiva, la neurociència i la teoria de l’acció.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Nocions bàsiques

2

Dualisme

3

Conductisme lògic

4

Teories de la identitat

5

Funcionalisme

6

Identitat Personal

7

El representacionalisme

8

Model sintàctico-computacional de la ment (segons disponibilitat de temps)

9

Connexionisme (segons disponibilitat de temps)

10

Teoria de la cognició situada (segons disponibilitat de temps)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició del tema per part de la professora; debat entre els alumnes de les qüestions plantejades per la professora. 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

-40% participació als debats de classe.

-60% entrega d’un o dos exercicis acordats amb el professor.

 

Avaluació única

-Entrega de dos exercicis acordats amb el professor.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

El llibre de referència que farem servir és el següent:

-Pineda, D. (2012): La Mente Humana. Càtedra.

També seran importants els llibres:

-Conee, E.; Sider, T. (2007): Riddles of Existence. Oxford University Press. (trad. castellà: Acertijos de la existencia, Alianza Ed. 2013). 

-Koslicki, K. (2018): Form, matter, substance. Oxford University Press.

-Sider, T.; Hawthorne, J.; Zimmerman, D. (2008): Contemporary Debates in Metaphysics. Blackwell.

 

Article

Articles que seran rellevants inclouen, especialment: 

-Macià, J. (2014): “Identitat personal: John Locke i els arguments a favor del criteri psicològic.” Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, p. 47-61.

i els que es troben a:

-https://plato.stanford.edu

-www.sefaweb.es/enciclopedia