Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 569204

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Laura Llevadot Pascual

Departament: Departament de Filosofia

crčdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

375

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competencias básicas y generales

CG1 - Redactar con claridad, coherencia y concisión, análisis y conclusiones en un contexto de investigación.

CG2 - Argumentar correctamente y saber detectar falacias en argumentaciones propias y ajenas.

CG3 - Planificar adecuadamente el trabajo en un contexto de investigación.

CG5 - Saber utilizar eficazmente bibliotecas, archivos y bases de datos en un contexto de investigación.

CG6 - Capacidad de estar al día de los avances de la propia disciplina.

CG7 - Dominio, al menos al nivel de usuario, de las diversas tecnologías de la comunicación empleadas habitualmente en la investigación y en la exposición de sus resultados.

CG8 - Hablar bien en público

CB1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan  a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 

 

Competencias específicas  

CE1 - Demostrar alta capacidad de comprensión de textos filosóficos avanzados en la lengua original, al menos cuando se trate de grandes lenguas de cultura.

CE2 - Ser capaz de ordenar de forma coherente mapas conceptuales a partir de entramados de conceptos filosóficos complejos.

CE3 - Saber interpretar los textos filosóficos de otras épocas sin incurrir en anacronismos.

CE4 - Jerarquizar adecuadamente los distintos componentes de una determinada doctrina filosófica compleja, distinguiendo los fundamentales de los secundarios.

CE5 - Saber utilizar herramientas avanzadas de búsqueda telemática de información y bibliografía, especialmente en lo referente a fuentes y ediciones críticas.

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Domini de la bibliografia relativa a l’objecte del TFM, correcte ús dels recursos metodològics i assoliment d’una sòlida capacitat analítica, expressiva i argumental.        
Més en concret, els objectius del TFM són: 
- Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències del màster. Aquest aspecte es considera estratègic atès que la correcta adquisició de les competències és l’element que assegurarà la seva capacitació per a la realització, si així ho consideren, d’una futura carrera investigadora.
- Desenvolupar la capacitat investigadora de l’estudiant en l’estudi d’un tema concret, mitjançant la cerca i selecció d’informació, la destresa en ordenar de manera lògica i coherent les dades i la informació i la planificació dels objectius.
Per tant, al final d’aquesta assignatura s’espera que l’estudiant sigui capaç d’assolir els següents resultats d’aprenentatge:
- Buscar informació, seleccionar-la i gestionar-la de manera adient i saber desenvolupar criteris per a la definició dels objectius d’una investigació.
- Redactar un treball acadèmic rigorós en què l’estudiant posi en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del màster i que mostri que domina els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica.
- Mostrar que domina els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica, la capacitat de formular preguntes rellevants i elaborar respostes a partir de l’anàlisi d’informacions i fonts de tipus divers segons els requeriments del projecte, i la capacitat d’utilitzar marcs teòrics i conceptuals. 
 

 

 

Blocs temātics

 

1. TREBALL FINAL DE MĀSTER (TFM)

*  
El temari de cada TFM ha de venir determinat pel concret contingut i estructura corresponent a cada TFM en particular, i ha de ser especificat per l’estudiant i el Tutor alhora. En tot cas, el TFM consistirà en un treball escrit que desplegarà un projecte de recerca, un estudi o una memòria que sigui un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest treball comportarà, doncs, l’aplicació dels coneixements, habilitats, actituds i competències adquirits al llarg del màster. Més concretament, el contingut del TFM haurà de versar sobre alguna de les línies d’estudi o recerca desplegades en les assignatures del màster o amb una vinculació suficient a elles.  
Orientativament, el TFM haurà de tenir una extensió compresa entre un mínim de 30.000 i un màxim de 60.000 paraules, per bé que el Coordinador dels TFM pot admetre excepcions en casos que consideri justificats. El TFM ÉS avaluat per una comissió formada per dos membres de la Comissió de Coordinació del màster i un tercer professor, diferent del director. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tutoria per grups, a partir del següent calendari:

- a finals d’octubre, poc després d’iniciar-se el curs acadèmic, i, en tot cas, un cop s’hagi completat el procés de matrícula, una reunió de presentació i aclariments sobre els requisits i caracterítiques del TFM; en aquesta reunió s’anunciarà la temporització prevista per a l’elaboració d’un TFM al llarg del curs.  

- dues reunions de seguimient, una a finals del primer quatrimestre i una altra abans de les vacances de Semana Santa.   

Tutories individualitzades al llarg de tot el període de preparació del TFM   a partir de les necessitats de cada alumne.  

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació se centrarà en el plantejament del problema i en el disseny metodològic, a partir de l’anàlisi dels següents aspectes:

. Desenvolupament de la recerca i exposició escrita

. Conclusions, propostes i futures línies de recerca

. Exposició oral i pertinença de les respostes a les qüestions plantejades per la comissió avaluadora

. Referències bibliogràfiques

 

Avaluaciķ única


Ha de ser determinada en cada cas a partir d’una prèvia reunió decisòria de tots els Tutors de TFM implicats. 

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona, Gedisa 2008. 

RODRÍGUEZ, Ma Luisa; LLANES, Juan (Coords.). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster. Barcelona, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013. 

SANCHO, Jordi. Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i professors. Barcelona, Eumo, 2014.