Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prospectiva i Anālisi de Projectes Culturals II

Codi de l'assignatura: 570386

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Lluis Bonet Agusti

Departament: Departament d'Economia

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

24

 

-  Seminari

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Prospectiva i Anàlisi de Projectes Culturals I.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

•  Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació, que tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

• Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

• Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

• Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.

 

• Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer i analitzar una àmplia representació de projectes i d’organitzacions culturals, de diversos sectors, activitats i orientacions.
 • Reflexionar sobre les característiques transversals de la gestió d’una organització cultural: programació, comunicació, recursos humans, finançament, etc.
 • Aprofundir en els models i les cultures organitzatives més freqüents, i valorar-ne els dèficits i les virtuts.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Assolir capacitats d’observació i de contextualització de les estratègies de gestió.
 • Contextualitzar de manera temporal i espacial les dinàmiques que caracteritzen el desenvolupament d’un projecte cultural.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Desenvolupar la capacitat crítica.
 • Aprendre el valor de compartir amb altres companys i professionals l’anàlisi de bones i males pràctiques de gestió.
 • Discernir sobre el marge que la institucionalitat i el context donen al desenvolupament d’estratègies de gestió.

 

 

Blocs temātics

 

1. Anālisi prospectiva de projectes i organitzacions culturals

1.1. Anàlisi aprofundida i diagnosi d’organitzacions i projectes culturals

1.2. De l’anàlisi de bones i males pràctiques a la formulació de propostes

1.3. Paradigmes prospectius de gestió i polítiques culturals

2. Disseny del projecte final de māster

2.1. Rellevància i selecció de la temàtica

2.2. Metodologia d’elaboració del projecte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina dues aproximacions complementàries. Per un costat, es fa un conjunt de visites in situ a organitzacions i projectes culturals; per l’altre, es donen les bases i s’acompanya el procés inicial de desenvolupament del projecte final del màster. En ambdós casos es pretén una mirada prospectiva, fet que explica l’observació de camp, els seminaris i els debats col·lectius com a metodologies dominants de l’assignatura. La finalitat última consisteix a desenvolupar una visió crítica, analítica i prospectiva de la realitat de la gestió cultural.

Les visites a equipaments i projectes culturals, tant les organitzades directament pel programa com les fetes de forma autònoma pels alumnes, cal treballar-les abans i han de permetre aprofundir en l’anàlisi de models de gestió i en el diagnòstic de les estratègies seguides. Sobre la base d’aquest diagnòstic cal justificar i desenvolupar una estratègia alternativa de millora. Pel que fa al disseny inicial dels projectes finals, s’organitzen sessions grupals metodològiques i dues jornades completes de presentacions dels avenços realitzats.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua la participació, la implicació i la qualitat del treball desenvolupat, a partir de:

 • Participació activa a les sessions i a les visites organitzades a equipaments i projectes culturals (10 % de la nota final).
 • Elaboració en parelles d’un informe de diagnòstic i d’una proposta de millora d’una organització cultural (30 %).
 • Presentació oral i escrita del disseny inicial del projecte final de màster (30 %).
 • Presentació oral i escrita dels avenços intermedis del projecte final de màster (30 %).

 

Avaluaciķ única

S’avalua la qualitat del treball desenvolupat, a partir de:

 • Elaboració d’un informe individual de diagnòstic i d’una proposta de millora d’una organització cultural (35 %).
 • Presentació escrita del disseny inicial d’un projecte final de màster (30 %).
 • Assaig individual sobre un tema d’anàlisi prospectiva (35 %).

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KLAIC, D. (2007), Mobility of Imagination: A Companion Guide to International Cultural Cooperation, Budapest: Central European University Press

Catāleg UB  Enllaç

GARCÍA CANCLINI, N. (coord.)(2010) Conflictos interculturales. Barcelona: Editorial Gedisa y Trànsit Projectes

Catāleg UB  Enllaç

SINGH, J.P. (2011), Globalized Arts: The Entertainment Economy and Cultural Identity, New York: Columbia

Catāleg UB  Enllaç

BONET, L.; GONZALEZ, M. (eds)(2020) La innovación en la gestión de la cultura: reflexiones y experiencias, Barcelona: Edicions UB.

BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2016)  La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. Quaderns Gescènic. Sant Celoni

Recurs electrōnic extern  Enllaç

Article

BONET, L.; NÉGRIER, E. (2011), "The end(s) of national cultures? Cultural policy in the face of diversity ",  International Journal of Cultural Policy, Vol. 17 n.  5, p. 574-589.

Disponible al CCUC  Enllaç