Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques de Gestió Cultural

Codi de l'assignatura: 570404

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Florentino Carreńo Morales

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crčdits: 10

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

220

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

220

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.
 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.
 • Capacitat per analitzar el comportament de les persones en els contextos socials, organitzacionals, grupals i interpersonals de la gestió cultural, per pronosticar-ne de manera argumentada els efectes sobre el producte i el consum cultural.
 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Complementar la formació teòrica per mitjà de pràctiques en empreses, entitats, centres de recerca o organismes del sector cultural, que permetin ampliar les relacions entre el marc teòric i el marc pràctic.
 • Investigar la política i les estratègies que caracteritzen la gestió d’una organització cultural: programació, comunicació, recursos humans, etc.
 • Reflexionar de manera activa sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats en el màster i analitzar com es poden aplicar en la vida diària de les organitzacions i els projectes professionals o de recerca.
 • Elaborar un desenvolupament personal a l’àmbit professional o de recerca en general i en una estructura organitzativa en concret.
 • Fomentar la capacitat d’aprendre a aprendre, i adquirir un esperit emprenedor.
 • Comparar i analitzar diferents models organitzatius i extreure’n conclusions.
 • Aprendre a obtenir informació en diferents mitjans, a analitzar-la de manera crítica i a elaborar plans d’acció.

 

 

Blocs temątics

 

1. Prospectiva prčvia a les prąctiques

*  
• Anàlisi del sector professional o de recerca
Recerca i anàlisi breu de cinc institucions.
 
• Preparació prèvia a les pràctiques
Anàlisi de les necessitats pròpies que s’han de desenvolupar a les pràctiques i dels objectius que s’han d’aconseguir. Elaboració d’una carta de motivació general (objectius i necessitats personals a cobrir amb les pràctiques), currículum i carta de presentació específiques per a cadascuna de les organitzacions. Contacte directe amb tres d’aquestes organitzacions i selecció d’una. Preparació i signatura del conveni.

2. Desenvolupament de les prąctiques

*  
• Desenvolupament de les pràctiques en l’organització tal com s’especifica en el conveni de la Universitat de Barcelona

• Seguiment de les pràctiques
Elaboració d’un quadern interdisciplinari de seguiment en què l’estudiant ha d’analitzar setmanalment el desenvolupament de les pràctiques. També s’han de seguir periòdicament les pràctiques amb el coordinador.

3. Memņria de les prąctiques

*  Redacció, a partir del quadern interdisciplinari, de la memòria de les pràctiques, que ha de tenir els següents apartats, com a mínim:

 • Resum executiu
 • Presentació
 • Procés de recerca
 • Descripció i anàlisi de la institució i de les seves principals línies estratègiques (amb una anàlisi DAFO)
 • Aplicació dels continguts teòrics (assignatures i aspectes) a l’estada de formació
 • Informació sobre les tasques i avaluació de l’aprenentatge obtingut
 • Conclusions
 • Línies futures de treball
 • Fonts informatives i bibliografia


Nota: aquest document ha de tenir entre 5.000 i 10.000 paraules, sense comptar els annexos o materials diversos en qualsevol suport.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa la particularitat de l’assignatura, la metodologia és evidentment pràctica.

En el primer bloc, l’estudiant ha de desenvolupar els treballs escrits de manera individual, amb consultes periòdiques al coordinador per resoldre dubtes que se li plantegin.

En el segon bloc, ha de dur a terme les tasques que hagi concretat amb l’organització on faci les pràctiques. Paral·lelament, ha d’elaborar un quadern de seguiment de les pràctiques i els seus contextos (en què es poden utilitzar diferents suports). Aquest quadern és l’eix principal de la memòria final. Durant aquest temps, amb l’objectiu de fer-ne un seguiment i control, els estudiants han de tenir almenys dues reunions amb el coordinador.

En el tercer bloc, s’ha de preparar un treball reflexiu, analític i d’avaluació de l’experiència durant les pràctiques.

La metodologia d’aquest curs pot quedar afectada i modificada segons l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 durant el curs 2020-2021.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està determinada en bona part per l’assoliment dels objectius de l’assignatura. Atesa la seva particularitat i que es tracta d’una avaluació continuada, és imprescindible elaborar tots els treballs sol·licitats, tant els previs a les pràctiques com el quadern de seguiment i la memòria final.

Per tant, la qualificació es fa a partir dels ítems avaluables següents:

 • Seguiment dels treballs i les converses amb el coordinador, previs a les pràctiques (20 %).
 • Avaluació que fa l’organització en què es duen a terme les pràctiques (40 %).
 • Memòria que elabora l’estudiant (40 %).


L’avaluació d’aquest curs pot quedar afectada i modificada segons l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 durant el curs 2020-2021.

 

Avaluació śnica

Atesa la singularitat d’aquesta assignatura no es preveu ni avaluació única ni reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BONET, Ll.; X. CASTAÑER; J. FONT. Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona. Ed. Ariel, 2001.

Catąleg UB  EnllaƧ

BUENO CAMPOS, E. Dirección estratégica de la empresa. Metodología, técnicas y casos. Madrid: Ediciones Piramide, 1993.

Catąleg UB  EnllaƧ

MILLE GALÁN, J. M. Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Participació Ciutadana, 2002.

Disponible al CCUC  EnllaƧ

PUIG, T. Se acabó la diversión. Ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía.Buenos Aires : Paidós, 2004.

Catąleg UB  EnllaƧ

ROSELLÓ, D. Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona. Ed: Ariel, 2004.

Catąleg UB  EnllaƧ

VENTOSA, V. J. Desarrollo y evaluación de proyectos socio culturales. Madrid. Ed: CSS, 2002.

Catąleg UB  EnllaƧ

Bases de dades

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Estadístiques i bases de dades especialitzades.

 

Pągina web  EnllaƧ

Ministeri de Cultura: Estadístiques i Centres de documentació especialitzats.

 

Pągina web  EnllaƧ

Els ajuntaments, així com les associacions o gremis de cada sector d’activitat, acostumen a disposar de portals web amb recursos, estudis, estadístiques i enllaços d’interès.